User Tools

Site Tools


mtl:styremotereferater:start

Info fra sentralstyret


2022

2021

2020

12.mai 2020

 • Bodø VTK

Foreløpig informasjon, som ikke har kommet skriftlig fra forsvaret er at Bodø vtk legges ned som planlagt, og at det skal opprettes et nytt vtk på Evenes. Som alltid når forsvaret er involvert må vi vente på noe skriftlig før ting er sikkert. Når dette kommer er uvisst, men informasjon til dere kommer straks det foreligger noe håndfast..

 • YS inngår samarbeid om nytt medlemstilbud for kartlegging av kompetanse og karriereveiledning

YS har signert en avtale med CXS Nordic A/S om et kompetanseverktøy som skal gjøres tilgjengelig for alle de 227 000 medlemmene i YS-forbundene. Verktøyet vil hjelpe den enkelte med å få oversikt over sin egen kompetanse og veilede til videre kompetanseutvikling og muligheter i yrkeslivet.

 • Nye særavtaler om dekning av reise og kost innland og utenfor Norge

Link til reise og kost innland ligger her: https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2020/kap9#kap9.2 Link til reise og kost utenfor Norge ligger her: https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2020/kap9#kap9.3

 • Partene forlenger avtalen om større fleksibilitet i arbeidstid

De sentrale partene i staten ble 24. april enige om å forlenge avtalen om arbeidstid som ble inngått 16. mars 2020. - Adgangen til utvidet overtid og redusert hviletid for virksomheter med samfunnskritisk funksjon, er forlenget til og med 31. mai 2020. - Opphevelse av kjernetiden er forlenget til og med 15. september 2020. Det er i avtalen tatt inn en presisering om at rammene for arbeidstid og overtid i avtalen ikke kan overstiges, uten at dette forelegges de sentrale parter til godkjennelse. Avtalen setter ikke tilside allerede inngåtte lokale avtaler, med tilhørende kompensasjon. Kompenserende hvile skal så langt det er mulig, avvikles i umiddelbar forlengelse av det arbeid den skal kompensere for. For å få oversikt over omfanget og bruken skal virksomhetene, som benytter seg av avtalen, sende inn referater fra de lokale drøftingene til Komminal- og moderniseringsdepartementet.

 • Sentralstyret vil få ønske dere en flott feiring av 17.mai uansett hvor dere befinner dere.

21.mars 2020

 • Kontorvirksomhet - Råd ved tilbakeføring til arbeid

Kriterier for tilbakeføring til kontorområdene i Arbeidstilsyne

Det er store forskjeller på kontorløsninger. Disse rådene basert på risikovurderinger av kontorvirksomheter må derfor tilpasses lokale forhold. Ved behov bør spesifikke risikovurderinger gjennomføres i tillegg. Basale smittevernsregler ligger til grunn.

Ansatte i risikogruppe for covid-19 (eller med familiemedlemmer i risikogruppe), bør få tilrettelegging med hjemmekontor og arbeidsoppgaver som ikke medfører kontakt med andre i særlig grad, så lenge det er behov for det.

Ansatte som mistenker de kan ha vært i kontakt med smittet, er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon (med symptomer som ikke krever sykemelding), tar hjemmekontor iht. gjeldende bestemmelser

Ansatte som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på jobb, må umiddelbart holde avstand til andre og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport, og hvis annet ikke er mulig må den syke bruke munnbind. Hvert kontor påser at det finnes noen munnbind til slike forhold. Den syke anmodes om å informere leder om symptomene (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til smittesporing.

Ansatte som må ta kollektivtransport for å komme til jobb, der egen bil, motorsykkel, sykkel, sparksykkel eller til fots ikke er mulig, bør fortsette med hjemmekontor. Evt. parkere bil i utkant av bykjernen og gå/sykle derfra. Vurdere regler etter regionsvis smitterisikobilde (eksempelvis regler om kollektivtransport i Oslo p.t.). Vurdere redusert bruk av kjernetid, slik at ansatte kommer på kontoret til forskjellige tider og dermed kan unngå rushtiden.

Kontorområdets utforming: Må være såpass romslig, at det er enkelt å overholde 2 meters regelen. Hvis det er mange ansatte i et kontorområde, kan man vurdere å fordele hvilke dager i uken ansatte skal møte på kontoret og når man skal ha hjemmekontor. Eksempelvis ansatte med samme arbeidsoppgaver, møter på kontoret mandag, onsdag og fredag, eller ansatte med etternavn fra A til G møter på kontoret mandag og torsdag etc. Åpent landskap vil kreve fast plass og mer enn 2 meters avstand. Hvis det er mange ansatte i åpent landskap, kan man fordele når ansatte skal møte på kontoret (se overstående punkt) For hvert cellekontor åpne vinduer for å lufte (der det er mulig), lukke døren o.l. for å minske smitterisiko.

Ventilasjon For hvert kontorområde, vurder muligheten for å endre ventilasjonsraten (avhengig av årstid), og sørge for forsyning med fersk luft (enn bare resirkulering i bygget). Se eget vedlegg «Sjekkliste ventilasjon ved tilbakeføring til kontorlokaler» om kartlegging av ventilasjonssystem og praktiske råd.

Fysiske møter internt når vi er på samme kontorområde; bør vi ha det, eller skal fortsette med videomøter? Hvis fysiske møter må avholdes, dokumenter møtedeltakerne, som skal kunne anvendes ved evt. behov for smittesporing.

Renholdsprosedyrer kartlegges og risikovurderes. Eksternt renholdsfirma; er det hyppig nok, brukes riktige rengjøringsmidler og tas hyppig berørte steder på hver vaskerunde (dørhåndtak, låser, skrivebord, kjøkken, servanter, toaletter etc.) Våre egne renholdsprosedyrer; bør vi, hver og en ansatt, daglig vaske over tastatur og mobil, servantkran, flate på skrivebord og i spiserom etter bruk etc.?

Garderobe/toalett Informasjonsplakat om viktigheten av hoste- og håndhygiene (FHI) Tilstrekkelig med såpe i såpedispenser, papirtørkepapir (ikke bruk lufthåndtørrer – bør kobles fra og markeres med «Ikke i bruk»), søppelbøtter og håndlotion i pumpeflaske

Bespisning Kantiner (bl.a. i Statens hus) Informasjonsplakat om viktigheten av hoste- og håndhygiene (FHI) Antall som kan spise samtidig bør begrenses: Rullering for bruk av kantine mellom ansatte (I Statens hus rullering mellom forskjellige etater) Lunsj spres over et større tidsintervall, for å samle færre av gangen Ansatte sitter med distanse > 2 m til hverandre Kantiner med selvbetjening, bør kun ha tildekkede porsjonspakninger Sikre at kantinepersonell har opplæring i og implementerer adekvate hygienerutiner og renhold (inkl. bruk av hansker ved tilberedning)

Kjøkkenkrok i kontorområdet: Kjøkkentjenesten (oppvaskmaskin, renhold i kjøkkenkroken) påse at det kartlegges/risikovurderes hvor mange som bør ta kjøkkentjenesten, hvilke rengjøringsmidler som brukes, behov for bruk av engangshansker, hyppigheten av renhold og hvilke berøringspunkter som skal vaskes?

