User Tools

Site Tools


idrettslaget:arsmote_2016

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 4. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 5. Behandle bedriftidrettslagets årsmelding og gruppeårsmeldinger
 6. Behandle bedriftidrettslagets regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag og saker
 8. Vedta bedriftidrettslagets budsjett
 9. Foreta valg
  • Ledder, Kasserer, Styremedlem 2
  • Varamedlem
  • 2 revisorer
  • Valgkomitè for neste årsmøte.
 10. Avslutning

Årsmøtepapirer

idrettslaget/arsmote_2016.txt · Last modified: 2016-02-21 14:35:19 by janih