User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_arsmote_23-01-2012

Årsmøte 2012

Referent Heiko Klein sammen med klubbene 24.02.2012

1. Åpning

Ord.Sevim
Ref. Anne, Silje

Tilstede: Håkon Mjelstad (Oslo-klubb MetKlim), Heiko Klein (Oslo-klubb FoU/IT), Yvonne Gusdal (Oslo-klubb FoU/IT), Espen Biseth Granan (Oslo-klubb Metklim (observatør)/AMU), Svein Haga (Oslo-klubb FoU/IT (observatør)), Matilda Hallerstig (Tromsø-klubb (observatør)), Berit Hagen (Bergen-klubb), Anne Solveig Andersen (Bergen-klubb), Silje Eriksen Holmen (Tromsø-klubb), Ine-Therese Pedersen (Tromsø-klubb), Terje Alsvik Walløe (Lokallagsstyret), Sevim Müller (Lokallagsstyret), Vegard Kristiansen (Lokallagsstyret).

Lokallagsstyret ønsket velkommen og medlemmene presenterte seg. Arbeidsliste ble satt opp.

2. Årsberetning

Ord. Håkon
Ref.Svein, Yvonne

Lokallagleder Vegar gjennomgikk årsberetningen for 2011; styret hadde arbeidet med spesielt med de 9 saken som framgikk. Følgende ble kommentert/diskutert:

 • Valg på Lokalstyret: Valget ble gjennomført med svært kort frist. Styret sa seg enige i det, og vil starte opp tidligere i framtiden.
 • Selve valget ble gjennomført ved et framskaffet elektronisk verktøy, noe som fungerte svært tilfredsstillende. En diskusjon om fortsatt å benytte elektronisk valg, reiste spørsmålet om å benytte det samme verktøyet som instituttet benytter i fortsettelsen. Styret sa seg enig i dette.
 • Det ble også påpekt viktigheten av å informere om hvordan Forskerforbundet var organisert på instituttet (FF-lokal sin struktur) og informere via web og andre former om hva det innebærer å påta seg et verv i organisasjonen.

Årsberetningen ble deretter godkjent med disse kommentarene.

3. Klubbledere informerer

Ord. Silje
Ref. Heiko, Matilda

MetKlim/Oslo

Håkon
 • Ikke jevnlige møte
 • nestleder (Mathias) er ute i permisjon (skal evt. slutte)
 • Merete tar seg av andre saker (ikke vaktrelatert)
 • medlemsmøte i September, 10-20 kom
 • sterk turnus-preget
 • hva holder styret med
 • jobbet med lønnsforhandlinger, men kun få søkere

FoU/IT

Yvonne, Presentasjon
 • Ny klubb, splittet fra MetKlim/Oslo (2 fra IT, 2 fra FoU) dannet 31.03.
  • 4 nye medlemmer, 2 fra klima
  • 2 ut (1 sluttet, 1 gikk fra FF)
 • savnet rekruteringsbrosjurer
 • Vanskelig å rekrutere nye representater til styrer
 • Ingen møter i 2011, planer om pizza-møter
 • En personalsak, løst før jul
 • Lønnsforhandlinger:
  • ikke mange søkere (14)
  • manglet gjennomsnittslønn per stillingskode
  • vanskelig å finne stillingsbeskrivelser
   • Anne Eriksen jobber med det, men skal komme
  • Yvonne deltok på FF grunnopplæringskurs
  • Medlemmer etterlyser kurs i pensjon

Bergen

Berit
 • stort sett turnussaker
 • vaktkombinasjer
 • ønsker veiledning til turnus
 • tilsetting ved permisjon (opplæring tar like lang som permisjon)
 • Ikke turnussaker forsvinner lett, selv om det er noen medlemmer fra IT/FoU divisjon
 • vanskelig å engasjere forskerne og få inn saker fra dem
 • Prøver å ha litt flere møter fremover.
 • evaluering av IRA i august, ny evaluering i januar, medlemmenes mening er delt, omkring halvparten trives med denne ordningen, men andre halvdel foretrekker grunnturnus.
 • ønsker veiledning til å sette opp ønsker til ny turnus
 • tilsetting ved permisjon (opplæring tar like lang tid som permisjon)

