User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_samling_2010

8. desember 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 8. desember 2010, Oslo

Tilstede

Espen, Kristine, Ketil, Jørn og Anders (referent). På sak 4 var Vegar, Hans Olav, Ine-Therese, Oddlaug, Yvonne og Lars Robert også tilstede.

Sak 1 Årsmøtet - status

Forslag til endringer i vedtektene må sendes ut 6 uker før årsmøtet.

Vedtak: Kristine sender papirene til Anders, som sender de ut til klubbstyrene 13.12.

Årsmelding må lages, gjerne basert på referatene som er skrevet de siste to årene.

Vedtak: Kristine og Anders lager utkast til årsmeldingen.

Arbeidsprogram for kommende styreperiode må lages.

Vedtak: Kristine lager utkast til nytt arbeidsprogram.

Det jobbes med å finne medlemmer til nytt styre. Det største problemet er å finne leder, og finne representant fra Tromsø.

Vedtak: Styret jobber videre med å finne nye representanter.

Det ligger an til endringer av representanter i AMU og enkelte tilsettingsråd.

Vedtak: Styret foreslår endringene på årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet og OU-kurset må lages.

Vedtak: Kristine lager utkast til saksliste, basert på ca 11-12 timer til rådighet til møter.

Sakspapirer må sendes ut senest 3 uker før årsmøtet.

Vedtak: Alle papirer som skal ut sendes til Anders, som sender de videre til klubbstyrene.

Har fått bekreftet at Siv, Håkon og Knut Helge stiller på OU-kurset, for å informere omkring flyværtjenesten.

Vedtak: Vi venter på svar fra Øystein Hov, og Espen sjekker med Arvid Ellingsen.

Sak 2 Forrige IDF

Espen og Jørn redegjorde fra forrige IDF møte. De hadde et ettermøte med de andre foreningene angående forslaget til nytt arbeidstidsreglement. Det var fortsatt uenighet, men nå er det i alle fall dialog mellom alle foreningene. Veien videre er usikker.

Vedtak: Kristine foreslår å be ledelsen på IDF sette ned en gruppe som skal jobbe frem et nytt forslag, siden den gamle gruppen ikke fungerer. Kristine ber Roar/IT om å få opprettet interne wikisider for lokallaget, for eksempel dokorg.met.no/forskerforbundet.

Sak 3 Julepresanger

Julepresangene er innkjøpt av Terje, og klar til å deles ut til medlemmene.

Vedtak: De som fikk julepresangene på møtet er ansvarlig for utdeling til medlemmene.

Sak 4 Evaluering av årets lønnsoppgjør

Klubbene hadde prioritert søknadene på ulik måte, og det gjorde jobben vanskeligere for styret med å lage en samlet prioriteringsliste. Et forslag er at styret og klubblederne har møte i forkant av lønnsforhandlingene, for å diskutere en felles strategi, slik at alle tenker likt når de prioriterer søkerne. Klubbene bør lage en liste der søkerne prioriteres i tre kategorier (1-2-3). Det ble også diskutert om det kan være lurt å ha en egen forhandlingsdelegasjon fra FF, som har ansvaret for forhandlingene hvert år. Delegasjonen kan for eksempel være 4 personer som sitter i 4 år, og halvparten byttes ut hvert andre år. Disse kan kurses og bli gode forhandlere. Videre var det enighet om at det virker merkelig å måtte skrive søknadene i 3. person. Til slutt foreslo Vegar at han kunne lage et søknadsskjema på web, noe som vil løse problemene med at ikke alle søker elektronisk, og at ikke alle fyller ut skjemaet på ønsket måte.

Vedtak: Vegar lager et søknadsskjema på web. På IDF tar vi opp om søknadene virkelig må skrives i 3. person, hva som er grunnen til det. Fremmer forslag om forhandlingsdelegasjon på årsmøtet.

Sak 5 Eventuelt

Neste styremøte blir tirsdag 11.januar kl 10-14, video Oslo - Bergen.

Vedtak: Til orientering.


19. november 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 19. november 2010, Oslo

Tilstede

Espen, Jørn, Kristine, Ketil og Anders (referent)

Sak 1 Status på ulike oppgaver til årsmøtet 2011

· Styret ønsker å arrangere årsmøtet i nærheten av Oslo, for at det skal bli kort reisetid og lettere for folk å delta. Eksisterende styre og nytt styre skal inviteres, sammen med delegater fra klubbene (4 fra Oslo, 2 fra Bergen og 2 fra Tromsø), og valgkretsene kan stille med en observatør hver. I tillegg inviteres Hans Olav Hygen, redaktør for NMF.

Vedtak: Anders sjekker opp Son Spa hotell. Dersom de har ledig, og prisen ikke er avskrekkende, går vi for det. Et alternativ kan være i Hamar-området. Styret ønsker helst ikke mer enn ca 1 time reisetid fra Oslo/Gardermoen.

· De må finnes kandidater som kan stille til valg til nytt styre, vi trenger 5 i styret, pluss 4 vara.

Vedtak: Det sjekkes opp om med potensielle kandidater om de er interessert i å stille til valg.

· Espen informerte kort om budsjett og regnskap.

Vedtak: Espen jobber videre med økonomi frem mot årsmøtet.

· Kristine informerte om forslag til endringer i vedtektene. I paragraf 8 ønsket styre å stryke det første alternativet til forslag til ny sammensetning av styret, og beholde det andre alternativet. Paragraf 12 må skrives om, siden klubben i Oslo ønskes delt i to, for eksempel en klubb fra MetKlim, og en fra FoU pluss IT.

Vedtak: Kristine skriver om forslaget til endringer i vedtektene, og sender ut seks uker i forkant av årsmøtet (altså rundt 10. desember).

· Ketil informerte om NMF status. Etter en diskusjon kom det frem at styret ikke ønsker at NMF skal fortsette i dagens form, siden det er svært begrenset aktivitet, og siden andre eksisterende foreninger for geofysikere er tilstrekkelig. Derimot ønskes det fortsatt å skille økonomien fra Forskerforbundet, og heller opprette et stipendfond. Siden det har vært lite aktivitet på NMF sine nettsider, vil styret anbefale årsmøtet å legge ned disse sidene, og heller bruke pengene som har gått til drift av sidene til stipend. Da trengs heller ingen redaktør for sidene lengre, og honoraret som tidligere har gått til redaktør, kan for eksempel heller gå til å lønne klubblederne med 2000 kroner i året. Dette vil heve statusen til klubblederne.

