User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_arsmote_tromsoklubben_19._januar_2016

Referat Årsmøte Tromsøklubben FF 19. januar 2016

Tilstede: Sevim, Tore, Justyna, Matilda, Trond og Ine-Therese

Godkjenning av innkalling og bestemmelse av referent

Innkalling ble godkjent. Referent: Ine-Therese

1) Hvordan bedre arbeidsmiljøet mellom regionene i tiden framover: Hva kan FF gjøre?

* Det er mye frustrasjon i de forskjellige regionene. Mye av denne går utover personer og på feil grunnlag. Kulturforskjeller mellom regionene gjør at man blir frustrert på forskjellig måte.

Suzanne har prøvd å snakke om dette blant annet på et teamledermøte, men det ble for kort tid til å diskutere i etterkant.

Hun hadde et godt poeng: Det er viktig hvordan vi snakker med og om hverandre. Vi må tenke på at retorikken vi bruker kan gjøre det vanskelig for oss selv å komme videre.

Forslag: FF hører om Suzanne kan snakke med alle regionene om arbeidsmiljø og retorikk i prosessen framover. Helst at det blir satt av et langt møte i hver region (i arbeidstiden).

Forslag: Det er sterkt ønske om at meteorologene kan hospitere i de andre regionene. Skjønner at dette er dyrt, men ønsker å høre om man kan bo privat hos en på instituttet (slik at flere hospiteringer blir mulig). Dette blir selvsagt helt frivillig, men kan være med å styrke forholdet mellom regionene.

* Det er håp om at Bård skal kunne endre kulturen og samle varslingen.

2) Spørreundersøkelse om hva folk tenke om ulempevakter

* Enighet om å ha en slik undersøkelse. Diskusjon om det skal deles inn i hvilken region man er i, men ble enig om at det er best at det er uavhengig av region slik at vi se på hva medlemmene mener totalt.

Viktig med en undersøkelse slik at vi kan si til ledelsen hva medlemmene faktisk mener, og ikke bare synsig/mening fra tillitsvalgte. Håper at mange svarer! Vi prøver å få til dette i løpet av februar.

Få spørsmål, men disse må innholde konkrete eksempler på ulempevakter og konsekvenser av disse (helgebelastning, K-vakter….etc).

Forslag:


“Det er endringer på vei i MET. Vi blir ferre meteorologer og dette går utover turnusen. Hvis du fikk velge, hva ønsker du skal skje med ulempevaktene (natt/ettermiddag/helg)?

Spørsmål:

1) Er du villig til å gå lengre vakter, hvis dette gir skjeldnere ulempevakter. F eks 10 t eller 12 t vakter? [Ja][Nei][Vet ikke] 2) Ønsker du omtrent samme fordeling av ulempevakter som nå, selv om det innebærer mer arbeid/oppgaver pr vakt? [Ja][Nei][Vet ikke]

* Tore jobber med en oversikt over hvordan fordelingen av vakter kan se ut i kjernetjenesten med de ressursene vi nå har tilgjengelig.

* Det ble poengtert at det er viktig at vi i fremtiden har oppdaterte gjøremålister. Spesielt hvis storturnus skal fungere på tvers av regionene og for at tjensten skal bli mest mulig effektiv.

3) Sikkerhet på huset

* Enkelte ansatte har vært utrygge på nattevakt i over 20 måneder. Dette endte i sykemelding like før jul 2015. Nå har endelig ledelsen forstått alvoret og det blir montert lyssensorer og webkamera. I tillegg blir det en vakttjeneste som kommer ved utløsing av sensoralarm eller tlf kontakt. Dette vil sannsynligvis gjøre at alle kan føle seg trygge på jobb igjen. Vi er den eneste regionen hvor man er helt alene på bygget om natten pr dags dato.

4) Hva er medlemmene bekymret over i tiden framover?

