Medlemsfordeler

MTL er en selvstendig medlemsorganisasjon i STAFO som er tilknyttet YS. Det betyr at du som MTL medlem kan nyte godt av medlemstilbudene i STAFO og YS!

Advokathjelpen: Ta kontakt med STAFO: post@stafo.no.

Compendia: De fleste spørsmål om lov og rett i arbeidslivet finner du svar på i verktøyet Compendia. Det kreves passord for å få tilgang til verktøyet. De som ennå ikke har fått passord kan bestille dette her: post@stafo.no

Flere fordeler finner dere her: STAFOs oversikt over medlemsfordeler

I tillegg har både MTL og STAFO utdanningsstipend! Ta kontakt med sentralstyret for å søke om dette.

Tilbud på forsikringer i Gjensidig og flere gode tilbud kan en lese om her: YSs oversikt over medlemsfordeler

Du står ikke alene!

Dette er et viktig argument for å være fagorganisert. Medlemskapet innebærer at du får hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Overfor arbeidsgiver har du små muligheter til å klare deg alene. Med dine kolleger som støtte skapes det mer jevnbyrdighet i forholdet til arbeidsgiveren. Medlemskapet sikrer deg også innflytelse på hvilke krav MTL og STAFO/YS skal legge vekt på i tariffoppgjørene.

Trygghet for arbeid og inntekt:
Medlemskapet gir deg trygghet for arbeid og inntekt innenfor de lover og bestemmelser som gjelder i arbeidslivet og den tariffavtalen som gjelder på Instituttet. Du kan henvende deg til din lokale tillitsvalgte eller til sentralstyret som kan ta opp din sak dersom du mener du er urettferdig behandlet og at du f.eks ikke får den lønn du har krav på.

Kollektive avtaler om lønns- og arbeidsvilkår:
Dine lønns- og arbeidsvilkår er regulert i en overenskomst mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner. Det betyr at din inntekt er forutsigbar. Gjennom lokale forhandlinger sørger MTL for at du får din rimelige del av virksomhetens overskudd og produktivitet. Du vet hva du kan regne med. Medlemskapet sikrer deg også innflytelse og medbestemmelse i forbindelse med hvilke krav som skal fremmes i lokale forhandlinger.

Du bestemmer
YS/STAFO og MTL har bestemmelser om uravstemning i forbindelse med tariffoppgjør. Etter at forhandlinger og eventuell mekling er sluttført og det foreligger et anbefalt forslag, er det medlemmene som bestemmer om avtalen skal godkjennes eller forkastes. Det opp til deg å stemme ja eller nei til forslaget. Det er en viktig demokratisk rettighet som bare de fagorganiserte medlemmene har.

Beskyttelse mot usaklig oppsigelse.
Det skal være en saklig grunn for oppsigelse. Overenskomsten, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven inneholder viktige bestemmelser som hindrer usaklig oppsigelse. Bryter arbeidsgiveren dette, kan du gratis gjennom MTL og STAFOs juridiske rådgiver få hjelp til å ta opp saken.

Trygghet for fast ansettelse
MTL har som prinsipiell holdning at lønnstakere skal ha fast ansettelse. Det gir trygghet og bedre vern mot oppsigelse.

Meteorologisk institutt er som samfunnet ellers i en kontinuerlig omorganiseringsprosess for å møte dagens utvikling med de retningslinjer, krav og behov dette innebærer. Endringstempoet og prosessene legger premisser for det arbeidet som skal utføres av de tillitsvalgte i MTL både sentralt og lokalt.

Organisasjonsstruktur
Sørge for en løpende vurdering av organisasjonsstrukturen for til enhver tid å være best mulig forberedt til å takle de organisasjonsendringer som måtte komme innen met.no, STAFO og vår hovedorganisasjon YS-Stat.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • mtl/medlemsfordeler/start.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)