Vedtak: Ketil og resten av arbeidsgruppen lager klart forslag til nye vedtekter for NMF før årsmøtet.

· Kristine og Espen informerte om OU-kurset i forbindelse med årsmøtet. Det er ønskelig å invitere eksterne foredragsholdere.

Det planlegges med ca 10 timer til OU-kurset.

Vedtak: Espen og Kristine forhører seg med de ønskede personene.

Sak 2 Julepresanger

Julepresangene ble bestemt forrige styremøte.

Vedtak: Terje har ansvaret for å kjøpe inn presangene.

Sak 3 Valg på nytt lokallagsstyre

Kristine informerte om at vi forhåpentligvis kan bruke Enalyzer og gjøre valget elektronisk.

Vedtak: Kristine ordner valget.

Sak 4 Nye nettsider

Dagens nettsider til lokallaget er tungvindt å redigere. Det er ønskelig å bedre funksjonaliteten, og ta i bruk nye nettsider.

Vedtak: Kristine undersøker med Knut Restad om det er mulig for lokallaget å bruke dokit.

Sak 5 8.desember

Mange har gitt tilbakemelding om at de kommer på styremøte, møte med klubbene, og julemiddag i Oslo 8.desember.

Vedtak: Jørn finner et sted vi kan spise middag, og bestiller bord ca kl 16-19.

Sak 6 Eventuelt

  • Forslaget til nytt arbeidstidsreglement har blitt liggende lenge, nå er det på tide å prøve saken i IDF.

Vedtak: Vi sender forslaget til nytt arbeidstidsreglement til klubbene og de andre foreningene, for å få innspill, og melder det inn som sak til IDF 30.11. Vi bør også planlegge fellesmøte med de andre foreningene 29.11. Espen deltar på møtene, sammen med Jørn eller Terje (den det passer best for).

  • På kommende IDF skal saken med diskusjon av årets 2.3.3 forhandlinger opp. Det hadde passet bedre for oss å vente til etter møtet med klubbene 8.desember.

Vedtak: Vi sender forespørsel om at saken blir utsatt til IDF møtet i midten av desember.


8. november 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 8. november 2010, Oslo/Bergen/Tromsø

Tilstede

Espen, Terje, Kristine, Birgitte og Anders (referent)

Sak 1 Oppsummering av lokale lønnsforhandlinger

Kristine ga kort referat fra prosessen rundt de lokale lønnsforhandlingene.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 2 Årsmøtet - arrangementet

Årsmøtet, med OU-kurs, blir trolig uke 4, 2011. 3 dager totalt. Alle papirer må sendes ut minst 6 uker i forkant, altså omtrent midt i desember.

Vedtak: Terje og Anders er ansvarlig for det praktiske rundt årsmøtet, som å finne sted, hotell, invitere de tillitsvalgte, og lage timeplan. Sender forslag til de andre i styret, som kan stemme over hvilket sted vi skal være på. Lager også prisoverslag.

Sak 3 Årsmøtet – Kandidater til ulike verv

Det trengs nye kandidater til lokallagsstyret, siden flere av de som sitter nå skal ut. Kristine kan være aktuell å sitte ett år til, men ikke som leder. Birgitte tenker over om hun vil fortsette. Terje kan være aktuell å sitte fra VA. Anders kan være aktuell å fortsette, men da som vara. Det nye styret velges formelt på årsmøtet, og da også representant til AMU og tilsettingsråd.

Vedtak: Alle bes tenke gjennom kandidater til styret til neste styremøte, 19.november.

Sak 4 Årsmøtet - Økonomi

På årsmøtet må det gis en gjennomgang av økonomien til lokallaget, status, budsjett og regnskap. Det må også informeres om hva som skal skje til neste år, da Forskerforbundet sentralt tar over økonomiansvaret fra lokallagene.

Vedtak: Espen er kasserer, og informerer årsmøtet om økonomien.

Sak 5 Årsmøtet - Vedtektsendringer

Lokallagsstyret må tilpasse seg en ny met.no organisasjon, og at en stadig økende del av medlemmene er forskere og statsmeteorloger som ikke går full turnus. Ny styresammensetning kan være fornuftig. Kanskje er det også fornuftig at ikke hele styret velges på en gang, men for eksempel at 3 personer velges ett år, og de 3 andre året etter. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre vedtektsendringer på årsmøtet.

Vedtak: Kristine og Birgitte ser på hva som kan gjøres, og lager forslag til nye vedtekter.

Sak 6 Årsmøtet - NMF

Årsmøtet skal avgjøre fremtiden til NMF, hva angår deling av økonomi, bruk av midler, nytt styre, og eventuelle vedtektsendringer.

Vedtak: Ketil legger frem NMF status, på bakgrunn av det arbeidsgruppen har kommet frem til.

Sak 7 Årsmøtet – OU-kurs

Som en del av årsmøtet arrangeres OU-kurs, slik at vi kan søke økonomisk støtte fra Forskerforbundet. Nytt av året er at vi også må søke om støtte til et eventuelt OU-kurs høsten 2011 allerede nå. Frist 15. november.

Vedtak: Kristine og Espen ser på OU-kurs søknaden. De undersøker også om enten Hans Henrik Fremming (flyvær) eller Øystein Hov (FoU) kan delta på OU-kurset i januar.

Sak 8 Neste IDF

Neste, og siste for året, IDF-møte er 30. november. På dette møtet bør vi ta opp forslaget til arbeidstidsreglement for turnuspersonell, som har ligget stille ett års tid. I den forbindelse bør det også avtales et møte med de andre foreningene, gjerne dagen før IDF.

Vedtak: Espen deltar på IDF, og Terje og/eller Ketil i tillegg.

Sak 9 Julepresang

Det nærmer seg jul, og styret må kjøpe julepresang til medlemmene.

Vedtak: Julegave både til styret og medlemmene er bestemt, og Terje ordner dette.

Sak 10 og 11 Oppsummering lønnsforhandlinger + Julemiddag

Styret ønsker å få til en julemiddag i Oslo i starten av desember. Der inviteres også klubbstyrene. I forkant av middagen (for eksempel kl 12-15) kan det holdes et møte for å diskutere erfaringene fra årets lønnsoppgjør. Blant annet var det litt ulik praksis i klubbene om hvordan prioriteringene ble gjort, og vektlegging av begrunnelser for kravene. Hvis det er nødvendig, kan det også avholdes et kort styremøte i forkant av møtet med klubbene.