* De er bekymret for at vi skal miste flyværtjenesten. Er det mer vi kan gjøre her? Hvordan kan vi bli mer effektive f eks?

* De er bekymret for at Bård skal bli “utbrent” og ikke få til å gjøre noe av det han ønsker å gjennomføre.

* De er bekymret for at det skal bli for travelt på vakt og/eller for mange vakter. Dette kan isåfall gå utover:

 1. helsen til ansatte
 2. mindre frihet (vanskelige å bytte og mer låst i vakter)
 3. mindre K-vakter og mulighet for utvikling og å være med i prosjekter
 4. mindre ferie og avspaseringsmuligheter

* De er bekymret for at det ikke skal bli mindre forskjeller mellom regionene, både i arbeidsmiljø og oppgaver.

* De er bekymret for at instituttet skal gå under fordi vi ikke klarer å tilpasse oss riktig og fort nok.

* De er bekymret for at instituttet skal miste troverdighet og tillitt i befolkningen. Hvordan skal vi behandle media og opprettholde servicen fremover med mindre ressurser?

*De er bekymret for at kompetansen til meteorologene skal forsvinne og at den nye kompetansen som trengs kan være vanskelig å tilegne seg. Og vil vi egentlig være journalister med meteorologutdanning?

5) Hva har vært best/verst med omorganiseringen?

Verst:

 1. dårlig planlegging av rekkefølgen på prosessen
 2. dårlig informasjon i Tromsø sammenlignet med de andre regionene
 3. mye usikkerhet
 4. for liten endring av ledelsesstrukturen

Best:

 1. Bård, håp at han får til noe bra for instituttet
 2. håp om endringer og fornyelse som vil gjøre ting bedre

6) Justyna forteller om hennes nye rolle i lokalstyret og om IDF.

* Bård var på siste IDF-møtet før jul og presenterte seg selv. * FOU/IT flytting ble vedtatt * Justyna skal til IDF-møte 8. februar. Dette er et viktig møte hvor den nye strukturen i instituttet skal drøftes. Hun skal representere Tromsø på møtet. Hun sender IDF-papirene til medlemmene i forkant om noen har noe innspill. * Turnus skal lages på dette forslaget, men turnusen skal allerede være ferdig, før dette, så IDF er litt for sent ute. * To saker er meldt inn til møtet fra VNN flyværtjenesten.

A) Torgeir sin stilling på Svalbard skal lyses ut og det er ønske om å fylle stillingen med en meteorolog om noen søker. Kommentar fra medlemmene: ledelsen må gjøre noe for at kompetansen til Torgeir ikke forsvinner- opplæring bør gjøres i god tid. Befolkningen på Svalbard har utrykt bekymring for at kompetansen til Torgeir skal forsvinne, og noen av dem mener at det trengs to personer for å fylle hans stilling.

B) Konsulentstillingene på VTK Bodø som i dag er besatt av meteorologer, skal prøve å gjøres om til meteorologstillinger. Geir samarbeider med Arne om dette for å overbevise Forsvaret om at dette er lurt for å beholde folk der ut tiden som er igjen.

7) Ting dere ønsker å ta videre til felles årsmøte 1.-3. februar.

* I tillegg til forslagene under pkt 1 og pkt 2, så var det noen som føler at lokalstyret ikke tar saker de er opptatt av:

 1. medlemmene mener vi må prioritere flyvær mer
 2. medlemmene føler seg ikke hørt eller tatt alvorlig
 3. medlemmene mener det har vært for lite objektivitet og at styret ikke taler på vegne av alle medlemmer, men mer etter regionene.
 4. medlemmene vurderer å melde seg ut av FF om ting ikke bedrer seg

8) Eventuelt? Har dere noen saker?

* Usikkerhet hvordan det blir omkring personalansvar i den nye organisasjonen.

forskerforbundet/referat_arsmote_tromsoklubben_19._januar_2016.txt · Last modified: 2016-02-04 09:20:20 by inetp