Arbeidsoppgaver i AT: Tilsyn og eksterne møter tas fortrinnsvis på video, telefon eller post, evt. møter utendørs med over 2 meters avstand med få deltakere Vurdere at etaten begynner tilsynsarbeid i faser (Prioritere tilsyn som ivaretar liv og helse; alvorlige skader, dødsfall og varsel om kritiske forhold i første omgang, som det praktiseres nå. Følges av andre ikke akutte hendelser som for eks. RAS, og til slutt kan man starte med planlagt tilsyn. Arbeidskriminalitet tilsyn: Vurdere at etaten øker tilsynsarbeid i faser

21.mars 2020

 • Her er litt informasjon om rettigheter og plikter som vi arbeidstakere på instituttet kanskje kan ha nytte av å vite vdr endret arbeidssituasjon på MET

Er vi yrkesskadeforsikret ved hjemmearbeid/ hjemmekontor? Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste. En forutsetning er at dette arbeidet utføres på et nærmere avgrenset og egnet del av boligen. Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset vil han som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen. Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål vil således falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde. For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering i det enkelt tilfelle.

Kan vi omdisponeres mellom virksomheter på MET? I staten fremgår det av arbeidsavtalen at arbeidstaker er ansatt i en bestemt virksomhet. Med mindre man står overfor en omorganiseringssituasjon, kan en ansatt ikke flyttes fra en virksomhet til en annen virksomhet. Det er imidlertid mulig å låne ut arbeidstakere. Utlån av arbeidstakere i staten må enten være hospitering eller innleie. Begge disse mulighetene til utlån er basert på samtykke fra den ansatte. Et annet alternativ, kan være en administrativ ansettelse i en annen virksomhet, samtidig som det gis permisjon fra egen virksomhet. Også her blir det da i realiteten et spørsmål om samtykke og samarbeid mellom berørte virksomheter.

Kan de ansatte kreve at planlagt ferie flyttes til senere på året fordi koronasituasjonen gjør at den ikke kan benyttes som tenkt? Den ansatte kan ikke ensidig kreve å få flytte avtalt ferie. Selv om ikke den ansatte kan kreve dette ensidig, er det klokt av arbeidsgiver å prøve og finne smidige løsninger sammen med den ansatte.

I forbindelse med koronaviruset og anbefalingen om økt bruk av fleksitid: Kan arbeidsgiver lokalt bestemme at kjernetiden (0900-1430) kan opphøre? Normalt skal alle statsansatte ha en kjernetid fra klokken 09.00 til klokken 14.30. Mandag 16.03.2020 ble partene blant annet blitt enige om at denne kjernetiden settes ut av kraft for en periode. Avtalen gjelder i første omgang frem til og med 30. april 2020. Partene vil fortløpende vurdere om avtalen skal suppleres. Avtalen opphører ved utløp selv om den ikke er sagt opp, men partene vil i god tid før utløp foreta en vurdering knyttet til om avtalen skal videreføres.

Kan arbeidsgiver endre tiden for ferie?  Hvis arbeidsgiver blir enig med den ansatte, kan tidspunktet for ferie endres. Arbeidsgiver kan også ensidig endre avtalt ferietidspunkt hvis de ikke blir enig med den ansatte. De må drøftet dette med den ansatte som har lov til å ha med seg en tillitsvalgt i drøftingen, jf. fferieloven § 6 (3) Arbeidstaker kan kreve erstatning for merutgifter som endringen fører til, jf. § 6 (3) tredje ledd.  

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte karantene hjemme? Arbeidsgiver kan i spesielle tilfeller pålegge en arbeidstaker å holde seg borte fra arbeidsstedet, selv om vilkårene for å ilegge suspensjon (statsansatteloven § 29) ikke er oppfylt. Hjemmekontor kan pålegges hvor arbeidstakeren har praktisk mulighet for dette. Dette forutsetter at de tekniske forholdene (med mer) ligger til rette for dette. Hvis ikke, blir det i realiteten pålegg om ikke å møte på kontoret (se ovenfor), men uten relevante arbeidsoppgaver for tiden. I staten har arbeidstakeren et ubetinget krav på lønn i slike saker. Brudd på en oppfordring om ikke å reise til bestemte områder i fritiden, er klart ikke tilstrekkelig til å stanse lønnen.

Skal det gis 16 dagers egenmelding til ansatte i karantene eller som har symptomer? Regjeringen oppfordrer norsk arbeidsliv om å bruke egenmelding for karanteneperioden, fordi fastlegene og legevaktslegene bør bruke arbeidskraften sin på å behandle pasienter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer statlige arbeidsgivere og arbeidstakere til å følge opp. Statlige arbeidsgivere har mulighet til å operere med utvidet egenmeldingsordning og flere egenmeldingsdager. Dette må drøftes med de tillitsvalgte først.

Er det utarbeidet felles retningslinjer for hvordan vi som arbeidsgiver skal/kan ivareta taushetsplikt når vi informerer ansatte om at en medarbeider er satt i karantene, isolasjon og liknende? Koronasmitte er en helseopplysning, og er derfor underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. Etter denne bestemmelsen er det, som hovedregel, ikke anledning for en arbeidsgiver å gi slike opplysninger om navngitte ansatte videre til verken andre ansatte eller utenforstående, som ikke er en del av arbeidsgivers beslutningskjede. Dersom det er helt nødvendig å gi slike opplysninger videre, vil det mest praktiske være å få den aktuelle ansatte til å samtykke. Dette kan foretas i henhold til forvaltningslovens § 13 a) nr. 1. Dersom det ikke mulig å få et slikt samtykke, vil det i helt særskilte tilfeller kunne være aktuelt å oppheve taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 a) nr. 3 «når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig» altså i de tilfeller hvor hensynet til et forsvarlig arbeidsmiljø, og ellers helsemessige hensyn, veier tyngre enn hensynet til den ansatte.

Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020 Hviletid I medhold av arbeidsmiljøloven § 10-8 (3) er de sentrale parter enige om at hviletiden reduseres fra 11 timer til 8 timer. Dette har vi allerede på MET. Ved reduksjon av døgnhvilen til 8 timer skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Redusert hviletid skal kun benyttes der det etter en konkret vurdering viser seg å være behov for dette etter drøftinger med tillitsvalgte. Rammene for den ukentlige hviletiden må opprettholdes. Overtid I den foreliggende situasjonen har de sentrale parter blitt enige å inngå en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid, jf. aml. § 10-12 (4). • Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6 1. ledd er til stede. • Det skal søkes å uttømme muligheten for merarbeid fra aktuelt personell før bruk av overtidsarbeid etter denne avtalen. • Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne. • Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis i foretaket. • Erfaringene med bruk av overtidsarbeid skal også drøftes i AMU etter avtaleperiodens utløp eller etter krav fra de ansatte. • Avtalen begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å benytte andre regelsett som arbeidsgiver har tilgjengelig i aktuelt regelverk dersom det er nødvendig for å sikre at virksomheten er innrettet på en forsvarlig måte i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer • Samlet arbeid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020 • Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker. Rammene for hviletid må overholdes.–

 • Omstilling Bodø

Omstillingsavtalen er nå godkjent og underskrevet. Planen var at Grete Dahl, Anne Eriksen Justyna Wodziczko og Bård Fjukstad skulle til Bodø i slutten av mars, hvor organisasjonene skulle representeres med Rune Skoglund. Allmøtet og de individuelle samtalene vil nok etter alle solemerker flyttes frem i tid. Vi oppfordrer likevel alle på kontoret til å tenke ut hva som vil være den beste løsningen for hver enkelt. Eksempel på hva man kan benytte seg av samt omstillingstiltak blir sendt til lokal tillitsvalgt (Andreas) Drøftinger av de ulike løsningene vil etter planen bli gjennomført på IDF i mai

 • Organisering av arbeidet i VDIV

Det skal utredes tre mulige løsninger. -En løsning der man har flyværtjenesten på to kontorer. -En løsning der flyværtjenesten er på tre kontorer mens andre oppgaver kun løses på to kontorer. -Dagens struktur og arbeidsform og hvordan den kan styrkes, hvor mye endringer kan vi gjøre? Organisasjonene har medlemmer i alle gruppene. Foreløpig plan er at utredningen skal være ferdig i løpet av mai og så blir det tatt bredt opp på VDIV-samlingen i juni.

 • Lønnsforhandlingene utsettes

Partene har i samråd med Riksmekleren, utsatt lønnsoppgjøret i frontfaget til høsten. Det betyr at oppgjørene i de andre sektorene også utsettes. Det kan ikke risikeres at man gjennomfører et oppgjør som ender i brudd og potensiell streik nå. Gjeldende tariffavtaler videreføres til forhandlingene kan gjenopptas.

 • Avholdt årsmøte MTL

MTL avholdt nylig sitt årmsøte i Bergen. Kursdelen ble gjennomført sammen med STAFO Fisk og Hav. Gjennomføringen var vellykket selv om det bar noe preg av tiltak som ble innført i forbindelse med korona. Det nye styrets sammensetning ble: Leder: Rune Skoglund Nestleder: Andreas Rusten Hansen Sekretær: Kjetil bjerk Kasserer: Linda Kleppe Sentralstyremedlem: Hanne Beate Skattør

20.februar 2020

 • Reisetid på utenlandsreiser

Kompensasjonen for reisetid på utenlandsreiser er 0,5 t pr 1 t reisetid. Dette begrunnes i at det bygget seg opp alt for mange timer hos enkelte som det ikke ble gjort noe med den gang vi hadde 1t pr 1 t reisetid.. Bestemmelsen for utenlandsreiser er dekket av en særavtale hvor man lokalt kan bestemme at det skal kunne kompenseres opp til 1t/1t. Merkostnadene for å gå tilbake til det vi hadde før er beregnet til å utgjøre ca 450 000 kr. Vi vil igjen få minne våre medlemmer om viktigheten av å holde avspaseringstimene nede på et fornuftig nivå. Klarer vi det vil vi igjen kunne forhandle oss tilbake til den tidligere ordningen med kompensasjonsordning på 1 t pr 1 t reisetid.

 • Tjenestegjøring i Forsvaret under øvelser unntatt AML

Målet for MET er at kompensasjonen under øvelse skal være mest mulig lik kompensasjonen som blir gitt til personell fra Forsvaret. Utregninger basert på foreslått modell fra MET er nå gjennomgått og de nye kompensasjonsordningen blir endelig vedtatt.

 • Informasjon rundt innføring av autotekst

Det viser seg at det nok har vært gitt litt for dårlig og lite informasjon rundt innføringen av autotekst, særlig med utformingen av farevarsler. Det vil nå settes inn ressurser for å forbedre produktet og informasjon rundt innføring av nye verktøy/systemer skal bli bedre.

 • Status bygg Blindern

Forprosjektet skal være beslutningsgrunnlag for KLD. Det skal være en felles prosjektledelse fra Statsbygg og MET, og at det er viktig at alle blir hørt. Det skal oppnevnes et verneombud og en tillitsvalgt til å sitte i prosjektgruppen og en tillitsvalgt til å sitte i prosjektrådet. HVO Inger Marie Nordin vil representere verneombudet i prosjektgruppen. Fra organisasjonene stiller Kjell Brandsberg

 • Samordning av administrative oppgaver/funksjoner i miljøetatene

I arbeidet med samordning av IT og felles digitaliseringsstrategi har alle MET sine kommentarer blitt tatt hensyn til. MET skal ha kompetanse i sitt eget IT-miljø. S-ENDA er ett av sektorens viktigste prosjekt. FAIR prinsippene for forskningsdata skal være gjeldene, i.e. tilgjengelig og gratis data. Nettsider skal være universelt utformet → MET må vurdere hvor mange offisielle nettsider man skal ha, da alle må vedlikeholdes. IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet i hovedfokus.

 • IT-sikkerhet

Det skal nå komme en ny brannmur. Brukernettet vil bli delt opp slik at man ikke får tilgang til flere systemer enn man skal ha tilgang til. Endringer fra før: All brukertrafikk blir logget, det nye er at de også blir koblet til brukernavn, i motsetning til bare IP-adresse. Konsekvens er at systemadministrator kan lese hvilke nettsider brukerne har vært inne på. Her er det viktig å ha personvern i fokus. Loggene vil bli anonymisert, og kun en rolle har tilgang til personknyttede data. For å sikre personvernet skal det være rutine på at for å få tilgang til personknyttede data skal det være to som ser sammen, slik at det sikres at kun relevant informasjon blir sett på. Vårt inntrykk er at personvernet har høyt fokus.

