User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_24-09-2011

Styremøte i Bergen 25/10 2011.

Til stede: Vegar, Sevim, Lars Robert, Terje og Anders (frem til lunsj). Klubbleder Oddlaug var også til stede frem til lunsj.

Sak 1: Årsmøte/OU-kurs

Møtet avholdes i Berlin 23-25/1 2012. Klubbstyrene inviteres, i tillegg til oss i styret. Tema for OU-kurset vil bli “styreseminar” med vekt på hvordan vi kan øke kommunikasjonen mellom klubber og styre. Kanskje kan man involvere færre mennesker i de ulike posisjonene, for eksempel ved at klubblederne er varaer i styret. Vi kan diskutere strukturen i vår organisering. Hvorfor er vi med i FF, og hva ønsker vi med det? Hvordan kan vi forbedre oss?

Vi ønsker å invitere en fra FFs sentralt til å hjelpe oss med disse diskusjonene. Primært er det organisasjonssekretær Elisabeth Tindeland som ønskes til dette, eller en hun måtte anbefale.

Vi stipulerer et budsjett for OU-delen av oppholdet i Berlin, og setter opp søknad om OU-midler innen fristen 15.11.

Sak 2: Flyvær

Vegar refererte fra møtet Anton holdt med de tillitsvalgte (referatfritt). Vi avventer neste IDF-møte før vi sender informasjon til FF sentralt om flyværsaken.

Sak 3: KLimaworkshop, EMS-kalender

1) Søknad om midler til sponsing av klima-workshop

2) Samarbeid med EMS om meteorologisk kalender? Vi kan evt. invitere noen fra EMS til årsmøtet for å få litt informasjon om dette.

Styret går får at vi kan innvilge halvparten av den summen det søkes om. Vi sjekker vedtektene om midlene på NMF-konto kan brukes til dette, eller om det er kun renteintektene som kan brukes.

Sak 4: ATR (arbeidstidsreglementet)

ATR er nå løftet inn til IDF. Den partssammensatte arbeidsgruppen er oppløst etter ønske fra ledelsen ved met.no Årsaken er at det ikke ble enighet mellom FFs representant og de andre. Saken blir ikke tatt opp på denne månedens IDF-møte. Vi planlegger møte mellom klubblederne og styret om denne saken.

Sak 5: Div.

Det ble fremmet ønske om et nytt alias til e-postlistene til styret: forskerforbudet.styre@met.no som alias til forskerforbundet@met.no

Styremøtet ble avsluttet med medlemsmøte.

forskerforbundet/ref_styre_24-09-2011.txt · Last modified: 2011-11-01 10:21:17 by terjeaw