Vedtak: Vi forsøker å få dette til, og alle i styret sjekker onsdag 8.desember og torsdag 9. desember for hva som passer best til julemiddag.

—-

24. juni 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 24. juni 2010

Tilstede

Video fra Oslo: Espen, Ketil, Jørn (sak 5), Håkon Mjelstad (sak 4-6)

Video fra Bergen: Kristine, Birgitte (sak 4-5) og Anders (referent)

Sak 1 Godkjenning av referat

Kort gjennomgang av forrige referat.

Vedtak: Referat godkjent.

Sak 2 EMS

Kristine har sendt medlemsstatistikk om våre medlemmer (37 % kvinner) til EMS.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 3 NMM 2010

Espen har ikke mottatt alle reiseregningene enda, men vil etter det foreta en vurdering av hvor mye kostpenger de enkelte deltagerne får.

Vedtak: Espen fordeler penger til kost etter å ha mottatt alle reiseregningene.

Sak 4 Strategisk plan for met.no

Styrets hovedinntrykk er at strategisk plan ser bra ut. Et par punkter ble likevel diskutert:

- Bør det være med noe om at instituttet trenger satse mer på utvikling av IT-ressursene?

For eksempel kunne en liten del av prosjektmidlene fra hvert prosjekt vi får inn gå til IT-utvikling, og å bedre IT kapasiteten på instituttet.

- Bør det være med noe om satsing på flyværtjenesten?

Det er viktig for instituttet å beholde flyværtjenesten, og det satses på det området.

Vedtak: Håkon forhører seg litt om det er ønskelig å ha med noe om flyvær, og sender en e-post om dette, det samme gjør Kristine.

Sak 5 Omorganiseringsprosessen

Styret reagerer på at navnet Meteorologidivisjonen fortsatt er beholdt i notat 32, til tross for at ledelsen stilte seg positiv til navnet Meteorologi- og klimadivisjonen sist IDF-møte.

Det ble en diskusjon omkring navnene på avdelingene på FoU. Styret var enig om at de engelske navnene var gode, mens de norske var mindre gode, og de var ikke helt i samsvar.

En annen sak er at enkelte av avdelingene har fått navnet ”senter” på engelsk, men ikke på norsk. Spørsmålet er om det ligger en klar politikk fra instituttet bak navnevalget, eller om det er mer tilfeldig. Uansett er dette uheldig språkbruk, og et senter er noe annet enn en avdeling.

Styret lurer også på hvem som har personalansvar for personene i istjenesten på VNN.

Sist, men ikke minst, er det et spørsmål hvorfor forskerne på seksjon for klimainformasjon er de eneste forskerne som i det nye forslaget ikke havner i FoU, men i MetDiv. Det finnes andre forskere med operasjonelle oppgaver er på FoU, og vi mener forskerne fra klimainformasjon også bør flyttes til FoU, for å være konsekvent.

Vedtak: Kristine sjekker med Anne Eriksen om navnet på meteorologidivisjonen er en glipp, hvis ikke må vi ta det opp på IDF-møtet. Kristine lager også et notat som tar for seg de ulike uklarhetene styret fant i forbindelse med organisasjonskartet, til bruk på IDF-møtet.

Ketil lager forslag til nye norske navn på avdelingene på FoU, basert på de engelske navnene, slik at de blir mer samstemt.

Espen hører med Helge Tangen om hvem som er tiltenkt personalansvaret for istjenesten. Hvis ikke han vet det, må vi høre på IDF-møtet.

Sak 6 Flyværtjenesten

Håkon informerte om arbeidet til den partssammensatte flyværgruppen, og ga en kortfattet oppsummering av rapporten de skrev. Det hadde vært en god tone og et godt samarbeid i prosessen, og gruppen kom frem til en løsning der ca 30 % innsparing er mulig, fordelt på tre tjenestesteder. I rapporten skisseres en overgangsperiode over et par år, og vi er omtrent nede på den bemanningen i de fleste regionene allerede. Samtidig jobbes det omtrent hver 2. helg flere steder, og det er for mye, så det trengs å finne en løsning på det problemet.

Den største diskusjonen på slutten av gruppens arbeid har vært fordelingen av årsverk mellom VA (mest henvendelser) og VV (mest gjøremål), og da antall formiddagsvakter spesielt (1/2 formiddagsvakt i Oslo – 5/7 årsverk, 2/3 formiddagsvakter i Bergen – 11/13 årsverk). Hvis gjøremålene skal dimensjonere bemanningen har Bergen omtrent halvparten av gjøremålene, og bør således ha halvparten av bemanningen (3 formiddagsvakter - 13 årsverk). Håkon mener at hvis det bare blir 1 formiddagsvakt i Oslo, og 5 årsverk, blir belastningen på formiddagsvakt blir for stor. Problemet er at Avinor i fremtiden ikke ønsker å betale for henvendelser som gjelder generelt flyvær (privatpersoner, flyskoler etc.), og slike henvendelser er mye av grunnen til at det trengs mer enn 1 formiddagsvakt i Oslo. Da må i så fall instituttet ta regningen, og i praksis si at generelt flyvær er en kjernetjeneste.

Et annet spørsmål i denne fordelingssaken er at hvis Bergen får 13 årsverk (Oslo 5 årsverk) beholder de alle konsulentene, og det er meteorologene i sin helhet som står for innsparingen. Hvis Bergen får 11 årsverk og Oslo får 7 årsverk, vil det være omtrent lik innsparing i meteorolog- og konsulentgruppen.

Vedtak: Styret synes det virker fornuftig som Håkon argumenterer for, at meteorolog- og konsulentgruppen tar hver sin del av innsparingen, dessuten er meteorologene våre medlemmer. Ved å gå for 11 årsverk i Bergen og 7 i Oslo skjæres det ned like mye begge steder. Dette burde være en ok løsning om ingen sies opp, og om arbeidsmengde blir levelig begge steder. Ender det opp med bare 1 formiddagsvakt i Oslo må det gis beskjed til privatpersoner som henvender seg om flyvær at vi ikke kan betjene dem, siden ingen er villig å betale for den tjenesten. På sikt kan bedre nettjenester utvikles til disse personene.

Husk at det til sist er ledelsen som tar avgjørelsen, basert på gruppens rapport.

Sak 7 Lokale lønnsforhandlinger

Styret mener det er en smart strategi å prioritere grupper i stedet for enkeltmedlemmer, og skal finne grupper som kan være aktuell å prioritere i høstens lønnsoppgjør. I tillegg har de som det har gått mer enn 4 år siden sist de fikk lønnstrinn krav på å bli vurdert.

