User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_31._oktober_2012

Medlemsmøte FF, Bergen 31. oktober 2012

Tilstede:
Merete, Martin, Haldis, Marianne, Berit (Hagen) og Anne Solveig + Reidun(sak 3)

Sak 1) Haldis informerte fra lokallagstyret
- Lokale lønnsforhandlinger. 22 medlemmer i Bergensklubben fikk lønnsøkning. Både ledelsen og foreningene hadde rangerte lister og det ble forhandlet til en enighet.
- Representantmøte, Haldis og Terje (Alsvik Walløe) deltok her. Ny leder og nytt hovedstyre ble valgt. Ny leder etter Bjarne Hodne ble Petter Aaslestad fra januar 2013. Ble valgt representanter til Landsmøte, her fikk lokallaget ved met.no en representant.
- Årsmøte for 2012 er under planlegging. En ny person skal inn i lokallagstyret, og forslag til kandidater er ønskelig.
- Det kom spørsmål om styret jobber med lønnsforhold, FF jobber med dette både lokalt og sentralt.

Sak 2) Styrevalg til neste år
- Valg på representant til lokallagstyret og på klubbstyret i Bergen våren 2013. Det er ønskelig at medlemmene stiller som kandidater eller foreslår kandidater, så det blir et reelt valg.

Sak 3) Eventuelt:
1) Reidun informerte om ønske om en mer fleksibel turnus.
Det er ønskelig med turnus hvor fly tar kjernevakter eller evt en turnus med fly og maritim. Reidun mener at det blir vanskelig at alle går alt, siden det blir få vakter på hver og at det blir for mye faglig oppdatering pga krav fra Avinor. Men hun kom med forslag om at to fra fly tar kjernevakter. Hun oppfordrer medlemmene til å komme med forslag og ønsker for å få en mer fleksibel turnus og hvor vi kan spille mer på hverandre.
- Medlemmene på møte stiller seg positivt til en mer fleksibel turnus, men stiller krav til gjennomføringen.
- Medlemmene ønsker tilstrekkelig opplæring, og vil stille konkrete krav. Klubben ønsker tilbakemelding på krav til opplæring.
- Det er viktig at ulempevaktene blir fordelt jevnt. Ved en fly/maritim turnus blir det veldig mange tidligvakter.
2) Oddlaug kommer tilbake i november og klubbstyrets videre organisering tas internt i styret.
3) Berit og Haldis informerte om at lokallagstyret og klubblederne skal ha møte i desember, dette ble avtalt på årsmøte våren 2012 for å skape bedre dialog.
4) Tromsø har tatt opp sak med betaling for den ekstra timen nattevakten jobber ved overgang til vintertid. Dette skal diskuteres på møte i desember.
5) Vel gjennomført streik i vår. Det virker som ingen har hatt problemer med betaling i ettertid eller lignende.
6) Lite tilbakemeldinger og negativ stemning rundt vaktplan. Medlemmene ønsker å fortsatt holde på minst 6 måneders lang turnusplan. Husk å komme med ønsker for neste periode og sommerferien.

forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_31._oktober_2012.txt · Last modified: 2012-11-09 12:29:15 by beritha