User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_24-08-2011

Styremøte i Forskerforbundets lokallag, Blindern, Oslo, 14. september 2011

Til stede:

Vegar, Sevim og Terje (ref.)

Sak 1: Lokale lønnsforhandlinger

Styret, representert ved Vegar, Sevim og Terje, behandlet dette 13-14/9. Vi satte sammen en sammensydd prioritetsliste. Vi laget to versjoner av denne. En liste som kun var basert på søknader og klubbens prioriteringer. En annen liste som hadde større fokus på grupper med skjevheter (1181 og 1110), men den hadde også med de fleste prioriteringene i den førstnevnte listen. Etter at dette arbeidet var gjort, kom det e-post fra de andre foreningene som nå ønsket en flat fordeling av den lokale potten blant samtlige ansatte. Styret tok ikke noen beslutning om dette på møtet, men velger å avvente reaksjoner fra andre.

Sak 2: Flyvær

Det skal avholdes møte om flyværsaken med Anton og de andre foreningene 22. september 2011. Vegar vil være til stede der.

Sak 3: Årsmøte/OU-kurs

Styret planlegger å legge dette til Berlin, tentativt i uke 4 2012. Vi undersøker priser. Tema for OU-kurset vil trolig være “styreseminar”, med fokus på hvordan vi kan få større aktivitet, bedre rekruttering og bedre intern kommunikasjon mellom de ulike klubbene og styret. Vi trenger antagelig ikke mye ekstern hjelp til dette, men vi vil prøve å få med en fra FF sentralt til å bistå oss.

Når det gjelder årsmøtet, så kan det kanskje være aktuelt med enkelte vedtektsendringer, men dette kommer vi tilbake til.

Foreløpig er det klart at det må finnes en ny representant i styret fra FoU innen neste valg, siden Marit Jensen har trukket seg.

Sak 4: Møter fremover

Vi avviklet medlemsmøte i Oslo i starten av september. Vi ønsker å avholde tilsvarende møter i Bergen og Tromsø i løpet av høsten. I desember planlegger styret å invitere klubblederne til et julemøte i Oslo med middag. Tema for møtet vil ventelig være evaluering av omorganisering og lokale lønnsforhandlinger.

forskerforbundet/ref_styre_24-08-2011.txt · Last modified: 2011-09-15 02:28:14 by terjeaw