Tromso

Ine-Therese
 • April: ønsker verifikasjon som sendes rundt til de som har editert, ute til høring. Lagt på is grunnet protester fra Oslo og Bergen
 • bare turnuspersonell og dagtidsansatte som medlemmer, ingen forskere
 • sliter med vaktplan, følger prosesser fra Bergen (ble sagt opp 31.Mars - forlengelse ble opphevet fra ledelse)
 • 24. august forstillling av vaktplanen
 • 26. august drøfting om vaktplan
 • ingen problemer med 35.5 timers regelen
 • noen søknader til lønnsoppgjøret, bør tas vare på til neste år
 • vaktplanen ble sagt opp igjen i desember 2011
 • 28. november medlemsmøte sammenfallende med lokalstyremøte
 • skal innføre IRA
 • starttid for F-vakter endret

Diskusjon

 • Oppdeling etter vakt/ikke vakt?
 • Bergen/Tromsø sterkt vakt-preget
 • Organisasjonsstrukturen skal tas opp på OU-kurs
 • Problemer med nye tillitsvalgte
 • Problemer med verving av nye medlemmer (ikke vakt)
 • Ikke vakt-personal kommer ikke på møte

4. Regnskap

Ord. Yvonne
Ref. Ine-Therese, Berit

Lokallagleder Vegar informerte om det foreløpige regnskapet. Etter at Forskerforbundet sentralt har tatt over økonomien kommer regnskapet senere enn før. Det endelige regnskapet vil bli levert 15. februar, og lokalstyret vil deretter sende det ut til klubbstyrene for gjennomgang og godkjenning. Årsmøtet kan bli avholdt senere de kommende årene slik at regnskapet er klart på forhånd. Fordelene med at regnskapet gjøres sentralt er at medlemmene sender regning og kvitteringer sentralt og kun trenger godkjenning fra kasserer i lokallagstyret. Det er heller ikke nødvendig med revisjon på lokalt nivå.

Å få bedre/klarere regler på hva det skal gis støtte til ble diskutert.

Vedtak: Elektronisk avstemming om godkjenning av regnskapet innen 1. mars 2012. Vedtaket ble enstemming vedtatt.

5. Arbeidsprogram

Ord. Svein
Ref. Espen, Håkon

Lokallagsstyret informerte om at ATR (Arbeidstidsreglementet) nå var kommet opp på IDF-nivå, hvor instituttet skal fremme et forslag. Den tverrfaglige gruppen som jobbet med ATR har blitt avviklet.

Flyvær ligger litt på vent, men siden met.no har blitt utpekt til leverandør av flyvær i 2012 og 2013 så føler vi oss rimelig trygge. Saken flyttes eventuelt raskt opp på agendaen hvis det skulle bli nødvendig.

Det vil være et større fokus på lønnspolitikk i 2012 enn i 2011, siden det i år er hovedoppgjør og forventet større økonomisk pott. Lokallagsstyret jobber med å lage tydeligere kriterier og rutiner for lønnskrav fra medlemmene.

Det er fokus på å forbedre internkommunikasjonen i Forskerforbundet ved met.no, å bedre rekrutteringen, samt å øke deltakelsen på Forskerforbundets kurs. Det siste gjelder vanlig medlemmer så vel som tillitsvalgte.

