User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_24-05-2011

Styremøte i Forskerforbundets lokallag 24. mai 2011, CIENS, Oslo

Til stede:

Vegar, Sevim, Marit, Lars Robert og Terje (ref.)

Sak 1: Evaluering av deling av Oslo-klubben

Håkon Mjelstad og Yvonne Gusdal, ledere for hhv. Oslo-klubbene i Metklim og FoU-IT, var invitert til denne delen av møtet for å drøfte hva som kan gjøres for å øke aktiviteten i Oslo-klubbene.

Oslo-klubbene har ikke fungert godt på en stund. Aktiviteten har vært lav, og de involverte har ikke helt visst hva oppgavene til klubbene har vært.

Forran forrige årsmøte var det tre ulike løsninger som ble vurdert:

-Droppe hele opplegget med å ha klubber, og heller ha kontaktpersoner i lokallagsstyrer med dette ansvaret

-Fortsette som før

-Dele Oslo-klubben i to

Det var det siste alternativet som ble vedtatt, fordi man da mente at interessen og engasjementet ville bli større. Forskergruppen og Metklim har ikke alltid sammenfallende interesseområder, og dessuten befinner de seg i to ulike bygninger.

Begge klubbene i Oslo har konstituert seg, eller kommer til å gjøre det snarlig.

På VA har de tillitsvalgte regelmessige møter med ledelsen, mens dette ikke er tilfellet ved de andre avdelingene. Dette kan ha sammenheng med tradisjon, samt at det på VA er saker som engasjerer de ansatte, særlig endringer av turnuser og gjøremålslister.

En grei måte å få kontakt med medlemmene er å invitere til et uformelt møte med pizza, gjerne på arbeidsstedet, for å senke terskelen for å møte opp. Problemet er at det ofte er få som møter opp uansett.

Wiki-sidene oppdateres med personer/roller i de ulike klubbene.

Sak 2: Status for EMS (European Meteorological Society)

Matthias Mohr deltok på denne delen av møtet for å orientere om EMS-arbeidet.

EMS er et forum for å diskutere og styrke samarbeid innenfor meteorologi i Europa. Dette startet i 1993, men den formelle grunnleggelsen var i 1999. Det er i dag 36 medlemsforeninger, og 30 assosierte medlemmer. NMF er medlem av EMS siden 2002, mens met.no er assosiert medlem siden 2008. Medlemsavgiften er 1 Euro per person per år. Andre inntekter er avgift fra de assosierte medlemmene pluss konferanseavgifter. Styret består av 12 personer. Disse treffes to ganger per år. Konferansene besøkes av ca. 500 personer. Årsmøtene holdes i forbindelse med konferansene, men besøkes av få. Matthias Mohr sitter i styret som representant for de nordiske land. Det er stort sett eldre menn som er med i styret nå. Rasmus Benestad var med i perioden før Matthias tok over.

Konferansene blir stadig større. Årets ECAM-konferanse arrangeres i Berlin i september. Tema vil være ensemble værvarsling. I fjor var det ECAC-konferanse med fokus på klimatologi. ECAM har fra i år flere sesjoner med relevans for varslingsmeteorologer, etter initiativ fra Matthias.

Hjemmeside: http://www.emetsoc.org

Man kan abonnere på nyhetsbrev fra EMS. Kalenderen er også velkjent for mange.

Sak 3: Status for flyværsaken

Knut Restad var invitert til denne delen av møtet for å orientere oss.

SES/FAB:

“Avinorene” i Norge, Finland, Island, Estland og Latvia har bestemt seg for å danne NEFAB.

NATS (Storbritannia og Irland) og NUAC (Sverige og Danmark) vurderer å slå seg sammen.

De nordiske meteorologiske instituttene har sagt at de ønsker å samarbeide uansett hvordan de ulike FABene blir seende ut, men det kan kanskje bli vanskelig i praksis.

Når det gjelder utpeking så sier ryktene at met.no blir utpekt to år til.

Kostnadsreduksjonen er i rute med 20 prosent reduksjon i operativ turnus. Man tar nå en pause i reduksjonen for å evaluere. Man har fortsatt intensjon om ytterligere effektivisering. Utviklerstillingene innen flyvær er et usikkerhetsmoment.

Når det gjelder teknologiutvikling så er følgende på trappene:

  1. Nye kilden → Halo
  2. Lage gode produkter for flyværvarsling
  3. Flyværmeteogram
  4. Automatisering
  5. Grafisk grensesnitt og skriving i Ted (sigmet)
  6. Kommer: Faglig overvåkningssystem
  7. Oppgradering av modfly
  8. Teknisk overvåkning

Kompetanseutvikling: Kompetansebasert opplæring blir viktig. Sjekkliste for at man kan visse ting og har ferdigheter. Testing fra 2013. WMO står bak dette.

Posisjonering:

-Direktøren åpner for samarbeid med Storm. -Storm har bedt om å få ha testproduksjon mot oljeplatformer. Hvorfor? -Storm blir tilbudt å lage strekningsvarsel og TAF for Sleipner.

Sak 4: Orientering fra Forskerforbundets sekretæriat

Elisabeth Tindeland i Forskerforbundets sekretæriat var invitert til denne delen av møtet for å orientere oss.

Hun jobber bl.a med oppfølging av lokallagene.

Ved eventuell nedleggelse av NMF kan pengene som står på NMFs konto overføres til lokallaget som “gamle midler”. Dette innebærer at pengene ikke vil blandes sammen med driftsmidlene, og at de således står helt trygt på lokallagets konto. Når det gjelder driftsmidlene, så kan ikke disse brukes til å opparbeide formue, men dette gjelder altså ikke disse gamle midlene fra NMF.

Hvis NMF skal legges ned og innlemmes i lokallaget, så må det et årsmøte vedtak til, så dette kan tidligst skje på neste årsmøte.

Lokallaget kan overta NMFs plass i EMS, hvis ikke EMS av ukjente grunner motsetter seg dette.

Siden relativt få medlemmer, ifølge forskriftene, kan delta på årsmøtene, fordrer dette en viss aktivitet i klubbene, slik at medlemmenes mening kommer til uttrykk på årsmøtet. Det vanlige ellers er at alle kan delta på årsmøtene, men slik er det av praktiske grunner ikke hos oss.

Det bør være bedre kontakt mellom de ulike leddene/nivåene blant de tillitsvalgte. Det er styret som har det overordnede ansvaret, så de tillitsvalgte bør ha kommunikasjon med styret gjennom møter etc.

En smart ting er å ha overlappingsmøte eller saminar mellom det nye og det gamle styret etter valg, slik at det blir mest mulig kontinuitet i arbeidet.

Søk gjerne OU-midler for å arrangere styreseminar. Her kan styret og lederne i klubbene samles og utveksle informasjon og erfaringer, og bestemme seg for arbeidsdeling og planer fremover.

Når det gjelder rekruttering til Forskerforbundet, så er det viktig å fange opp de nyansatte før andre foreninger gjør det. FF har vervebrosjyrer og annet som kan være til hjelp. Det finnes profileringsartikler til salgs på nettsidene. Elisabeth jobber med et argumentasjonsark, med argumenter for hvorfor man bør bli medlem i FF.

forskerforbundet/ref_styre_24-05-2011.txt · Last modified: 2011-05-30 06:47:49 by vegark