User Tools

Site Tools


forskerforbundet:sak_ou_kurs_23-01-2012

OU kurs 2012

Deltagere

Program

Oppfølging etter kurset

:!: Regnskap, program og deltagerliste sendes senest 6 uker etter kurset.

Tildeling av OU-midler 2012

Det vises til lokallagets søknad om OU-midler for 2012. Hovedstyret behandlet OU-tildelingene på sitt møte 15. desember. Det var hele 68 søknader om til sammen kr 7.350.000 og drøyt 6,6 millioner kroner ble tildelt totalt.

Vedlagt finner dere en samlet oversikt over søknadene med søknadssum og tildeling.

Midlene vil bli gjort tilgjengelig på lokallagets konto i det nye økonomisystemet over nyttår. Vedlagt finner dere også en nærmere rutinebeskrivelse for bruk av OU-midlene og forslag til brev (to forskjellige) dere kan sende kursdeltakerne med info om reiseregning etc.

Hvert kurs er benevnt med sitt eget prosjektnummer og vi ber om at det refereres til dette i framtidig korrespondanse om kurset. Kostnader knyttet til kurset belastes dette prosjektnummeret i det elektroniske bilagsflytsystemet. Vi presiserer imidlertid at eventuelle utgifter til kulturelle innslag, guiding etc ikke kan dekkes over OU, men må dekkes av lokallagets egne midler.

Forskerforbundet sentralt setter opp regnskap 6 uker etter kurset, og det er derfor svært viktig at lokallaget/foreningen gir beskjed til sekretariatet ved endring av dato for planlagte kurs eller hvis kurset avlyses. Beskjed kan gis til Natasa Duric på natasa@forskerforbundet.no. Både program og deltakerliste bes merket med:

  • kursets prosjektnummer
  • lokallagets navn
  • lokallagets avd.nr
  • dato for kurset
  • sted for kurset

Noen lokallag har i søknaden bedt om innlederbistand. Til disse kursene er det tilknyttet en kontaktperson fra Forskerforbundet sentralt, og vi ber dere ta kontakt med vedkommende snarest mulig for å avklare detaljene rundt eventuell deltakelse. Vi presiserer i denne sammenheng at lokallaget selv er ansvarlig for kursledelsen, og at det ikke kan påregnes deltakelse fra Forskerforbundet sentralt utover de programpunktene som avtales i forkant.

Nærmere om Hovedstyrets prinsipper for tildelingene:

Alle søknadene er vurdert opp mot retningslinjene for OU-midlene, veiledende satser og kostnadseffektivitet.

Søknader med kvalitet belønnes. Retningslinjene for tildeling av OU–midler understreker at søknadene blant annet skal inneholde utkast til program for kurset og spesifisert budsjett. Veldokumenterte søknader med et realistisk budsjett prioriteres således foran søknader der budsjettet eller programmet er mangelfullt.

Det er lagt til grunn kostdøgn på kr 2000 per deltaker, samt kr 600 for dag 2 under behandling av søknadene, noe som er omtrentlig døgnpris ved anerkjente kurshotell i sentrale strøk. For dagskurs som avsluttes med middag er veiledende sats på kr 1100 benyttet. Det er ikke lagt til grunn noen fast mal for reisekostnader da dette vil variere, men en forutsetter normalt at billigste praktiske reisemåte benyttes. I tildelingen er samtlige søknader kuttet jf de veiledende satsene hvis søknaden overstiger disse i sitt budsjett.

I tråd med tidligere tildelingsrunder har ingen av søkerne fått tildelt reisemidler utover det nødvendige. I tildelingen er det derfor ingen søkere som har fått tildelt midler for å dra utenlands i den grad det er dyrere enn tilsvarende kurs lokalt. Det ytes i så fall OU–midler tilsvarende kurs i Norge. Søkerne står imidlertid fritt til å skyte til egne midler for å likevel gjennomføre de opprinnelige reiseplanene.

FF sentalt

forskerforbundet/sak_ou_kurs_23-01-2012.txt · Last modified: 2011-12-27 11:12:27 by vegark