 • Omstilling Bodø

Vtk Bodø skal snarlig ha et møte med ledelsen og berørte organisasjoner. Det er enda ikke kommet skriftlig beskjed fra forsvaret om nedleggelse, men det arbeides ut fra 31.12.21. Det er viktig å få på plass individuelle planer for fremtiden og intensiver for å bli i jobben tiden ut.

2019

22.desember 2019

 • Representantskapsmøte STAFO

Som de fleste kjenner til så ere MTL organisert i STAFO som er et forbund i YS. På årsmøtet i STAFO stilte Linda Kleppe, Trond Wikne og Rune Skoglund. Linda ble valgt inn som vara til sentralstyret i STAFO, vi gratulerer henne med tillitsvervet. Av saker som som ble behandlet kan vi nevne at kontingenten for pensjonister fra og med 2020 vil bli tilnærmet halvert.

 • Ny avtale om tjenestegjøring ved Forsvarets øvelser.

Den gamle avtalen er nå sagt opp og det arbeides med å utforme en ny avtale. Grunn til oppsigelse er de meget omstendelige utregninger av kompensasjon basert på forsvarets modell ikke lenger er tilgjengelig for MET. Målet med den nye avtalen er å få en enklere og mer oversiktlig avtale uten å endre den totale kompensasjonen. Den nye avtalen vil bli behandlet på IDF i februar.

 • Endring av turnusperiode i VDIV

Tidligere var ett års turnusperiode delt opp i to like store deler, 26 uker i hver. Dette resulterte i at andre del måtte settes opp når mange ansatte og deler av ledelsen fremdels avviklet ferie. For å gjøre dette arbeidet lettere for alle er det nå bestemt at turnusperiodene blir delt opp i en med en lengde på ikke mer enn 30 uker og den andre perioden blir da minimum 22(noen år 23).

 • Omorganisering av klimaområdet ved MET

Målet med en omorganisering er å få samlet mest mulig av det arbeidet som i dag er spredt på flere avdelinger. Arbeidet med dette vil bli gjort i samarbeid med de lokale tillitsvalgte og resultatet vil bli fremlagt på IDF i februar.

Sentralstyret ønsker dere alle en riktig God Jul og et spennende Nytt År.

20.november 2019

I går deltok Rune, Trond og Linda på representantskapsmøtet til Stafo. Rune representerte valgkomiteen, Trond kontrollkomiteen og Linda MTL. Det var 3 forslag til vedtektsendringer, kun 1 av dem har stor betydning for oss.

Kontigenten til pensjonistene vil foreslås mer enn halvert som grunnlag av dette på årsmøtet til MTL i mars. Det blir liten eller ingen endring i kontigenten til ordinære medlemmer.

Ellers er Stafo godt drevet, og også representantskapet ble gjennomført på en god måte. Alle som stod på gjenvalg ble klappet inn, og Linda er nå valgt inn som 2 vara til sentralstyret. Rune fortsetter i valgkomiteen, og Rune og Trond sitter også i kontrollkomiteen et år til.

8.november 2019

 • Særalderspensjon

MTL har spilt inn følgende til YS i forbindelse med forhandlingene om særaldersgrenser og pensjon (ikke helt ordrett og noe forkortet). “Noen yrkesgrupper har særaldersgrenser fordi de blant annet har døgnkontinuerlig turnustjeneste, eks Meteorologer som i dag har 65 som særaldersgrense. Disse særaldersgrensene må beholdes da dette er så skiftende arbeidstider at det kan være svært uheldig for hver enkelts helse. Det er i dag mange som har jobbet i 30 år eller mer i et yrke med særaldersgrense. Disse vil ikke nødvendigvis komme inn under en overgangsordning som innbefatter at ny grense ikke skal gjelde for de som har mindre enn 10 år igjen i yrket sitt. Det betyr at i tillegg til en overgangsordning for de med mindre enn 10 år igjen, bør det også tas med i betraktning hvor mange år man har i sitt yrke med særaldersgrense. I dag er det slik at når man oppnår sin særaldersgrense på de fleste områder i staten, må man forlate sin arbeidsplass. Hvis man skal følge grunntanken som ligger bak ved at flest bør jobbe lengst mulig, må denne praksisen opphøre. Det vil da bli opp til hver enkelt å vurdere hvorvidt man har helse til å jobbe ut over sin særaldersgrense på den arbeidsplassen man i utgangspunktet pensjonerer seg fra, frem til fylte 70. Det er ikke slik at alle de som går av med særaldersgrense har mulighet til å ta seg jobb i det sivile, noe som ofte skyldes lite og ingen kunnskap utenfor sitt eget fagfelt. Til slutt må de som går av med særaldersgrense og som oppfyller 85 års-regelen, behandles økonomisk som de som går av med vanlig pensjon på 70. Det er som nevnt tidligere en grunn til at noen har særaldersgrense og da kan de ikke komme økonomisk dårligere ut enn de som går av ved vanlig pensjonsalder.”

Siste utvikling er at forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor. Forhandlingene vil bli gjenopptatt i januar 2020. - Det har vært krevende forhandlinger og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier forhandlingsdelegasjoner fra hovedsammenslutningene

 • Lokale lønnsforhandlinger

Disse er nå over for i år. Resultatet ble som ved tidligere mellomoppgjør, at ca halvparten av instituttets ansatte ble tilgodesett. Selvfølgelig kan dette være frustrerende for de som ikke fikk, eller de som mener de fikk for lite. Med den størrelsen på potten som skulle fordeles var det ikke mulig å gi alle lønnsøkning, noe som skjer ved hvert mellomoppgjør og til dels også ved hovedoppgjør. Vårt mål er at over en ikke for lang tidsperiode skal alle ha reallønnsøkning. Hvis spørsmål rundt resultet ta gjerne kontakt med Rune i lønnsutvalget.

 • Ny arbeidsmiljøundersøkelse

En ny arbeidsmiljøundersøkelse vil bli avholdt de to siste ukene i januar 2020. For å få et konsistent resultat benyttes de samme spørsmål som ved tidligere undersøkelser. Dette gjør at man kan se de områder det har vært forbedringer og områder hvor det må settes inn tiltak. Dog kan det være enkelte spørsmål som kan virke uklare, hvis dere kjenner til slike så kan dere ta direkte kontakt med Linda Kleppe som er MTLs kontaktperson inn i AMU.Dette bør da gjøres før 10.desember.

