User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_15._februar_2012

Medlemsmøte FF, Bergen 15. februar 2012

Tilstede:
Berit (Hagen), John Ottar, Anders, Tone, Martin, Arnstein, Kristin, Haldis, Anja, Kjersti og Anne Solveig

Sak 1) Informasjon fra årsmøte og OU-kurs i Berlin
Berit og Anne Solveig deltok på årsmøte i Berlin 23.-25. januar 2012.
- Referat fra både årsmøte og OU-kurs ligger på våre wiki-sider: https://wiki.met.no/forskerforbundet/ Disse sidene er også tilgjengelig eksternt. Det er viktig at sidene blir brukt, her legges det ut referat og annen informasjon.
- Det ble spurt om hvilke saker lokallagstyret skal jobbe for framover. Dette ligger også på nettsidene, men nevner bl.a. ATR(Arbeidstidsreglementet) og bedre støtte for utfylling av lønnskrav, i tillegg er internkommunikasjon satt i fokus.

Sak 2) Forslag til saker klubben burde jobbe med
- urettferdig lønnssystem ble tatt opp på arbeidsmiljøseminaret. Dette er en sak som lokallagstyret isåfall må ta, men klubben kan komme med innspill
- alle må få muligheten til å være med på ulike prosjekt

Sak 3) Velferdsmidler
I år er det satt av 24 780 kr.
Medlemmene som var på møtet foreslår følgende fordeling av midlene (den endelig fordelingen blir bestemt på IDF):

Julebord 4000 kr
Juletrefest 500 kr
Medlemskontigent i bedriftsidrett 2500 kr
Frukt 7000 kr
Julesnaks 1000 kr
Innebandy 1000 kr
Trivselskomite 8780 kr
Summert 24780 kr

Argumentasjon:
- Juletrefesten: medlemmene mener det ikke er nødvendig med gave til alle barna og at dette holder til godteri ol.
- Frukt får ca ¼ av pengene. Frukten blir fort borte hver torsdag, så dette er populært. Kunne det vært aktuelt å heller kjøpe mindre, men to ganger i uken?
- Julesnacks har fått tildelt noe mindre penger enn ifjor. Det burde holde til diverse godteri og kaker. Nyttårs-middagen mener medlemmene burde dekkes av ledelsen, som på julaften.
- Innebandy: Pengene skal gå til diverse utstyr som køller og førstehjelpsutstyr. Noe ødelagt utstyr siden oppstart skal/har blitt erstattet. De aktive må i dag betale selv for deltakelse i cup o.l.

Sak 4) Turnus
a)Klubben sendte ut ny evaluering av den nye turnusplanen i januar. Berit oppsummerte de 17 tilbakemeldingene:

1.Hvor godt fornøyd er du med den vaktplanen du skal gå jan-mai 2012, gjerne sammenligna med tidligere vaktplaner?
De aller fleste er fornøyd med vaktplanen de går nå (NB: gjelder ikke spørsmål om ønsketurnus/ikke ønsketurnus). Noen påpeker at det er for tidlig å si noe om før en har gått turnusen.

2.Ble personlige ønsker innfridd slik du forventa da du sendte inn ønsket (Husk at vi ikke kjenner til personlige ønsker, så grunngi gjerne)?
Konkrete ønsker ble i stor grad innfridd, men enkelte har fått ulemper de ikke forutså. F.eks lang arbeidsperiode.

3.Dersom du kunne sende inn ønsker for denne perioden på ny, er det noe du ville formulert annerledes?
Ingen store endringer i hvordan folk ville formulert ønskene sine. Nå er det kommet en veiledning for hvordan sette opp ønsker og tenke på det meste, dette kan være til støtte for noen.

4.Dersom du kan velge mellom alternativene under, hva vil du velge for neste periode (grunngi)?
A) Plan som nå, der alle vaktene er putta i en pott og fordelt etter ønsker.
B) Alle i ei gruppe går tilnærma lik turnus (som før).
C) Grunnturnus i bakgrunnen, men personlige ønsker kan tilpasses grunnturnusen for de som ønsker det.
D) Forslag til annen løsning.
Medlemmene deler seg omtrent i to mellom A og C på dette punktet.

b)Vaktplaner framover
- grunnturnus som i gamle dager hvor det gikk over veldig lang til er vanskelig å gå tilbake til, dette innser medlemmene
- det er stor enighet blant medlemmene at det ønskes vaktplan satt opp for lengre tid om gangen, for eksempel 6 måneder greit. Forslag om å sette opp turnus på sensommer(september) som inkluderer jula, og etter jul(februar) som inkluderer sommerferien.

Positivt med lengre turnusplan:
- sparer ressurser
- gir bedre forutsigbarhet
- reduserer uro på arbeidsplassen
- bidrar til bedre arbeidsmiljø og effektivitet

Til info:
- 3 fly-meteorologer skal begynne å ta kjernevakter, dette gir større fleksibilitet på vaktplanen
- det mye omtalte superprogrammet kommer tidligst 2013 og vil uansett ikke frigi all ressursbruk
- viktig at vaktplangruppa gir lik informasjon til alle. Det kom ønske om summering av antall av ulike vakter for hver enkelt, kan også eventuelt komme i sammenheng med et gjennomsnitt av antall vakter

Sak 5) Eventuelt

a) Nye oppgaver på gjøremålslister
Det kommer ofte nye gjøremål på kort varsel som kan skape frustrasjon og angst pga at en er redd for å ikke få gjort alt en skal. Det er viktig at alle føler de takler arbeidsdagen. Presisering og beskrivelse av oppgaver må bli bedre. Seksjonsleder for hver gruppe burde ha oversikt over hvilke kapasitet en har på vakt og hvor lang tid nye oppgaver vil ta.
- Forslag: en gruppe burde se på hva en faktisk har tid til på vakt.
-Forslag: kurs/seminar som gir oss den opplæringen vi trenger, istedenfor å bare teste det ut på vakt. Her nevner bl.a. sammendragsvarselet som skal skrives på slutten av F8.

forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_15._februar_2012.txt · Last modified: 2012-03-03 14:53:45 by beritha