User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_28._april_2016

Medlemsmøte FF, Bergen 28. april 2016

Tilstede:
Anne-Solveig, Mette, Martin, Oddlaug, Johanne, Geir Ottar (lokallagstyret), Juergen (lokallagstyret), Terje (lokallagstyret), Berit (ref).

 • Flynattevaktene:

Det er ikke ønskelig for vår del at alle flynattevaktene flyttes til Oslo permanent. Vi ønsker å beholde kompetanse på flyværvarsling for Østlandsområdet. Beholder vi kompetansen vil det være mer fleskibelt å flytte vaktene rundt ved sykdom, permisjon o.l. Vi ønsker ikke å gi fra oss alle oppgaver bare fordi vi har kommet uheldig ut av nedbemanningen. Et motargument er at alle tjenestesteder bør ha en nattevakt.

 • Bemanning/vakter/turnusplan:

Lokallagstyret jobber for at vi skal ha en kjernevakt på dagtid i hver region, inkludert i helgene. Dette må være et minimum. Turnusplan for kjernebemanning for neste periode skal drøftes på IDF i slutten av mai. Det ble diskutert hvorvidt turnusplanen bør være sesongbasert uten at vi kom fram til noen konklusjon. Det er generelt flere farevarsler og mer vær i vintersesongen, men samtidig kan sommerværet skape mye pågang fra media. Det er noe ulike ønsker mellom regionene hva gjelder helgebelastning. Generelt er ønsket i Tromsø å gå færre helger, mens Bergen og Oslo er villig til å ha noen flere helger mot at helgearbeidet “blir levelig”, dvs at man er et tilstrekkelig antall personer på jobb til å utføre oppgavene man skal og har plikt til.

 • Bemanning i Bergen:

Lokallagstyret forstår hvor presset situasjonen er i Bergen. Bemanningssituasjonen i Bergen ble tatt opp på IDF 14. april og da ble det sagt at det jobbes med å se på muligheten for å ansette en midlertidig i Bergen, men man må se på det juridiske i dette siden vi nettopp har sagt opp noen. Et argument for en midlertidig stilling er at det er flere permisjoner enn antatt.

 • Evaluering av endringene fra 4. april:

Vi ba lokallagstyret be om at det blir gjort en evaluering av endringene som ble gjort 4. april. Bård beklaget i IDF at ting ikke var på plass, men dette er ikke nok.

 • Spørreundersøkelse om ulempevakter og beredskapsløsning:

Beredskapsordning er ikke noe som en snakket om på IDF eller lignende. Liten vilje til en slik ordning blant medlemmene. Antageligvis lite aktuelt nå, blant annet fordi bemanningen er lav og det er vanskelig å få til en slik ordning.

 • METfare og kvalitetssikring:

Det brude være en opplæringsmodul for METfare noe tilsvarende det på fly slik at kjernetjenesten er kvalitetssikret. Vi ba lokallagstyret jobbe videre med dette.

 • Ny direktør:

Kandidater er sendt inn. Det er et ønske å ansette en fagperson, men man ser også behovet for en som kan påvirke inn mot departementet. Intervjuer blir i juni og et navn blir mest sannsynlig klart i september.

 • Departementstilhørighet:

Ingenting nytt om høringen. Vi prøver å holde oss i KD.

 • Medlemmer på Ørland:

Vi må sørge for at disse blir ivaretatt, for eksempel ved eventuelle lokale lønnsforhandlinger. Lokallagstyret/Terje har planer om å besøke de.

Som oppsummering ba klubben i Bergen lokallagstyret om særlig å jobbe videre med tre saker:

 1. Bemanningssituasjonen i Bergen
 2. Kvalitetssikring av kjernetjenesten/METfare
 3. Evaluering av endringen som ble innført 4. april
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_28._april_2016.txt · Last modified: 2016-04-28 11:51:36 by beritha