User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_28-04-2011

Referat fra styremøtet 2011-04-28

Til stede: Vegar, Marit, Terje, Sevim (video Tromsø), Lars Robert (video Bergen)

1) Organisatoriske saker: Oslo-klubben (MetKlim) er ennå ikke på plass. Håkon Mjelstad har fått ansvaret for dette, så styret undersøker fremdriften i saken. Styret ser behovet for et møte mellom styret og Oslo-klubben for å få bedre kjennskap til hvilken aktivitet som foregår. Styret er usikker på hvilken effekt delingen av Oslo-klubben i to deler (MetKlim og FoU) har hatt, når aktiviteten tilsynelatende er så lav.

2) NMF-status: Martine Junge i EMS har kommet med en henvendelse om hvilken aktivitet vi/NMF har mot EMS. Styret føler at vi vet for lite om EMS, og vil invitere EMS-kontakt Matthias Mohr til å informere om dette.

3) Luftfart: Intet nytt fra ledelsen om eventuelle fremtidige endringer i værtjenester mot luftfarten. Styret føler at vi vet for lite i denne saken, og håper det kommer mer informasjon på neste IDF-møte.

4) Det planlegges uformelt møte med de andre foreningene i forkant av neste IDF-møte. Aktuelle saker kan være bruk av midler til nye/midlertidige stillinger ved met.no (henvendelse fra Rune Skoglund, MTL) Drøfting av konferanse om arbeidstid (innmeldt til IDF) Orientering om forslag til Omdisponering/forskjøvet arbeidstid. Flyvær-saken.

5) IDF: IDF-møtet i april er avlyst. Intet spesielt å melde fra forrige IDF-møte (mars). Der var tynt oppmøte fra ledelsen.

Neste styremøte planlegges avholdt i Oslo i siste halvdel av mai. Elisabeth Tindeland fra Forskerforbundets sekretæriat ønskes som gjest på dette møtet, så styret sender en henvendelse til henne.

forskerforbundet/ref_styre_28-04-2011.txt · Last modified: 2011-05-03 11:08:58 by vegark