Lokallagsstyret ønsket forslag til ytterligere strategier fra årsmøtet, siden det er flere ting som ikke fungerer optimalt. Noen av de foreslåtte tiltakene i arbeidsprogrammet kan også oppfattes som rutinepregede. Det ble kommentert at arbeidsprogrammet burde bestå av tydelige strategier og ikke rutine. Det ble stilt spørsmål ved hva lokallagsstyret mente med 'å bedre de sosiale ordningene for sine medlemmer'. Lokallagsstyret svarte med at målet her er at det skal være likt for alle. Det ble da stilt spørsmål ved om dette i ytterste konsekvens kunne føre til at noen f.eks. kunne komme til å miste mulighet til hjemmekontor, siden turnusarbeidere ved met.no har dette i begrenset grad. Lokallagsstyret svarte at det var ingen fare for dette, siden også turnusarbeidere har mulighet for hjemmekontor. Det er også snakk om forskjellige regelverk her: turnusarbeidere omfattes av ATR, mens dagtidsansatte omfattes av fleksitidsavtalen. Det ble foreslått å komme med en presisering i forslaget til arbeidsprogram, første hovedområde, ledd tre: «Jobbe for individuelle tilpasninger til sosiale ordinger som fleksibel arveidstid, mulighet for delvis hjemmekontor og gode permisjonsordninger ut fra familiesituasjon, eksterne forskingsopphold etc.» Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag til til hva lokallagsstyret kunne jobbe med:

Fokus på lønnspolitikk. Utarbeide lønnsstatistikk med hvordan våre medlemmer ved met.no lønnsmessig ligger i forhold til tilsvarende grupper i staten. Dette kan bla. gjøres ved å oppfordre og tydliggjøre viktigheten av å svare på Forskerforbundet sentralt sin medlemsundersøkelse om lønn. Lokallaget skal være med på å utvikle instituttets lønnspolitikk.

Skaffe rekrutteringsmateriell.

Klubbledere møter lokallagsstyret av og til, gjerne i forbindelse med styremøter.

Ha fokus på saker vi har reell mulighet til å påvirke.

Bedre veiledning i utfylling av lønnskrav. Eksempler på lønnskrav. Forskjell på 2.3.3 og 2.3.4-krav. Sende inn lokale lønnskrav elektronisk.

Årsmøtet vedtok enstemmig at lokallagsstyret kunne inkludere disse punktene i sitt arbeidsprogram.

6. Vedtektsendringer

Ord. Heiko
Ref. Silje, Anne S.

Vedtekter for NMF

Eventuell nedleggelse av NMF ble diskutert først. FF sentralt ønsker å legge ned NMF, siden NMF og FF har samme fagpolitiske plattform og fordi intensjonen om fagpolitisk aktivitet i NMF ikke har fungert i praksis. NMF disponerer midler som FF ønsker å overføre til en egen konto under FF. Det råder usikkerhet rundt hva disse midlene skal brukes til, og ved nåværende tidspunkt mangler en garanti om at midlene blir overført til FF.

Et betinget vedtak ble laget:
Årsmøtet vedtar å legge ned den fagpolitiske foreningen NMF og at pengene NMF disponerer overføres til en egen konto under FF, som bare lokallaget har råderett over. Vedtaket forutsetter at FF stiller en skriftlig garanti på at den enhet som i dag danner FF sitt lokallag ved met.no tar med midlene videre, dersom den på sikt vedtar å forlate FF.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtektene for NMF er uforandret med unntak av et par referanser, og disse skal fjernes med mindre det betingede vedtaket ikke trer i kraft.

Vedtekter for FF

Vedtektene ble gjennomgått paragraf for paragraf.

 • Det ble poengtert at det er uheldig å ha referanser til nettadresser i vedtektene. Dette ble omgjort der det var aktuelt.
 • I § 4 ble fristen for å avholde årsmøte endret fra senest 1. mars til senest 1. april.
 • I § 8 var det oppe til diskusjon om varamedlemmer skal velges for kun ett år av gangen, for å gjøre rekruttering enklere. Forslaget ble forkastet fordi det er organisatorisk vanskelig, men det ble tilføyd en ekstra setning om at varamedlemmer velges slik at styrets sammensetning blir ivaretatt. I avsnittet om lokallagsstyrets sammensetning ble begrepene “meteorologgruppen” og “forskergruppen” byttet ut med “arbeidstagere i og utenfor turnusordningen”, siden disse begrepene er mer dekkende.
 • I § 10 ble det lagt til et ekstra punkt under lokallagsstyrets oppgaver, nemlig å forvalte et fond som skal brukes til å støtte deltakelse på møter og konferanser.

