User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_14._januar_2016

Medlemsmøte FF, Bergen 14. januar 2016

Tilstede:
Anna, Anne-Solveig, Merete, Arnstein, Berit, Mette (ref).

 • Årsmøte 1.-3.februar 2016, innspill til saker.
  1. Hvis det er aktuelt å tilhøre et annet departement enn Kunnskapsdepartementet, hvilket departement skal vi tilhøre? Alternativer er Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet eller gjerne Klima- og miljødepartementet. Er det lurt å være i et departement hvor det ikke er andre store aktører som “sluker” bevilgningene? Noen synes det er mer aktuelt med Justis- og beredskapsdepartementet enn Samferdselsdepartementet. Skal Forskerforbundet ha en mening om dette, må den i så fall være begrunnet.
  2. Julegaver. Det har kommet forslag fra FoU at det ikke er behov/nødvendig med julegaver. Er det mulig med en annen konkret benyttelse av pengene som kommer medlemmene til gode, eller “forsvinner” de da? Vi synes det er kjekt å få noe konkret igjen, og synes kinobilletter er en bra og positiv julegave som vi gjerne fortsetter med.
 • Velferdsmidler 2016
  Det er ikke mottatt innkallelse til forhandlinger angående velferdsmidler for 2016. I fjor var det avsatt 27.000 kr, som fordelte seg som følger: 10.000 kr til frukt, 10.000 kr til trivselskomiteen, 6000 kr til julebord og 1000 kr til mat/snop jul/nyttår. Vi synes fjorårets forslag er ok. Liste på veggen med forslag ble etterlyst.
  Det registreres også at det ikke lenger er aviser på pauserommet. Vi ønsker fortsatt aviser, men synes ikke at de skal dekkes av velferdsmidlene.
 • Innspill til Bård Fjukstad
  Styret i Bergensklubben har kladdet et innspill til Bård Fjukstad. Innspillet omhandler blant annet usikkerhet og uro pga omorganiseringen, ønsket leder i den kommersielle tjenesten, bemanningssituasjonen, vakttjenesten, opplæring og generelt uklare retningslinjer.
  Kommentarer fra medlemmer:
  - Mye uro og noen føler at man mangler informasjon om hvem som er nåværende nærmeste leder. Forskerforbundet har sendt dette spørsmålet videre til ledelsen, som har kommet med følgende svar: Alle mellomledere fungerer frem til 8. feb 2016 og har personalansvar som før. Etter 8.feb har avdelingsleder (Karen) personalansvaret. Trolig delegeres noe av personalansvaret til nestleder.
  - Det ble ytret bekymring over for mange kjerneoppgaver til flyvakten. Dette blant annet på grunn av god punktlighetsstatistikk hos fly, men også på grunn av nødvendig tid til overvåking.
  - Det er ikke ønske om å tilføre flere oppgaver på nattevakt
  - En nedskalering av kjernetjenesten vil trolig føre til en svekket overvåkning av farlig vær, som igjen kan gå ut over allmennheten.
  - Det ønskes en liste med konkrete oppbemanningskriterier
  - Uklareheter mellom regioner. Noen synes at kvaliteten på bølgevarselet er gått noe ned. Trenger de mer opplæring? Forslag å oppfordre til å ta bølgene med i briefen.
  - Vi ønsker lik informasjon som ikke kan bidra til misforståelser.
  - Det ble informert om at Berit, Merete og Mette har tilbudt seg å jobbe mer turnus i en periode hvis det er behov for dette. Medlemmene var positive. Det har ikke kommet tilbakemelding fra Karen angående dette enda.
  Innspillet til Bård Fjukstad ble sendt på mail fredag 15.januar. Se innspillet her
 • Eventuelt
  1. Prognoser på veggen. Det er fortsatt et sterkt ønske om papirprognoser på veggen, da spesielt uk-prognoser. Det ble enighet om at papirprognoser sammenfestet med en klype, og som kan taes med til den spesifikke arbeidsplassen ved behov, kunne være en god løsning. Det er sendt forslag til ledelsen om dette.
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_14._januar_2016.txt · Last modified: 2016-01-15 11:54:55 by mettess