 • Avvikling av Bodø VTK

I utgangspunktet er det avtalt med forsvaret at det skal leveres full tjeneste ut frem til 31.desember 2021. Prosessen frem til da består av flere elementer. - Alle bestemmelser i Hovedavtalen legges til grunn for omstillingsavtalene. - Det vil snarlig bli gjennomført et allmøte med de ansatte hvor ledelse og organisasjon er representert. - Samtlige ansatte ved Bodø VTK skal ivaretas ved involvering og god informasjon. - Samtlige vil få personlig oppfølging og rådgivning basert på hvilke ønsker de har for sitt videre arbeidsliv. - Det vil også bli utarbeidet insentiver til de ansatte for å sikre en fullverdig tjeneste ut kontraktsperioden med forsvaret. Mere informasjon kommer etter hvert.

14.juli 2019

 • Lokale lønnsforhandlinger

MTLs lokale lønnsforhandlingsutvalg består i år av Linda Kleppe, Gitte Flesland, Trine Dunker Høivik og Rune Skoglund. Detaljer rundt forhandlingene og frister vil komme i begynnelsen/medio av august.

 • Beredskapsturnus IT

De lokale tillitsvalgte og ledelsen ble her enig i en avtale som alle ble fornøyd med. Den inneholder blandt annet at det skal utarbeides en kompetanseplan for hver enkelt og som i ettertid kan medføre en lønnsjustering.

 • Omorganisering av arbeid i VDiv

Alle i VDiv er invitert til å komme med forslag til hvordan arbeidet i divisjonen skal organiseres i fremtiden. Det er ikke lagt andre føringer enn at samtlige kontorer skal bestå. Det vil bli foretatt en konklusjon ved årskiftet. MTL oppfordrer alle som er berørte til å komme med forslag, enten via sin linjeleder, inn til MTL eller direkte til Bård Fjukstad.

 • Samordning av dokumentforvaltning i KLD

Klima- og miljødepartementet har i samarbeid med egne etater utarbeidet et felles strategidokument for effektivisering og samordning av de administrative funksjonene i miljøforvaltningen. Det er i den forbindelse besluttet at det skal etableres en felles enhet for arkivene i miljøforvaltningen. Dette vil berøre Artsdatabanken, Kulturminnefondet, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren, I møte den 26. juni 2019 mellom departementet og de berørte tjenestemannsorganisasjoner, er det inngått en omstillingsavtale. Det skal opprettes et felles forum som ivaretar medbestemmelsen i tråd med omstillingsavtalen og hovedavtalens regler. Departementet vil bli holdt orientert ved kopi av møtereferater. Fra instituttet stiller berøre organisasjonsledere.

 • Fortsatt riktig god sommer til dere alle

26.juni 2019

Nå har SPK (tidligere enn antatt) kommet med en pensjonskalkulator som viser hva vi ungdommene født etter 1963 vil få i alderspensjon, Denne tror jeg vil være til stor glæde og nytte.

Men denne pensjonskalkulatoren tar fortsatt ikke høyde for særalderspensjonering før fylte 62 år(første mulige afp-pensjonsalder), så for de med særalder er denne ikke helt korrekt. Grunnen til at den ikke gjør det er jo selvfølgelig at dette regelverket ikke er bestemt enda (skjer mest sannsynlig denne høsten), så for kommende særalderspensjonister er det nok bare å smøre seg med litt mer tålmodighet. (det at dette regelverket ikke er klart enda betyr at det tallet som dukker opp for feks en meteorologikonsulent på fylte 62 år ikke er korrekt, dette er da den summen som dukker opp er for en afp-pensjonist, ikke en særalderspensjonist…dette til orientering)

Link her:Statenspensjonskasse

27.mai 2019

 • Økonomi MET

Foreløpig er det et underforbruk i lønnsmidler på instituttet. Vårt budsjett er ofte for optimistisk med hvor fort nye ansettelser er på plass. Det kan gå ut over kapasiteten til å levere i prosjekter. Driftskostnadene er økt noe. Oppgradering av Bømlo-radaren er i god gang og det kom en egen bevilgning til dette over revidert statsbudsjett.

 • Nytt bygg og rehab av det gamle på Blindern

KLD forbereder oppdragsbrev til Statsbygg, og vil ha det klart før sommeren. Det blir rehabilitering av hovedbygg og et nybygg. Ingen tidsestimat for når prosjektet skal være i gang. Spørsmål om rehabilitering og nybygg skjer parallelt eller etter hverandre, dette er ikke klart ennå. Dagens leie av Ciens går ut i oktober 2021. Det viser seg at vi må forlenge leien, men det vites ikke hvor lenge. Regnskapsavdelingen vil bytte kontorplass til avlastningsbygget, siden dette er tilpasset rullestol.

 • Nye retningslinjer for tjenestereiser

De nye retningslinjene inneholder ingen store endringer, mer en synliggjøring av gjeldene regelverk. Hovedendringen er at det åpner opp for bruk av tog ifb. med reisetid. Man kan føre arbeidstid for timer det arbeides på toget. Dette har vært praksis før, men nå er det formalisert. 70% av reisetiden med tog kan godskrives. Det skal spesifiseres i dokumentet at togreiser til navngitte byer blir godskrevet med 70% av reisetiden. Reiser utenom disse byene blir ikke nevnt spesifikt (finnes steder man ikke kan fly til). I retningslinjene står det at hotellbestilling skal gjennomføres med Egencia. Hvis det er en stor forskjell på prisene I Egencia og via andre bestillingsordninger velger man det billigste, hvis forskjellen er minimal er Egencia å foretrekke. Bestilling via Egencia gir arbeidsgiver en god mulighet til å se hvor de har ansatte på tjenestereise, noe som er verdifullt ved terrorangrep, naturkatastrofer e.l. Forøvrig deles det ikke ut sikkerhetspose til mobil fra Instituttet. Det viktigste er at alle passer på slik at mobil ikke havner i feile hender.

 • Automatisering av Hopen og Bjørnøya

Hopen skal opprettholdes. MET vil installere autosonde, men KLD vil at det skal være persjonell der. Dermed har MET foreslått et spleiselag der MET og KLD deler likt på utgftene. Bjørnøya skal og automatiseres. Det skal opprettholdes personell til å støtte for søk og redning, men MET kan ikke subsidiere kommersiell virksonhet, derfor må Avinor betale for tjenester utover dette. Antall personer på Bjørnøya vil avhenge av om Avinor vil betale for METAR tjeneste. Vil ha erfaring fra installeringen av autosonde på Jan Mayen, før prosjektet gjennomføres på Bjørnøya. Ser ut til at det kan gjøres i 2020.