Medlemmene våre må oppfordres til å søke, og vi må informere de som sitter i klubbene om hvordan vi ønsker å prioritere, slik at de kan prioritere søknadene ut i fra dette. Utveksling av krav skjer 8.oktober, før den tid må vi ha fått inn alle krav, og prioritert dem.

Siden ingen i styret har erfaring fra lønnsoppgjør, hadde det vært ønskelig å ha med en med erfaring. Ivar Hjellestad er tidligere leder i lokallaget, og har sagt seg villig til å være med som ressursperson.

For oss i styret hadde det vært fint å ha lønnsstatistikk fra andre sammenlignbare institutter, vi trenger konkrete eksempler å ha med i forhandlingene, og også eksempler på rekrutteringsvansker som følge av for lav lønn.

Vedtak: Kristine bestiller lønnsstatistikk fra Forskerforbundet fra sammenlignbare institutter.

Sak 8 Eventuelt

Årsmøtet

Etter at høstens lønnsforhandlinger er avsluttet, må styret begynne å tenke på hvor (Lillehammer?) og når (starten av februar?) vi skal holde årsmøtet, og innholdet på møtet. Det blir gjerne avholdt sammen med et OU-kurs. Samtidig må det avklares hvem som fortsetter i styret, og valgkomiteen må finne nye personer der det trengs.

IDF

Kristine og Anders stiller på IDF møte 29.juni. Jørn kommer trolig også, men ikke til starten av møtet. Håkon stiller som bisitter i saken om flyværtjenesten.

Neste styremøte IDF

Første styremøte over sommeren blir 25. august. Samme kveld forsøker vi å ha middag for hele styret, inklusiv vararepresentanter. Dagen etter, 26.august, er det IDF-møte, og også forberedelsesmøte til lokale lønnsforhandlinger hos FF. Vi forsøker å stille med flest mulig i begge møtene, for eksempel at Kristine og Jørn/Ketil stiller på FF-møtet, og Espen, Anders og Jørn/Ketil stiller på IDF-møtet. I tillegg kan vi spørre Ivar Hjellestad om han er interessert i å bli med på FF-møtet, siden styret ønsker hans hjelp under lønnsforhandlingene til høsten.

—-

3. juni 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 3. juni 2010, Bergen.

Tilstede

Espen (telefon), Kristine, Ketil, Terje og Anders (referent)

Sak 1 Godkjenning av referat

Kort gjennomgang av forrige referat.

Vedtak: Referat godkjent.

Sak 2 Omorganiseringsprosessen

Kommende IDF (7.juni) skal det nye organisasjonskartet forhandles, basert på notat nr. 24/2010. Øvrig tekst i notatet skal drøftes. Styret har kun fått noen få innspill fra medlemmene. Instituttet sier de ønsker å satse mer på ensembler og klima i tiden som kommer, men dette gjenspeiles i liten grad i navnevalgene på de nye divisjonene og avdelingene. Dessuten har en del avdelinger navn som er lite beskrivende, dette gjelder særlig FoU-divisjonen. For eksempel er det kanskje dumt å bruke hav en plass, og oseanografi en annen plass. Plassering av utviklerne har vært mye diskutert i prosessen, men vi har ikke hørt noe hva de selv mener om saken.

Vedtak: Kristine ringer Audun Christoffersen og hører litt hva PU selv mener. Hun lager også et notat med forslag til nye navn på enkelte avdelinger, som sendes til styret før IDF, og deretter brukes på IDF når styret er kommet til enighet. For eksempel er ”Meteorologi- og klimadivisjonen” foreslått, og ”Modell- og klimaanalyse” for en av avdelingene på FoU, for å gjøre klima mer synlig.

Sak 3 Lønnsoppgjøret

Vi unngikk streik, og de fleste av våre medlemmer endte opp med en lønnsøkning på ca 10.000 kroner i vårens tariffoppgjør (http://innblikk/arkiv/2010/2010.077/index.html). Det skal være justeringsoppgjør i slutten av juni, så det blir spennende å se hva som kommer ut av det, og om det kommer en ny stillingstittel som ”Førstemeteorolog”. Det er avsatt 0,9 % til lokale forhandlinger, og gitt føringer på at likelønn skal prioriteres også der. Før det lokale oppgjøret må styret finne ut hvilken strategi vi skal ha, om vi skal prioritere enkelte grupper, og eventuelt hvilke. Forskerforbundet sentralt sier det å løfte frem noen (fremfor alle) kan være bra, siden det kan føre til at andre kommer etter senere.

Vedtak: Alle i styret kan tenke gjennom før neste styremøte hva slags grupper det kan være aktuelt å prioritere, og finne argumenter hvorfor. Tenk også gjennom om det hadde vært bra å ha en egen forhandlingsleder (utenom styret), og hvem det i så tilefelle kan være.

Sak 4 Nye regnskapsrutiner

Revisor har påpekt at det trengs nye regnskapsrutiner hos Forskerforbundet, og det ligger an til at alle utbetalinger (for eksempel reiseregninger) i fremtiden skal gjøres sentralt fra sekretariatet, ikke lokalt. Dette vil trolig tre i kraft tidligst i 2011. Midlene som tilhører den fagpolitiske foreningen NMF får vi beholde.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Sak 5 Økonomisk skille mellom NMF og FF

Det har vært litt stillstand i arbeidet med NMF etter høstens OU-kurs, men arbeidsgruppa satser på å ta opp igjen arbeidet over sommeren, slik at de har et forslag klart til årsmøtet. For eksempel må vi finne ut hvor mye av midlene på kontoen som skal følge NMF. Lokallaget trenger ingen av midlene fra NMF for å dekke sine utgifter, og siden midlene har stått på egen konto hele tiden, så det bør være greit å skille de ut. Etter at midlene til NMF blir skilt ut fra lokallaget, er det kanskje en god ide å bruke rentemidlene hvert år (ca 25.000 kroner) til en stipendordning.

Vedtak: Alle i styret tenker gjennom og kommer med forslag til mulig bruk av rentemidlene, for eksempel stipendordninger, og gir innspill til arbeidsgruppen (Ketil) før 1.september. Espen kommer med forslag til hvor mye av midlene skal skilles ut til NMF.

Sak 6 Eventuelt

Omstillingsavtalen

Det skal være møte i omstillingsgruppen 8.juni. Et av målene er å legge en tidsplan for prosessen.

