gcw:background:start

Informasjon om GCW

Som en direkte konsekvens av det Internasjonale Polaråret vedtok World Meteorological Organisation (WMO) i mai 2011 å starte en aktivitet kalt Global Cryosphere Watch (GCW). Denne aktiviteten er tett knyttet mot GEOSS aktiviteter og fokuserer på global overvåking av krysofæren. Mer bakgrunnsinformasjon er gitt på linkene under:

Hensikten med denne nettsiden er å informere nasjonale miljøer om GCW og koordinere nasjonale aktiviteter innenfor dette området slik at Norge som nasjon kan nyttiggjøre informasjon formidlet gjennom GCW. Siden dette arbeidet ikke har finansiering tenkes eventuell innsats primært gjennomført på epost, vha wiki, telefonmøter og muligens videokonferanse nasjonalt.

Meteorologisk institutt forvalter Norges medlemskap i WMO. Øystein Godøy er nasjonalt kontaktpunkt for GCW.

  1. Informere relevante nasjonale miljøer om GCWs eksistens.
  2. Innhente informasjon fra nasjonale miljøer om relevante aktiviteter og formidle dette til GCW sentralt.
  3. Formidle informasjon fra GCW sentralt til relevante nasjonale miljøer.
  4. Formidle informasjon og behov fra nasjonale miljøer til GCW sentralt.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • gcw/background/start.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)