 • Beredskapsturnus IT

Formålet med en beredskapsturnus er at mer automatisering og mer stabile systemer gjør at ressursene kan brukes på andre måter. Dette er en prøveordning. SMHI innførte dette, men gikk tilbake på det etterpå, mens andre institutter har beholdt ordningen. Det vil bli gitt god opplæring på rutiner slik at man slipper å være utrygg på hva man skal gjøre eller hvem man skal kontakte hvis det oppstår problemer. Dette gjelder I særdeleshet værtjenestekontorene og varslingssalene. Det vil etter hvert komme en egen avtale om beredskapsvaktordningen. Antall avvik i år er mindre enn på samme tid i fjor. Testperioden med ettermiddagsvakter har fungert ok. Det jobbes fremdeles stadig med å stabillisere systemene. Det er ingen planer om å si opp noen ansatte, de er ressurser som kan læres opp til andre oppgaver.

 • Lønnsoppgjøret 2019

YS, LO, Unio og Akademikerne er enige med staten i årets lønnsoppgjør, etter mekling tretten timer på overtid hos Riksmekleren. Leder i YS Stat, Pål N Arnesen, er fornøyd med resultatet. Han sier YS Stat har fått gjennomslag for sine krav. Jeg er glad for at staten har kommet oss i møte på kravet om at ny avtalefestet pensjon blir tatt inn i tariffavtalen, og at alle faste og variable tillegg skal gi pensjonsopptjening, sier YS Stat-lederen. (Kommentar fra MTL: Det er stor usikkerhet om dette skal gjelde for alt man har opptjent tidligere for alle, eller om det kun skal gjelde det man tjener etter 1.1.2020. Vi kommer tilbake med mere info om dette) Han er også fornøyd med et lønnstillegg som sikrer god reallønnsvekst til alle, og at det er avsatt en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år. Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget, og vi har blitt enige med staten om at 60 prosent av lønnstillegget gis sentralt, og 40 prosent fordeles ute lokalt, sier Pål N Arnesen.

Rammen for statsoppgjøret har en ramme på 3,2 prosent. Alle får et generelt tillegg på A-tabellen med virkningsdato 1.mai på: 1,35 prosent fra lønnstrinn 19-46 1,55 prosent fra lønnstrinn 47-63 1,35 prosent fra lønnstrinn 64-101 Lokal avsetning på 1, 24 prosent med virkningsdato 1.juli som går til lokale forhandlinger til høsten. Pensjon: Personer som er født i 1962 eller tidligere beholder dagens AFP-ordning. For ansatte som er født i 1963 eller senere gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018, med eventuelle endringer i AFP som gjøres i medhold av punkt 12 i avtalen. Tak og bunn på pensjonsgivende inntekt for variable tillegg fjernes. Se forøvrig endringene i vedlagt Hovedtariffavtale.

 • Oppklaring om pensjonsgrunnlag og faste og variable tillegg.

Frem til 1.1 2020 gjelder dagens ordning som sier at faste og variable tillegg inntill 66 000 pr år skal telle med i pensjonsgrunnalget. Etter 1.1 2020 teller alt man tjener i form av variable og faste tillegg med i pensjonsgrunnlaget.

 • Stipend fra MTL

Det ble på årets årsmøte i MTL bestemt at summen som det totalt kunne deles på og ut til de som søker stipend fra MTL økes til kr 20 000,- Størrelsen på beløpet vil årlig bli avgjort av delegaten på årsmøtet. Etter ønske fra delegatene er det nå satt to årlige tidsfrister for å søke tildeling. Den første vil normalt være 1.april, men siden det ble litt knapp frist er den nå forskjøvet til 1.juli. Den andre fristen er satt til 1.september.

6.februar 2019

 • Ny turnusplan meteorologer og konsulenter

På sist IDF-møte ble grunnplanen for ny turnustjeneste fra 15.mai behandlet. Selve turnusplanen var grei nok, men det var alt for lite infomasjon i forkant med tanke på endringer av gjøremål på sentralene. Å endre gjøremål er ikke problemet, dette er noe alle er vant til. For at endringer skal bli positivt motatt krever dette god informasjon i forkant, og god opplæring før endringene iverksettes. Vi regner med at informasjonsbiten blir bedre, og at det frem til 15.mai blir gjennomført en god opplæring for de berørte.

 • Fungering

Grete Dahl vil inntil videre fungere som direktør for Organisasjon og Samfunn etter at Heidi Lippestad avsluttet sitt virke på instituttet. En god del oppgaver er også fordelt på andre.

 • Ny IA-avtale

Etter at partene i arbeidslivete fremforhandlet en ny IA-avtale, ble det åpnet for at Met som tidligere IA-bedrift, selv kunne få bestemme om vi ville fortsette med utvidet egenmelding. Målet med den nye avtalen er at det på sikt skal være en reduksjon i sykefraværet, eller en opprettholdelse av lavt sykefravær for det dette måtte gjelde. Met har lavt sykefravær sammenlignet med andre statlige etater. Det ble derfor bestemt at vi fortsetter med dagens ordning som gir utvidet rett til sykemeldinger. I praksis 24 dager med maks 8 dager i strekk.

 • Etiske retningslinjer

Met har et sett med etiske retningslinjer som kanskje ikke alle har lest. Vi oppfordrer derfor alle til å lese gjennom disse. De finner du i Personalhandboka som igjen ligger under Blest. Fagforeningene og ledelse oppforder alle til å lese Blest mer enn det som skjer i dag. Blest er ment som en informasjonskanal til og for de ansatte. Innhold og mengde vil etter hvert bli enda bedre.

6.januar 2019

 • Omorganisering av IT

IT har gjennom en tid lagt ned et arbeid for å omorganisere divisjonen. Målene for arbeidet har blandt annet vært å frigjøre tid til oppgaver, oppnå klare ansvarsområder, bedre ledelse og deling av kompetanse. Resultatet ble at man gikk fra fire til tre avdelinger. IT-Infrastruktur, IT Service og drift og en sammenslåing av IT-Geo ogdata og Geoutvikling. De lokale tillitsvalgte har vært med gjennom hele prosessen og det har vært flere allmøter. MTL er meget fornøyd med prosessen som har vært og synes den har vært forbilledlig for eventuelle senere omorganiseringer.

 • Nybygg Blindern

Her er det fremdeles fire ulike scenarier, men instituttet og vi ansatte håper at man faller ned på at Statsbygg overtar bygningsmassen, rehabiliterer hovedbygget, river avlastningsbygget og bygger nytt. Avgjørelsen vil bli tatt av KLD.