IDF

Kristine og Ketil stiller på IDF møte 7.juni.

Flyværgruppen

Det partssammensatte utvalget har siste møte 7.juni, og er visst nok så godt som i mål. Det ser ut til at de klarer å spare inn 13 stillinger, og samtidig få to utviklerstillinger innen flyvær på VA, uten oppsigelser (men naturlig avgang og endrede arbeidsoppgaver må nok påregnes).

Forsvarets behov for flyværtjenester

Ingen har hørt noe mer om saken etter informasjonen vi fikk på forrige IDF møte.

Siste IDF før sommeren

Det siste IDF møte før sommeren skal avholdes tirsdag 29.juni. Det er nødvendig med et styremøte i forkant av dette, gjerne med middag der hele styret og varaer samles.

—-

6. mai 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 6. mai 2010, Oslo

Tilstede

Espen, Kristine, Ketil, Terje og Anders, samt Harald Schyberg (innspill under sak 8)

Sak 1 Godkjenning av referat Det har ikke blitt skrevet referater de siste møtene, i sekretærens fravær.

Vedtak: Dette må innskjerpes ved neste tilfelle.

Sak 2 Varamedlemmer

De nye varaene (Birgitte Rugaard Furevik fra VV og Eli Anne Ersdal fra VNN) må formelt foreslås av valgkomiteen. Komiteen har blitt forespurt, men vi har ikke fått svar.

Vedtak: Kristine purrer på valgkomiteen. Når hun har fått foreslått kandidatene derfra, sender hun ut e-post til alle medlemmene. Hvis ingen har innsigelser ansees de som valgt, og kan føyes til e-post listen forskerforbundet@met.no.

Sak 3 Saker behandlet mellom IDF møtene

Det har vært noen lønnskrav, ellers ingen saker.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Sak 4 Tariffoppgjør 2010

I fjor ble det holdt møte mellom lokallaget og FF sentralt i god tid før lønnsoppgjøret, med diskusjon om hvem som skulle tas ut i en eventuell streik, og det fungerte fint. I år har vi ikke hørt noe før beredskapsutvalgene til FF lokalt i Oslo/Bergen/Tromsø har kontaktet styret. Dette fungerer ikke optimalt, og må bli bedre neste år. Ellers lite nytt fra forhandlingene, med unntak av at de har gått til mekling.

Vedtak: Kristine og Anders sjekker opp med FF sentralt/Unio hvem som legger vilkårene for uttaket av våre medlemmer.

Sak 5 NMM 2010

Vi har fått ca 48 000 kr i støtte fra met.no, og har satt av ca 32 000 kr selv, dermed har foreningen ca 80 000 kr i midler til NMM deltakerne. Dette skal dekke utgiftene til 2 deltakere fra VA, 0 deltakere fra VNN og 6 (kanskje 7) deltakere fra VV. Den 7 deltakeren fra VV som har søkt støtte fra VV er pensjonist, og vi er usikre på om de har rett til støtte.

Vedtak: Espen/Kristine sjekker opp om man kan være pensjonist og samtidig medlem av FF. Reise, overnatting og konferanseavgift, pluss noe kost, dekkes av foreningen. Det eksakte beløpet må bestemmes i ettertid, når vi kjenner utgiftene til alle deltakerne.

Sak 6 Omstillingsavtale

Gruppen som skal se på omstillingsavtalen har ikke kommet i gang med arbeidet enda. Først må en generell omstillingsavtale på plass, og den skal drøftes på IDF. Denne er basert på statens generelle avtale. Det er kun mindre endringer i forhold til den gamle avtalen. Deretter må gruppen inn å lage en omstillingsavtale for det spesielle tilfellet (omorganiseringen).

Vedtak: Forslaget til ny generell omstillingsavtale ser greit ut.

Sak 7 Arbeidstidsavtalen

Arbeidstidsavtalen kom litt i bakgrunnen på grunn av omorganiseringen. Vi har sendt et utkast til de andre foreningene, men ikke fått tilbakemeldinger. Spørsmålet er om vi skal gå videre med avtalen, eller la være.

Vedtak: Vi avventer situasjon til vi er blitt enig med de andre foreningene. Det kan være interessant å se nærmere på de viktigste bruddene på arbeidsmiljøloven, og lage statistikk over dem. Vi har en del data fra i fjor sommer, men kan samle inn mer etter 19.mai, når overvåkende nattevakt er i gang.

Sak 8 Eventuelt

Fleksitidsavtalen

På IDF skal ledelsens forslag til ny fleksitidsavtale drøftes. Den lokale avtalen som FoU har hatt (unntak fra fleksitidsavtalen) er ikke lovlig, utover det er det mindre endringer i avtalen. Harald Schyberg var med å utarbeide ”unntaksavtalen”, og har god innsikt i forskernes arbeidsvilkår. Han var derfor med oss på møtet i denne saken, og kom med verdifulle innspill. Dette er en meget viktig sak for forskerne og utviklerne på FoU, som ikke har lyst å miste den fleksibiliteten i arbeidstiden de har i dag.

Vedtak: Styret ønsker at forskerne og utviklerne skal beholde fleksibiliteten de har i dag, og gjerne at de som jobber på andre avdelinger med tilsvarende oppgaver skal få samme fleksibilitet. Likevel må dette gjøres med en lovlig avtale. For å få det til håper vi å få med et punkt under tilpasning i den nye avtalen, der enkelte grupper unntas. Det blir opp til ledelsen å gå med på dette, siden det er en drøftingssak. Signaler fra ledelsen tyder på at de er villig til å la forskerne beholde fleksibiliteten.

Unntak fra arbeidsmiljøloven

På IDF skal et unntak fra arbeidsmiljøloven forhandles. Ledelsen har satt frem ønske om at den samlede daglige arbeidstid skal kunne økes fra 13 timer til 16 timer. De påstår det er et behov, men vi kan ikke se dette behovet. I forslag til referat for saken har de heller ikke tatt med noe om kompenserende hvile.

Vedtak: Vi ønsker å få dokumentert behovet for et slikt unntak. Hvis dokumentasjonen er god og vi går med på det, må vi ha med noe om ”kompenserende hvile ved første anledning”.

Nordea

FF sentral skifter fra Nordea til DNBnor.

Vedtak: Espen ordner den nye bankkontoen for oss.

E-post liste

Vi har fått e-post fra Mette på VA som ikke er med på e-post listene til Forskerforbundet.

