User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_13._januar_2018

Medlemsmøte FF, Bergen 13. februar 2018

Tilstede:
Til stede: Kristin, Oddlaug, Haldis, Steinar, Marianne, Ole J(ref), Unni, Gunnar, Lars Andreas, Anne Solveig, Anders, Martin

Innspel til årsmøtet i april:

 1. Frustrasjon i kjernetjenesten
  • Etter omorganiseringen er det færre på jobb, men nesten like mye å gjøre
  • Mindre effektivt i dag enn før
  • Generelt stor arbeidsbelastning (primært på formiddag)
  • Kulingvarsel - veldig mye jobb/vurderinger som må tas
  • Innsatsen er stor, men meteorologens rolle/jobb blir litt oversett
  • Tekstvarsel
   • Frustrerende at tekstvarsel er lite synlig
   • Hvorfor brukes ikke varsel på yr-app?
   • Tekstvarselet synliggjør meteorologens faglige rolle
  • Twitter
   • Krevende å samarbeide på tvers mellom redaksjons-meteorologen / kjerne-meteorologen / redaksjonen
   • Flere av meteorologene føler at det kan være vel mye restriksjoner på hvordan figurer etc. skal se ut. Utseende blir viktigere enn budskapet- (eksempelvis: man skal ikke ha trykkisobarer på kart)
  • Arbeidsmetodikk på vakt
   • Generelt tungvint
   • Eksempelvis ‘met-fare’ er for tungvint i bruk mangel på it-ressurser
 2. Rekruttering til fagforening
  • Det er generelt vanskelig å rekruttere nye kandidater
  • Burde tillitsvalgte få mere fritak (fra turnus) til fagforeningsarbeid?
  • Hvordan kan tillitsvalgt-rollen gjøres mer attraktiv / tilrettelegges bedre?
 3. SAP-GAT-Agresso
  • Vi savner en kobling mellom SAP-Agresso, på like linje med tidbank-Bizview
  • Vi savner en oversikt over hvem som er på jobb
  • SAP - vi vet ikke hvem som er på jobb - det hadde vi i tidbank
  • Flex-GAT her må alle bli flinkere til å sette status - ‘tilstede’/’ikke tilstede’
 4. SUV/Klima
  • Skal de bruke SAP eller GAT?
 5. Hvordan blir varslingsmeteorologens rolle i fremtiden?
  • Hva er strategien til MET?
  • En synliggjøring av strategi vil gjøre det enklere for medarbeidere å godta endringer som kommer i fremtiden

Fordeling velferdsmidler 2018

 • For 2018 er summen 25069 NOK
 • Tidligere har velferdsmidlene blitt delt 50/50 mellom frukt/trivselskomite
 • Det er nå et ønske om at alle velferdsmidlene går til trivselskommiteen
 • Innkjøp av frukt er fortsatt mulig, men da i regi av trivselskomiteen (etter ønske)
 • Kan frukt bli et tilbud i kantinen?
 • Dersom alle velferdsmidlene går til trivselkommiteen må noe av potten “øremerkes” goder i arbeidstiden - alt kan ikke gå til julebord/blåtur

Kviletid mellom vakter ved omgjering/overtid

 • I blant blir man spurt om å gå N-vakt dagen etter dagvakt(K/DF). I slike tilfeller kan hviletiden bli kortere enn 8t mellom vakter (§10-8). En løsning er å avslutte dagvakten noe tidligere, eller starte nattevakt seinere. Denne avkortingen av vakter bør likevel ikke påvirke avspaseringeskvoten. Det vil i så fall gjør det mye vanskeligere å påta seg slike vaktkombinasjoner dersom man blir “straffet” med strøket avspasering.
 • Vi må få en likhet for alle.
 • Har man behov for hviletid, så bør dette ivaretas.

Start-tidspunkt på D8

 • Noen har problem med å komme på jobb 7:45 pga eksempelvis barnehagelevering.
 • Det ble diskutert om D8 kunne flyttes til 8:00 medfører at D8 må strekkes lengre utover ettermiddagen (nettopp blitt avkortet til kl 1500)
 • Generelt lite stemning for å prøve å flytte start-tidspunkt på D8

Eventuelt

 • Gunnar Livik går inn i lokalstyret til FF
 • Prosjektarbeid for turnus-meteorologene
  • Det er et ønske om at flest mulig (alle) får tilbud om å delta i prosjektarbeid, slik at det ikke alltid er de samme som får spørsmål om å delta.
 • Arkivering (Elements)
  • Alle som tar del i saksbehandling eller sender/mottar arkivverdige dokumenter skal på sikt være brukere av Elements
  • Det nye arkiveringssystemet vil ikke påvirke alle (neppe meteorologen)
  • Utrulling vil ta tid - gjøres nå avdelingsvis ledet av Jens Wabø
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_13._januar_2018.txt · Last modified: 2018-02-19 11:10:51 by olejaa