User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_11-01-2011

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 11. januar 2011, video Oslo-Bergen

Tilstede

Espen, Kristine, Ketil (etter lunsj) og Anders (referent).

Sak 1 Årsmøtet - status

Programmet

Det blir noen små endringer i programmet. Arvid Ellingsen fra FF kommer inn 14.30-15.00 mandag. Dermed flyttes Knut Helge til 13.45-14.15 mandag. Videre flyttes Håkon til tirsdag før lunsj. Alle i styret deler på å skrive referat fra diskusjonen på OU-kurset.

Det er ønskelig at de som skal snakke om flyvær møtes til et formøte i Oslo før OU-kurset, for å avklare hva de forskjellige personene skal snakke om. Espen er i gang med å sjekke mulighetene for dette.

Fortsatt ikke fått svar hvilken leder fra FoU som kommer til OU-kurset.

Vedtak: Programmet oppdateres (Kristine) og sendes ut på nytt til klubbstyrene før årsmøtet (Anders).

Vedtekter FF

Det ble diskutert litt frem og tilbake omkring de foreslåtte endringene i paragraf 8. Det ønskes lagt til noe om at leder og nestleder bør komme fra ulike grupper (meteorologer/forskere). Det må også formuleres noe om hvem i styret som skal skiftes når (siden 2 skiftes 1 år, 3 neste år). I tillegg kan det foreslås at varaer ikke er personlig/geografisk, men nummerert (1., 2., og 3.).

Vedtak: Kristine lager utkast til nye formuleringer, som sendes ut før årsmøtet.

Vedtekter NMF

Etter en diskusjon kom det frem at det kan være bedre å endre vedtektene til NMF, enn å legge ned foreningen og opprette et fond. Ved å kun endre vedtektene kan man oppnå det samme (at fokus blir utdeling av stipendmidler), men slippe å legge ned foreningen, og da også beholde tilknytningen til EMS. Det er fortsatt ønskelig å legge ned websiden og redaktørstillingen, og heller bruke disse pengene til stipender. Informasjon fra NMF kan legges på FF sin nettside.

Styret foreslår å endre navnet til Norsk Meteorologisk Forening

Vedtak: Ketil lager forslag til nye vedtekter innen torsdag, og sender til de andre i styret for kommentarer, før de blir sendt ut til klubbstyrene (av Anders).

Arbeidsprogram FF

Gruppearbeidet tirsdag etter lunsj på Son kan brukes til å utarbeide et arbeidsprogram for det nye styret. Saker som bør være med i arbeidsprogrammet for 2011-2012 er flyværtjenesten, modellmeteorologene/PROFF, arbeidstidsreglementet og lokal forskningsstrategi.

Vedtak: Dette blir tema for gruppearbeidet, kan hende i tillegg til NMF-saken..

Medlemmer til nytt lokallagsstyre

Det finnes kandidater til nytt styre. Fra MetKlim Oslo er Vegar, Matthias og Terje aktuell. Fra FoU/IT Oslo er Yvonne aktuell. Fra Bergen er Lars Robert (og kan hende Kristine) aktuell. Som vara er Sevim (Tromsø) og Anders (Bergen) aktuell. Det trengs en vara fra FoU/IT.

Vedtak: Valg på nytt lokallagsstyre vil først skje etter årsmøtet, og avhenge av hvordan vedtektene blir seende ut. Ketil sjekker med Ivar Seierstad og Bjørn Egil Nygaard om noen av de kan stille som vara fra FoU. Begge kan også inviteres til å delta på Son. I tillegg sjekker Kristine med Lars Robert om han kan bli med til Son, som kandidat til nytt styre.

Medlemmer i diverse råd og utvalg

Stipendkomite: Knut Helge kan spørres, siden han ikke lenger trengs som revisor.

Tilsettingsråd 1: Håkon Melhus går ut, Jørn er aktuell som ny. Knut Helge eller Kristine kan også være aktuell.

Vedtak: Kristine sjekker opp hvem som kan stille hvor.

Reisen

Det foreslås felles taxi fra Son stasjon til hotellet mandag formiddag. Flybuss fra Gardermoen går 1010 og er fremme 1120. Tog fra Oslo S går 1048 og er fremme 1127. Aktuelt tidspunkt å bestille taxi til vil derfor være 1130.

Reiseregninger fra turen må først skrives på vanlig måte, deretter scannes sammen med billetter, og sendes til Espen. Espen sender videre til FF-sentralt. Dette er nye regnskapsrutiner fra 2011.

Vedtak: Anders sender ut informasjon til de som skal til Son om mulighet for felles taxi, når det nærmer seg avreise..

Sak 2 Eventuelt

Neste IDF-møte er 27.januar. Saker som bør tas opp der er erfaringer fra lønnsoppgjøret, som vi fikk utsatt i desember.

I tillegg bør det tas opp om arbeidsgruppen som jobbet med nytt arbeidstidsreglement (nedsatt av met.no) kan aktiveres igjen og jobbe med dette, eventuelt at det nedsettes et nytt arbeidstidsreglement. Forslag til kandidat fra FF vil være Rita. Espen spør Rita.

Vedtak: Til orientering.

forskerforbundet/ref_styre_11-01-2011.txt · Last modified: 2011-03-11 06:58:11 by vegark