Vedtak: Kristine sjekker opp saken, og får henne inn på riktig liste.

—-

22. februar 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 22. februar 2010, Oslo/Bergen/Tromsø

Tilstede

Espen (video Tromsø), Kristine og Anders (video Bergen), Jørn og Ketil (video Oslo)

Sak 1 Godkjenning av referat

Kommentar til sak 15, oppfølgingssaker, i referat fra 10.januar 2010:

- Saken med fungeringstillegg er nå tatt tak i. Vedkommende har fått svar, og er i dialog med PL. Kristine tar kontakt om et par uker for å høre hvordan det har gått videre.

Referat godkjent.

Sak 2 Oppfølgingssaker

Denne saken tas til slutt på møtet, se sist i referatet.

Sak 3 Valg av nye vara (for Jørn/Ingunn, Ane, Anne Mette)

Birgitte Rugaard Furevik fra VV og Eli Anne Ersdal fra VNN er foreslått som nye vara i styret, og de har godtatt dette. Kristine sender e-post til alle medlemmer (etter at E.A.E. har meldt seg inn i Forskerforbundet), og hvis ingen protesterer anses de som valgt.

Navn på e-postlisten forskerforbundet@met.no må oppdateres, ved å sende en e-post til postmaster@met.no (Be om å få inn de to nye, og ta ut Ane og Anne Mette). Hvis valget skjer etter 1.mars, må noen andre enn Anders ordne e-postlisten (pga ferie).

Sak 4 Arbeidstidsreglementet

Styret sendte utkastet til nytt arbeidstidsreglement til klubbene og de andre foreningene på instituttet, men har ikke fått noen kommentarer tilbake, med unntak av noen kommentarer fra Tromsø. Vi gjør et nytt forsøk, og sender utkastet en gang til. Målet er å få saken på IDF før sommeren, men da bør vi ha kommet til enighet om et forslag som alle parter kan stå inne for først.

Sak 5 Nye medlemmer til tilsettingsråd

På grunn av nytt personalreglement skjer det endringer i tilsettingsrådene. Ett av målene er å få tilsettingsprosessen til å gå raskere, og da trengs det medlemmer i rådene som er fleksible. Noen av de medlemmene som er nå sitter på overtid, og vil kanskje skiftes ut. I så fall må nye navn inn. Kristine sjekker om gamle medlemmer vil fortsette, og hun forsøker også finne en ny vara til IT-rådet. Ketil sjekker om han kan finne noen fra Klima som er interessert å bli med. Vi bør helst ha medlemmene på plass før mai, slik at de kan være med på opplæringen.

Sak 6 Spørreundersøkelse blant forskerne

Det var en svarprosent på 82 på spørreundersøkelsen som ble sendt ut til alle forskere i slutten av januar, noe som er bra. Det var også mange kommentarer på de åpne spørsmålene, så det er en del informasjon å jobbe videre ut i fra. Jørn lager en presentasjon av resultatene til OU-kurset på Finse.

Sak 7 OU-kurs på Finse

Foreløpig er det ikke så mange påmeldte, så Jørn (FoU) og Ketil (Klima) skal prøve å rekruttere noe mer aktivt fremover. Jørn sender også en bekreftelse til de som allerede har meldt seg på, om at de får reise. Han bestiller også billetter til toget for de fra Oslo.

Det har kommet tilbakemeldinger på for tett program. Dette tar vi til etterretning, og slakker litt på programmet. Blant annet ønsker vi å legge inn en aktivitet på dagtid, mens det fortsatt er lyst ute. Ketil sjekker forslag til aktiviteter med hotellet, og reviderer også programmet.

Kristine sender en invitasjon til Grete Dahl fra PL om hun ønsker å være med, og om hun i så fall kan informere om arbeidstidsreglementet for forskerne.

Sak 8 Omorganiseringen

Det er lite nytt om omorganiseringen for tiden, vi venter på sakspapirer til neste IDF.

Den partssammensatte gruppen som skal se på flyværtjenesten har hatt møter, uten at det er mye informasjon av interesse som har kommet derfra enda.

I referat fra forrige styremøte (met.no) kunne vi lese at styrelederen vil vektlegge de ansattes synspunkter på omorganiseringen, og mener det bør være bred enighet bak direktørens forslag om det skal godkjennes i styret. Dette virker som lovende signaler.

Styret synes det er en god ide å arrangere et fast møte (på video) med tillitsvalgte i etterkant av hvert styremøte, i hvert fall så lenge omorganiseringsprosessen pågår. Det kan gjerne være de samme som sitter i arbeidsgruppen styret nedsatte i forbindelse med omorganiseringen (de tre klubblederne og de fire medlemmene fra valgkretsene i Oslo), men helst alle tillitsvalgte som sitter i klubbstyrene i Oslo, Bergen og Tromsø.

I første omgang forsøker vi å få til denne ordningen etter styremøtet 10.mars, altså kl 14-15. Anders sender ut e-post og orienterer om møtet. Kristine bestiller møterom i Bergen, Espen i Tromsø. Møterom i Oslo skal alt være ordnet.

Et fast formøte med de andre foreningene i forkant av IDF hadde også vært bra.

Sak 9 NMM 2010 - Helsinki

Vi må søke instituttet om stipend i forbindelse med NMM. Espen ordner dette (og hører eventuelt med Rasmus hvordan dette ble gjort i fjor). I tillegg bruker vi av egne midler (NMF) til å gi støtte til ansatte som ønsker å reise på møtet. De ansatte (som ikke reiser på egne prosjektmidler) må søke regionleder om permisjon til å reise, og regionlederne prioriterer hvem som får permisjon. De som får innvilget permisjon får støtte til å reise fra oss (NMF).

Kristine lager et utkast til infoskriv til medlemmene, der de oppfordres til å søke permisjon og til å søke støtte hos oss. Espen sjekker med Rasmus/Solfrid hvordan et tilsvarende infoskriv så ut i fjor, og samordner Kristines forslag med dette før han sender det ut til medlemmene.

Sak 2 Oppfølgingssaker

 1. Kristine og Terje stiller på Forskerforbundets Landsråd, 15.-16-mars.
 2. Jørn stiller på sektorseminar om forskningspolitikk og forskningsinstituttene, 3.mars.
 3. Luftfartstilsynet arrangerer møte om SES2. Kristine og Håkon Mjelstad stiller, og får eventuelt en til med seg (fra den partssammensatte gruppa).
 4. Neste styremøte legges til Oslo, 10. mars.
 5. Kristine, Terje og Jørn/Ketil stiller på neste IDF, 11.mars.

