User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_25._november_2013

Medlemsmøte FF, Bergen 25. november 2013

Tilstades:
BeritHa, Sevim, Terje, Kristin, Merete, Martin, Geir Ottar (ref), Espen, Marianne, Haldis, Heikko, Steinar, Eirik, Aslaug og Anne Mette.

Sak 1) Nytt system for kompensasjon for omdisponering av vakter
Terje informerer:

Gjelder frå 1. januar. Mykje blir det samme, men det blir meir gunstig for arbeidstaker. All avspasering over 50 t blir betalt ut. Gjelder kvar månad og kun turnus. Skal skiljast mellom reisetid-k og vanleg jobbe-k. Om du blir sjuk, feks k→N, vil ein misse overtidstillegg, men vil fortsatt få omdisponeringstillegg. Skal fortsatt ha turnusplan som gjelder 6 månader. All omdisponering etter at vaktplanen er gyldig, skal ha økonomisk kompensasjon. Få ulemper med det nye systemet! Færre k-vakter om sommaren. Send e-post ved spørsmål!

Sak 2) Nattevakt på offshoreturnus
-A-M: Er det ein fordel å få fleire vakttidspunkt? Blir det færre k-vakter? Når slutter nattevakta evt? Får vi kjerneoppgåver på natt? Kan nattevakt gjere flyoppgåver?

-Bør sette oss ned og diskutere oppgåver og vakt-tider! Flykonsulentoppgåver? Sertifisering av offshoremeteorologer?

-Jobbe mot ein storturnus? +Mange fordeler med ein slik turnus! -Problemer med å holde seg fagleg oppdatert på alle vakter.

-Fly-kjerne-offshore: Diskusjon rundt vakttider. Er utlysing av nye stillingar på veg? Generelt positiv til n-vakt, men det krever full gjennomgang av vakttider og gjeremål. Natt fly og natt offshore bør ha lik mengde med arbeid!

(Eit ynskje frå Karsten at vi tok opp denne saka. Ein del uavklarte spørsmål som må diskuterast før n-vakt vert aktuelt)

Sak 3) Nordisk meteorologi møte (NMM)
NMM I Tromsø 16-20 juni. Fritt fram å sende inn abstract. Støtt opp! 20 min føredrag + 5 min diskusjon. Masse sosialt. Instituttet dekker reisen for mangen. Burde utnevne ein som aktivt finner føredragsholdera til NMM.

forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_25._november_2013.txt · Last modified: 2013-12-18 10:14:18 by beritha