Det ble poengtert at alle vedtektsendringer kan gjennomføres uavhengig av om NMF legges ned eller ikke. Det ble også kommentert at det er uheldig med endringer i vedtektene for ofte.

Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent ved avstemning.

7. Budsjett

Ord. Ine-Therese
Ref. Matilda, Heiko
 • Budsjett foreligger ikke.
 • Elektronisk avstemning om godkjenning av budsjett innen 1. Mars. Enstemmig godkjent.

8. Valg

Ord. Svein
Ref. Berit, Håkon

Valg:
Vegar informerte om resultatet av valget av representanter til lokallagsstyret. Nytt av året var at klubbene selv skulle finne kandidater til valget (nedleggelse av valgkomité vedtatt på årsmøtet 2010). Sevim fortsetter som nestleder. Vegar (leder), Lars Robert (kasserer) og Terje (sekretær) var ikke på valg. Geografi i tillegg til antall stemmer avgjorde rekkefølgen på vararepresentantene. Elektronisk valg førte mest sannsynlig til større valgdeltagelse (47% oppslutning).

Følgene kommentarer til valget og gjennomføringen:

 • ved elektronisk valg bør det velges verktøy som benyttes av met.no eller Forskerforbundet allerede.
 • lengre tidsfrist anbefalt
 • presisering av hvor mange kandidater en kan stemme på
 • påminnelse til klubbene at de må finne kandidater til valget

Råd og utvalg:
Disse er organisert slik at det skal være kontinuitet i dem.
Forhandlingsdelegasjon: Virkeperiode på fire år, der halvparten byttes ut annethvert år.
AMU: Feil i sakspapirer. Espen har sittet ett år og skal sitte ett år til (ikke til 31.12.2013)
Tilsettingsråd: Det ble i 2011 gjort et arbeid med fordelingen av tilsettingsråd. Enkelte tilsettingsråd mangler beskrivelse. Vegar skal gi tilbakemelding. Kommentar fra årsmøtet om at styret må bli flinkere til å gi informasjon til klubbene om å finne kandidater til rådene.
Stipendkomité: Heiko Klein sitter fortsatt.

9. Evt.

Ord. Espen
Ref. Ine-Therese, Yvonne

Professor Dr. Werner Wehry orineterte om EMS (European Meteorological Society) sin kalender. Den gis ut hvert år med 13 bilder og flere sider med artikler/faktaark om et tema. I år er temaet “Tropical weather systems”. Professoren spurte om vi ville delta med en artikkel, f eks om Polar Low, på ca 250 ord og med 2 bilder/figurer. Man kan også betale for å sette logo eller reklame på kalenderen. Opplaget er på ca 7000, hvorav mest i Tyskland og vest-Europa. Dersom man vil delta, må man gi beskjed om dette før April.

Om man vil kjøpe kalenderen finnes det flere alternativer:

1: Den 'normale' kalenderen koster 14 Euro ved kjøp av minimum 100 stk, ved kjøp av 200 stk eller mer 13.50 Euro + shipping til Norge.

2: Kalender med EMS, NMF og DMG sin logo, 14.50 Euro ved kjøp av minimum 100 stk, ved kjøp av 200 stk eller mer 14.00 Euro + shipping til Norge.

3: Samme som alternativ 2 med med en 'back card board' med egen tekst, 15 Euro ved kjøp av minimum 100 stk, ved kjøp av 200 stk eller mer 14.50 Euro + shipping til Norge.

forskerforbundet/ref_arsmote_23-01-2012.txt · Last modified: 2012-02-24 07:46:48 by heikok