22. februar 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 22. februar 2010, Oslo/Bergen/Tromsø

Tilstede

Espen (video Tromsø), Kristine og Anders (video Bergen), Jørn og Ketil (video Oslo)

Sak 1 Godkjenning av referat

Kommentar til sak 15, oppfølgingssaker, i referat fra 10.januar 2010:

- Saken med fungeringstillegg er nå tatt tak i. Vedkommende har fått svar, og er i dialog med PL. Kristine tar kontakt om et par uker for å høre hvordan det har gått videre.

Referat godkjent.

Sak 2 Oppfølgingssaker

Denne saken tas til slutt på møtet, se sist i referatet.

Sak 3 Valg av nye vara (for Jørn/Ingunn, Ane, Anne Mette)

Birgitte Rugaard Furevik fra VV og Eli Anne Ersdal fra VNN er foreslått som nye vara i styret, og de har godtatt dette. Kristine sender e-post til alle medlemmer (etter at E.A.E. har meldt seg inn i Forskerforbundet), og hvis ingen protesterer anses de som valgt.

Navn på e-postlisten forskerforbundet@met.no må oppdateres, ved å sende en e-post til postmaster@met.no (Be om å få inn de to nye, og ta ut Ane og Anne Mette). Hvis valget skjer etter 1.mars, må noen andre enn Anders ordne e-postlisten (pga ferie).

Sak 4 Arbeidstidsreglementet

Styret sendte utkastet til nytt arbeidstidsreglement til klubbene og de andre foreningene på instituttet, men har ikke fått noen kommentarer tilbake, med unntak av noen kommentarer fra Tromsø. Vi gjør et nytt forsøk, og sender utkastet en gang til. Målet er å få saken på IDF før sommeren, men da bør vi ha kommet til enighet om et forslag som alle parter kan stå inne for først.

Sak 5 Nye medlemmer til tilsettingsråd

På grunn av nytt personalreglement skjer det endringer i tilsettingsrådene. Ett av målene er å få tilsettingsprosessen til å gå raskere, og da trengs det medlemmer i rådene som er fleksible. Noen av de medlemmene som er nå sitter på overtid, og vil kanskje skiftes ut. I så fall må nye navn inn. Kristine sjekker om gamle medlemmer vil fortsette, og hun forsøker også finne en ny vara til IT-rådet. Ketil sjekker om han kan finne noen fra Klima som er interessert å bli med. Vi bør helst ha medlemmene på plass før mai, slik at de kan være med på opplæringen.

Sak 6 Spørreundersøkelse blant forskerne

Det var en svarprosent på 82 på spørreundersøkelsen som ble sendt ut til alle forskere i slutten av januar, noe som er bra. Det var også mange kommentarer på de åpne spørsmålene, så det er en del informasjon å jobbe videre ut i fra. Jørn lager en presentasjon av resultatene til OU-kurset på Finse.

Sak 7 OU-kurs på Finse

Foreløpig er det ikke så mange påmeldte, så Jørn (FoU) og Ketil (Klima) skal prøve å rekruttere noe mer aktivt fremover. Jørn sender også en bekreftelse til de som allerede har meldt seg på, om at de får reise. Han bestiller også billetter til toget for de fra Oslo.

Det har kommet tilbakemeldinger på for tett program. Dette tar vi til etterretning, og slakker litt på programmet. Blant annet ønsker vi å legge inn en aktivitet på dagtid, mens det fortsatt er lyst ute. Ketil sjekker forslag til aktiviteter med hotellet, og reviderer også programmet.

Kristine sender en invitasjon til Grete Dahl fra PL om hun ønsker å være med, og om hun i så fall kan informere om arbeidstidsreglementet for forskerne.

Sak 8 Omorganiseringen

Det er lite nytt om omorganiseringen for tiden, vi venter på sakspapirer til neste IDF.

Den partssammensatte gruppen som skal se på flyværtjenesten har hatt møter, uten at det er mye informasjon av interesse som har kommet derfra enda.

I referat fra forrige styremøte (met.no) kunne vi lese at styrelederen vil vektlegge de ansattes synspunkter på omorganiseringen, og mener det bør være bred enighet bak direktørens forslag om det skal godkjennes i styret. Dette virker som lovende signaler.

Styret synes det er en god ide å arrangere et fast møte (på video) med tillitsvalgte i etterkant av hvert styremøte, i hvert fall så lenge omorganiseringsprosessen pågår. Det kan gjerne være de samme som sitter i arbeidsgruppen styret nedsatte i forbindelse med omorganiseringen (de tre klubblederne og de fire medlemmene fra valgkretsene i Oslo), men helst alle tillitsvalgte som sitter i klubbstyrene i Oslo, Bergen og Tromsø.

I første omgang forsøker vi å få til denne ordningen etter styremøtet 10.mars, altså kl 14-15. Anders sender ut e-post og orienterer om møtet. Kristine bestiller møterom i Bergen, Espen i Tromsø. Møterom i Oslo skal alt være ordnet.

Et fast formøte med de andre foreningene i forkant av IDF hadde også vært bra.

Sak 9 NMM 2010 - Helsinki

Vi må søke instituttet om stipend i forbindelse med NMM. Espen ordner dette (og hører eventuelt med Rasmus hvordan dette ble gjort i fjor). I tillegg bruker vi av egne midler (NMF) til å gi støtte til ansatte som ønsker å reise på møtet. De ansatte (som ikke reiser på egne prosjektmidler) må søke regionleder om permisjon til å reise, og regionlederne prioriterer hvem som får permisjon. De som får innvilget permisjon får støtte til å reise fra oss (NMF).

Kristine lager et utkast til infoskriv til medlemmene, der de oppfordres til å søke permisjon og til å søke støtte hos oss. Espen sjekker med Rasmus/Solfrid hvordan et tilsvarende infoskriv så ut i fjor, og samordner Kristines forslag med dette før han sender det ut til medlemmene.

Sak 2 Oppfølgingssaker

 1. Kristine og Terje stiller på Forskerforbundets Landsråd, 15.-16-mars.
 2. Jørn stiller på sektorseminar om forskningspolitikk og forskningsinstituttene, 3.mars.
 3. Luftfartstilsynet arrangerer møte om SES2. Kristine og Håkon Mjelstad stiller, og får eventuelt en til med seg (fra den partssammensatte gruppa).
 4. Neste styremøte legges til Oslo, 10. mars.
 5. Kristine, Terje og Jørn/Ketil stiller på neste IDF, 11.mars.