 • Ny IA-avtale

Hovedpunktene i den nye avtalen som også vil berøre instituttet er som følger: En ny arbeidsmiljøsatsing som skal fokusere på målrettet kunnskapsutvikling og formidling for bransjer og virksomheter, bl.a. utvikling av en interaktiv nettportal. - Det skal etableres bransjeprogrammer for å prøve ut ulike målrettede tiltak innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. - Et nytt tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Dette tilskuddet begrenses til situasjoner hvor dokumenterte bedriftsinterne tiltak og andre støtteordninger er utprøvd, og hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV Arbeidslivssenter er enige om at det trengs ekspertbistand for å finne løsninger. - Forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak rettet mot langtidssykmeldte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

 • Særaldersgrenser og pensjon

Her pågår det et arbeid som skal være ferdigstillt senest 1.november 2019. Det som er klart allerede er at personer som pr 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl 85-årsregelen, videreføres. Departementet jobber med en modell hvor de med særaldersgrense ikke nødvendigvis får 66 prosent av lønna slik man får ved avgang på 67 år. Den settes lavere og så stiger den til 66 prosent ved fyllte 67. Det er i utgangspunktet en grunn til det finnes særaldersgrenser i staten. Det burde først vært ryddet opp i hvilke grupper som skulle beholdes, endres eller ha sine særaldersgrenser fjernet. I staten får man stort sett ikke jobbe når man kommer til sin aldersgrense, med det resultat at de taper mye i forhold til de som har grense på 67, og det er langt fra alle som kan ta seg en jobb i det private, ei heller er man sørlig attraktiv ved fyllte 63 eller 65. MTL har spillt inn at de som etter en forhandling skal ha særaldersgrenser, burde behandles som om de hadde grense på 67, og så lage en fiktiv aldersjustering ut fra det.

2018

18.november 2018

 • Særaldersgrenser

Det pågår nå et arbeid som skal justere eksisterende særaldersgrenser, noe som kan få stor betydning for mange av MTLs medlemmer. Mandag 19.november skal Rune på et informasjonsmøte i YS hvor dette blir redegjort for og hva dette vil si for de som har særaldergrenser. Informasjon om dette vil bli sendt ut til alle etter dette møtet.

 • Representanskapsmøte STAFO

Årets representantskapsmøte i STAFO blir avholdt 20-21.november på Gardermoen. MTL blir representert med Andreas Rusten Hansen og Linda Kleppe. I tillegg stiller Trond Wikne som leder av kontrollkomiteen og Rune Skoglund som leder av valgkomiteen.

 • Ishavsstasjonene

Det er nå rimelig sikkert at forsvaret overtar instituttets arbeid på Jan Mayen. Straks avtalen med forsvaret er på plass og praktiske løsninger er på plass, vil det bli satt opp en autosonde som blir betjent av forsvarets personell.

For Bjørnøya og Hopen sin del blir det lagt opp til en kostnadsfordeling mellom instituttet og de vi i dag yter tjenester for på disse øyene. Mye av det som i dag gjøres uten reelle avtaler, hvilket er ulovlig. Når dette arbeidet er ferdigstillt vil bemanningen på øyene bli lagt etter etterspørselen.

 • Varslingsdivisjonen

I Vdiv er det nå startet et arbeid som går på hvordan arbeidet er organisert. Alle kontorer og ansatte blir involvert. målet er at man ved å tydliggjøre hvordan divisjonen jobber i dag, kanskje kan gjøre forbedringer i neste omgang.

 • Hovedverneombud

Som kanskje de fleste har fått med seg så har Inger Nordin sagt ja til å ta en periode til som hovedverneombud. Som hennes vara fortsetter Martin Sætra.

30.september 2018

 • Oppfølging for medarbeiderundersøkelsen 2018

Det er nå på alle nivåer på instituttet lagd oppfølgingsplaner etter årets medarbeiderundersøkelse. Hva som skal gjøres er litt ulikt, men vi håper at alle kommer i mål. Noe av det som gikk igjen var problemet rundt baksnakking. Dette er en menneskelig egenskap, ikke helt ønskelig, men dog tilstede. Vi oppfordrer at hver enkelt av oss blir litt mere bevisst på dette for å minke omfanget. Dette går stort sett på oppførsel og en rettesnor kan jo være, vil man kunne si direkte til vedkommende det man sier om vedkommende til andre.

 • Ny policy for permisjon

Ledelsen og organisasjonene har blitt enig om en ny policy for permisjon uten lønn i forbindelse med overgang til ny jobb utenfor instituttet. Den tidligere ordningen var utvilsomt et gode for de ansatte. Man kunne søke om et år permisjon for å jobbe et annet sted. Hvis man ikke likte seg der, kunne man komme tilbake til instituttet etter et år. Det viser seg at en meget stor overvekt av tidligere medarbeidere ikke kommer tilbake. I mellomtiden bruker instituttet store økonomiske ressurser på opplæring til et vikariat. Ledelse og organisasjoner er enige om at akkurat nå må den økonomiske situasjonen på instituttet prioriteres. Den nye ordningen blir derfor: “ Som hovedregel gis ikke permisjon for å tre inn i annen stilling utenfor MET, med mindre permisjonen søkes i forbindelse med kompetanseheving. Permisjonssøknaden skal avgjøres av divisjonsdirektør/direktør.” Ordningen skal evalueres etter ett år.

 • Ny nasjonal turnusplan for varslingspersonalet er drøftet

Det ble under drøftingen av ny nasjonal turnus bedt om at ved endringer i eksisterende turnusplan må man opprettholde de gitte fristene som er satt, slik at alle får nok tid til å gjennomgå de lokalt.

 • Ny leder for VNN

Mangeårige leder for VNN Helge Tangen, vil fra og med 1.oktober overføres til SUV hvor han skal jobbe med vekt på WMO, prosjekter knyttet til Arktis/nordområdene og bistandsarbeid. MTL vil få benytte anledningen til å takke for meget godt samarbeid i alle år. Samtidig vil MTL gjerne få ønske Justyna Wodziczko velkommen som ny leder, og ser frem til et givende samarbeid i tiden som kommer.

 • Drift og finansiering av Hopen og Bjørnøya

Det er nå sendt inn METs syn på driften av Hopen og Bjørnøya. Mye av dette baserer seg på innspill fra samarbeidspartnere. Det synes klart at bemanningen på Hopen kan stå uendret, men at kostnadene deles slik at METs kostnader halveres. Når det gjelder Bjørnøya er det lagt inn et forslag med 4-5 mennesker på stasjonen, med de begrensninger dette har med seg vdr utføring av oppgaver for andre. Hvis Avinor fortsatt vil ha de produktene vi leverer pr i dag, må det oppbemannes ytterligere og dette må Avinor bekoste. Vi avventer en avgjørelse fra departementene.

