User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_16-02-2011

Referat fra konstituerende styremøte 16. februar 2011

Til stede: Vegar, Sevim, Lars Robert, Marit Helene og Terje, samt Eli Anne. I starten av møtet var også deler av det avtroppende styret til stede (Kristine, Ketil, Espen, Jørn).

Påtroppende styre

Påtroppende styre konstituerte seg i følgende roller:
Leder: Vegar Kristiansen
Nestleder: Sevim Müller
Kasserer: Lars Robert Hole
Sekretær: Terje Alsvik Walløe
Styremedlem: Marit Helene Jensen

Styret har tre varaer:

1. vara Matthias Mohr
2. vara Eli Anne Ersdal
3. vara Anders Sivle

Huskeliste

Som resultat av vedtektsendringer som ble vedtatt på årsmøtet, konstituerer styret seg på nytt om ett år, da det avholdes valg på to av medlemmene i styret. Vedtekter 2011?

Det avtroppende styret orienterte det nye styret om rutiner og viktige oppgaver i styrearbeidet, samt aktuelle saker.

 • Sekretær sender beskjed til Forskerforbudet sentralt (post@forskerforbundet.no), samt til Grete Dahl og Anne Eriksen i met.no-administrasjonen. De andre foreningene, MEF, MTL og Tekna får også beskjed om det nye styrets sammensetning.
 • Vi stiller på IDF-møter som vanligvis holdes siste torsdag i hver måned, men møtet avlyses i tilfeller med få eller ingen saker. Met.no betaler reise til IDF-møter. Met.no betaler også overnatting hvis møtet starter kl. 09 eller tidligere.
 • Det er lurt å ha en kontaktperson mot FF sentralt.
 • Vi stiller på landsrådet til FF medio mars.
 • Sekretær sender ut informasjon til nye medlemmer.
 • Sekretær gir beskjed til helpdesk/ IT om endringer på e-postlister som brukes av styret og medlemmene.
 • Ny hjemmeside (wiki) planlegges for å lette jobben med å administrere hjemmesiden. Dagens løsning er tungvint. Det er uvisst hvor lenge det tar å få i gang ny løsning, men Vegar tar saken videre.
 • En fra FF (helst i styret) skal være med i PROFF-styret. Disse møter hver 2. eller hver 3. måned. Jens Sunde er leder. Vi gir beskjed til Eivind Marthinsen om hvem som erstatter Espen i PROFF-styret.
 • Kassererens oppgave blir endret fra i år ved at det nye regnskapssystemet til FF tas i bruk. Alt betales ut fra FF sentralt. Reiseregninger signeres, scannes og sendes til kasserer, som så sender videre til FF. Alle må bruke FFs reiseregningsskjema. Vi fortsetter med statens satser. Kasserer søker midler i geopott.
 • Årsmøte holdes heretter en gang per år. Det er lurt å starte planlegging tidlig. Møtet kan kombineres med OU-kurs, for å redusere utgiftene.
 • Husk å søke OU-midler fra FF innen de fristene som er satt. OU står for organisasjonsutvikling. Gode søknader har stor mulighet for å lykkes. Heretter skal det kun være en søknadsrunde per år, mot tidligere to runder. Overgangsordning i år.

Saker som forrige styre har jobbet med:

 • Personalreglement (tilsettingsråd). Kursing av de som sitter i rådene. Endring i rådenes sammensetning.
 • Lønnsforhandlinger. Lurt å ha en som kan excel godt for å kvernegjennom tallene raskt. Forberede seg godt før forhandlingene. Ikke nødvendigvis bry seg om hva administrasjonen sier, det er ikke alltid det stemmer. Anton er pragmatisk. Lurt å bruke særmøter. Viktig å ha god tone med andre foreninger. Lite forhandlinger om enkeltpersoner. Første tilbud var ca 50 % av potten. Det er lurt å ha med erfaren person som har vært med i tidligere forhandlinger. oppsummering av lønnsforhandlingene på kommende IDF i mars. Bruk 2.3.4-forhandlinger hvis oppgaver er endret. 2.3.8-forhandlinger for nye stillinger, innen et år fra tiltreden.
 • Arbeidstidsreglement for turnuspersonell. Fokus på tid/penger. Arbeidsgruppe bestående av Espen, Anne mette, Rita har sett på dette. Ny grupppe med Rita som FFs respresentant er satt ned av IDF. Nåværende system er en nedskrevet praksis som har lang historie, men ikke formelt godkjent avtale.
 • Kartlegging av forskernes arbeidstid ble foretatt i fjor, med fokus på avspaseringtid, overtid etc. 10-20 % av forskerne får strøket tid årlig. Lite bruk av overtid. Noen få, gjerne i samme gruppe, får overtid, mens de fleste ikke får det.

Videre oppfølging

 • Følge opp omorganiseringen, f. eks klimaforskernes tilhørighet.
 • NMF. Arbeidsutvalg har sett på deling av NMF/lokallaget, men det er lite engasjement i saken. NMF gjøres om til en slags stipendordning, der man kan søke om midler til f. eks deltagelse på konferanser, møter o. lign. NMF blir ikke lagt ned, men går i dvale. Nettsiden kuttes ut, og redaktørrollen blir borte.
 • Flyværtjenesten: 30 prosent innsparing foreløpig, men fremtidens organisering er uviss på grunn av evt. ytre føringer fra EU og andre.
 • Deling av Oslo-klubb positiv effekt?

Oppgaver som skal fordeles

 • Hovedkontakt med FF: Vegar (Leder)
 • To som godkjenner regninger: Kasserer og nestleder
 • Wiki-nettside: Vegar
 • NMF-saken: Sevim
 • Omorganiseringen: Marit
 • Forhandlingsutvalg i lokal lønnsforhandlinger, 4 personer. Ikke besatt.
 • Arbeidstidsreglement: Rita + Terje
 • Kontaktperson mot andre foreninger. Ikke besatt
 • Flyvær: Sevim
 • Møte med klubblederne: Primært Vegar
 • PROFF/PROFF-styret: Marit
 • Personalreglement: Ikke besatt
 • Møteromsansvarlig: Marit

Hilsen Terje, sekretær

forskerforbundet/ref_styre_16-02-2011.txt · Last modified: 2011-03-11 14:12:22 by sevimm