12-13. januar 2010

Referat fra styremøte FFs lokallag ved met.no 12-13. januar 2010, Tromsø.

Tilstede

Espen, Kristine, Terje (dag 1), Jørn, Ketil, Anders (referent)

På dag 2 av møtet forlot Terje styremøtet siden styret var fulltallig og ikke trengte en vara.

Sak 1 Godkjenning av referat

Referat godkjent.

Sak 2 3 4 Omorganiseringsplaner for met.no

Jørn orienterte styret om at internt på FoU diskuteres måter å styrke samarbeidet mellom modellmeteorologene og forskerne.

Det er blitt lansert et forslag som går på å ha 1 nattevakt i hver region, og den skal bestå av 2/3 fly og 1/3 kjerne. Dette gir til sammen 2 fly og 1 kjerne, altså det samme som er tenkt å ha på VA dersom både overvåkende nattevakt og flyvær legges dit. Men den nye måten å organisere på gjør at man beholder døgnkontinuerlig turnus i alle regioner, noe som minsker behovet for svært tidlig start om morgenen for formiddagsvakt, og letter arbeid i forbindelse med beredskapsoppgaver. Oppgavene må være klart definert for å unngå kryss-subsidiering.

Styret mener det bør settes ned en arbeidsgruppe i forbindelse med omorganiseringen, bestående av de tre klubblederne og de fire medlemmene fra valgkretsene i Oslo. Altså:

Steinar Skare, Gjermund Haugen, John Smits, Vegar Kristiansen, Øyvind Sætra, Matthias Mohr og Heiko Klein. Denne sammensetningen gir god representasjon i de ulike avdelingene, og sørger for at alle kan komme med innspill og bli hørt.

Mandatet til arbeidsgruppen blir at hver enkelt henvender seg til medlemmene sine for å få innspill til saker i forbindelse med omorganiseringen, samordner innspillene og sender de til styret. Styret går gjennom innspillene, og drøfter sakene med arbeidsgruppen før de tar beslutninger videre.

Anders sender ut informasjonen til arbeidsgruppen.

Sak 5 2.3.4 forhandliger for et medlem

Styret har mottatt forespørsel om en 2.3.4 sak for et medlem, og melder den inn til IDF.

Sak 6 Forslag til medlemmer i innstillingsrådene

Kristine har laget forslag til medlemmer i innstillingsrådene. På grunn av problemer med filformatet dokumentet er skrevet i, må dette tas på e-post i ettertid av styremøtet.

Sak 7 Status og videre arbeid for spørreundersøkelsen Vi har fått tilbakemelding fra Forskerforbundet sentralt på utkastet til spørreundersøkelse. Noen spørsmål må omskrives, men det var mye bra. Ketil sender tilbakemeldingene til resten av styret på e-post. Vi tar en runde og kommer til enighet, sender en siste gang til FF sentralt, og til slutt sendes undersøkelsen ut til medlemmene i forbindelse med timeoppgjøret i slutten av januar.

Sak 8 OU kurs på Finse

Vi har fått finansiering fra Forskerforbundet. Resultatene fra spørreundersøkelsen skal presenteres, og noen hovedpunkter derfra blir tema å jobbe videre med, i tilegg til forskningsstrategi og omorganisering. Vi ønsker å invitere med Frank Anthun fra Forskerforbundet, og gjerne en som kan mer om forskningsstrategi i instituttsektoren. Jørn sjekker sistnevnte med Forskerforbundet. Ketil og Jørn setter opp forslag til program, og bestiller togbilletter. De fra Bergen order togbilletter selv.

Sak 9 Tilbakemeldinger på årets julegave

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på årets julegave, og noen få negative. Styret tar dette til etterretning.

Sak 10 Arbeidstidsreglementet (Kristine, Terje, Anders, Espen) Arbeidsgruppen har laget utkast til nytt arbeidstidsreglement. Vi ønsker at dette i første omgang kun skal omfatte turnuspersonell. Noen mindre endringer vil bli gjort i forhold til utkastet, for eksempel redusere gyldighetsperioden fra 2 til 1 år.

Espen sjekker med Frank Anthun om det vil bli 2 måneder oppsigelsestid på tjenesteplanen dersom det ikke kommer til lokal enighet, og saken går opp et nivå i systemet.

Utkastet sendes de andre organisasjonene slik at vi kan komme til enighet med dem, før vi melder saken opp til IDF.

Sak 11 Økonomi og regnskap

Regnskapet for 2009 skal først sendes til intern revisor, deretter til sekretariatet i mars. Espen order dette. 1.februar er søknadsfrist for geopottmidler, og vi søker om å få tildelt dette.

Sak 12 Forslag til endring av vedtekter

Vi må begynne å tenke om dagens sammensetning av styret er grei, eventuelt komme med forslag til en ny sammensetning, i tiden frem til neste årsmøte. Sammensetningen bør gjenspeile medlemsmassen, ikke divisjonene, og antall forskere i forhold til antall meteorloger har økt de senere årene. Det kan være en ide å splitte Oslo klubben til en VA-klubb og en FoU-klubb.

Det trengs tre nye vara til styret, en fra Bergen, en fra Tromsø og en fra Oslo, og en av personene må være forsker.

Styret finner kandidater, deretter sendes de tre navnene ut på e-post til medlemmene, og om det ikke er innsigelser anses de som valgt.

Sak 13 Innspill til Hovedtariffoppgjøret 2010

Espen har sendt styrets innspill til Forskerforbundet sentralt, i forkant av dette møtet.

Sak 14 Møte med de andre foreningene

Det er avtalt møte med de andre fagforeningene i forkant av neste IDF møte, for å drøfte omorganisering og arbeidstidsreglement.

Espen, Jørn og Kristine stiller på formøte og IDF. Jørn booker rom.

Sak 15 Oppfølgingssaker

 1. Angående sak om fungeringstillegg så har denne havnet i bakgrunnen, men Kristine skal følge den opp.
 2. Angående spamfilter på meteorologiforeningen sin e-post adresse, så er det på plass.
 3. Styret synes fortsatt det er interessant å opprette hjemmesider på Forskerforbundets server; i tilfelle streik eller lignende.
 4. Neste styremøte legges til Oslo, onsdag 24. februar. Ketil booker rom.
forskerforbundet/ref_samling_2010.txt · Last modified: 2011-03-11 09:43:00 by vegark