 • Arkivering av korrespondanse til og fra MTL

MTL har frem til nå produsert egen postliste som viser hva som kommer inn og hva som blir sendt ut fra MTL. Dette har vært et tidkrevende arbeid, samtidig har vi i google en fin mulighet til å lagre alt i ulike mapper. Sentralstyret vil derfor heretter kun benytte seg av de mulighetene som allerede ligger i instituttets mailsystem. Fra tid til annen har postlister blitt etterspurt som en kilde til informasjon, vi vil derfor for å kompensere for dette komme oftere med info til våre medlemmer for å bøte på dette.

 • GDPR og MTL

GDPR er en personvernforordning som trådte i kraft 20.juli i år. Hvordan påvirker dette oss? Denne ordningen kom i stand for å styrke personvernet. Dette betyr at vi som medlemmer skal ha bedre kontroll over hvilke personopplysninger ulike selskap og organisasjoner samler inn om oss på nettet. I kjernen av dette ligger det et krav om samtykke. Samtidig innføres “retten til å bli glemt”, hvilket betyr at folk skal kunne be om å få personopplysninger slettet. For MTLs vedkommende betyr dette i praksis at vi allerede har laget en personvernerklæring for våre medlmmer. Denne vil bli fremlagt for nye medlemmer og lagt inn på vår facebookside. I tillegg har vi laget en databehandleravtale som skal sikre våre medlemmer ovenfor tredjepart. En slik er laget med STAFO, og vi går nå igjennom våre systemer for å se om det er flere vi må ha en slik databehandleravtale med. Alt for å sikre personvernet til hver enkelt medlem i MTL.

 • Lokale lønnsforhandlinger

Disse er nå i full gang og er avsluttet 25.oktober. Det viser seg forøvrig at den forenklede måten å levere krav på har gjort at mengden med søknader gikk opp. Dette synes vi er meget bra.

4.juli 2018

 • Nybygg og kontorløsninger på Blindern

Statsbygg overtar bygningsmassen på Blindern. Bakgrunnen for dette er at KLD av prinsipp ikke vil eie bygningsmasse. Endringen vil medføre at Statsbygg vil oppgradere eksisterende bygg og dette vil antagelig medføre lavere kostnader for Instituttet i tiden fremover. Statsbygg har hatt befaring og lager nå et budsjett for arbeidet, Instituttet har fremdeles som mål at nybugget skal stå ferdig september 2021.

 • Ishavsstasjonene

Det er fremdeles usikkert mht bemanningen på Bjørnøya og Hopen. Flere departementer er innblandet, men MET venter en avklarning i løpet av høsten. DEt ligger også an til endringer på Jan Mayen. Der skal Statsbygg bygge nytt og MET må komme med inspill til hva vi trenger.

 • Frivillighetsordningen

På IT eksisterer det i dag en“frivillighetsordning” som kompenseres med betalt bredbånd og mobiltelefon. Ordningen innebærer at flere av de ansatte blir spurt om de kan stille seg tilgjengelig for å motta oppringninger fra driftsovervåkingen utenfor arbeidstid, for deretter å kunne bistå i arbeidet med feilsøking og feilretting. Ordningen innebærer ingen forpliktelse for de ansatte om å være tilgjengelig til enhver tid. Ved arbeidsutførelse mottar de aktuelle ansatte minimum 2 timer overtidsgodtgjørelse. Ordningen har vært praktisert i en årrekke og fungerer tilfredsstillende for instituttet. Det er nå laget en særavtale som vil gjelde for alle på MET hvor en slik ordning er nødvendig. Den nye ordningen er gjeldende fra 1.juli og innebærer en kompensasjon på 12000,- i tillegg. Fremdeles vil ordningen baseres på frivillighet og uten forpliktelser.

 • Representanter til nytt styre på MET

Til høsten skal det være valg av representanter for de ansatte til det nye styret på MET. MTL har i alle år vært representert, enten med representant og/eller vara. Sentralstyret ber dere foreslå en kvinne og en mann som kan stille til valg. Forslag må sendes MTL innen 17.august.

 • Lokalt lønnsoppgjør høsten 2018

Også år blir det avholdt lokale lønnsforhandlinger. Lønnsutvalget i år består av Gitte Flesland, Trine Dunker Windvik og Rune Skoglund. Den totale potten er på ca 3 mill Det vil bli sendt ut en fyldig informasjon om dette når alle detaljer er klare. Vi har som mål å gjøre selve søknadsprosessen for medlemmene enda enklere i år.

 • Sentralstyret ønsker dere alle en riktig god sommerferie.

27.mai 2018

 • Lønnsoppgjøret 2018

Hovedtrekkene av årets lønnsoppgjør er som følger: Det gis et lønnstillegg til alle på 5100,- til og med lønnstrinn 47, og et tillegg på 1,25 prosent for de med lønnstrinn 48 og opp. Dette med virkning fra 1.mai I tillegg er det avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli.

Alle lønnsrammene er forbedret med at de to laveste lønnsrammealternativene er tatt bort, og to nye alternativer er lagt til på toppen. Dette gir lønnsøkning for de som er innplassert i alternativ 1 og 2.

Ubekvemstilleggene er hevet, noe som er særlig viktig for de som jobber i skift og turnus eller på morgen, kveld og helg. Taket på pensjonsgivende inntekt ble hevet fra 56.000 til 66.000 kroner.

Rammen for boliglån i Statens Pensjonskasse er økt fra 1,7 mill til 2,0 mill.

Forhandlingsresultatet vil bli lagt ut til uravstemning, og YS anbefaler medlemmene til å stemme for årets resultat.

Med vennlig hilsen Sentralstyret.

5.mars 2018

 • Reiseregninger og utlegg som skal refunderes i 2018 sendes til lindak@met.no. Scann originale kvitteringer, så slipper du å sende i posten, som kan ta en stund (og koster penger). Skal du sende i posten er adressen: Linda Kleppe, MTL, Meteorologisk institutt, Vervarslinga på Vestlandet, Postboks 7800, 5020 BERGEN.
 • På første arket skriver du adresse til og fra, når du reiste og når du kom hjem. Jeg trenger også kontonummer. KM-godtgjørelse er 3,50. Kostgodtgjørelse kan vi bruke, men dere kan gjerne levere kvittering på kjøpte måltider.

2016

2.juni 2016

 • Da er endelig wiki-sidene oppe å gå. Vi vil gjerne høre hva dere synes om de! Innspill kan sendes på mail til MTL@met.no eller elint@met.no.
 • Vi er å finne på facebook! Lik oss gjerne. Dere kan også bli med i vår lukka medlemsside. Her vil det komme info fra sentralstyret og muligheter til å komme med innspill.
mtl/styremotereferater/start.txt · Last modified: 2022-05-12 11:50:40 by elint