User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_aarsmote_2016-02-01

Årsmøte 2016

ReferentDelegatene 01.-03.02.2016
Tilstede Håkon Mjelstad (klubbleder VA), Berit Hagen (klubbleder VV), Martin Granerød (VV), Ine-Therese Pedersen (klubbleder VNN), Eivind Støylen (klubbleder FoU-IT), Terje Reite (IT), Jo Asplin (IT), Justyna Irena Wodziczko (VNN, styre ), Geir Ottar (VV, styre), Juergen Schulze (IT, styre), Terje Walløe (styreleder)

Velkommen / Åpningen

Leder ved Forskerforbundet ved MET, Terje Alsvik Walløe, ønsket velkommen og informerer om møtet.

Presentasjon av deltagerne

Alle deltagere presenterte seg og sin rolle på årsmøtet.

Valg av møteleder og referenter

Terje A.W. ble valg til møteleder. Referentoppgaven går på omgang fra sak til sak, Eivind startet. Eivind tok også på seg å sørge for at alle skriver inn referatet innen kort tid etter møtet da dette er viktig for videre kommunikasjon til medlemmene.

Årsberetning 2015

Ref.Håkon Mjelstad

Terje A W informerte om årsberetningen

 • Det eneste som formelt har blitt forhandlet i nedbemannings- og omstillingsprosessen er organisasjonskartet
 • Omstillingskostnadene er blitt tatt på METs 2015 budsjett, noe som gir underskudd. Uten omstillingsmidler vil dette underskuddet bli fordelt over flere år.
 • Værvarslingsdirektøren foreslår 35 % kontorvakttid og bare produksjon av kjernetjenestevarsler på dagtid. Forskerforbundet ønsker heller noe mindre kontorvakter til fordel for en ettermiddagsvakt i kjernetjenesten.
 • Forskerforbundets kontingent ble diskutert. Denne er ca. 5500,- i året. Dette er ikke spesielt dyrt og på linje med sammenlignbare foreninger.
 • Vi forventer litt synkende medlemstall på grunn av alle avgangene i år
 • Det vil bli sendt ut nytt skjema til bruk under lokale lønnsforhandlinger. Dette vil lette styrets arbeid inn mot lønnsforhandlingene.

Klubblederne informerer om saker av interesse siste året

Ref.Eivind Støylen
Eivind - Oslo FoU/IT-klubb
 • Klubben holdt møte for alle medlemmene i januar. Det var få som møtte opp.
 • Vi diskuterte omstillingsprosessen, og særlig hva vi mente om rollen til det nye utviklingssenteret og FOU-NM i forhold til denne.
 • Flytting og resultatet har blitt bedre enn mange fryktet, folk er fornøyde nå, stort sett.
 • Vi diskuterte om man bør bruke penger på julegaver, etter tilbakemelding fra noen medlemmer som synes det er unødvendig bruk av midlene.
 • Vi diskuterte om man burde samle oslo-klubbene til en klubb.
Håkon Mjelstad Oslo - MetKlim
 • Året har i stor grad blitt preget av omstilling/nedbemanningssituasjonen
 • Medlemmer har ment FF burde gjort mer (departementet etc). – Har nok vært mye frustrasjon
 • Har vært vanskelig å rekruttere tillitsvalgte!
 • Ting gikk tross alt bedre enn man fryktet
 • De andre fagforeningene har kanskje krevd for mye at FF skal “gjøre jobben for dem”
 • Fire faste statsmeteorologer med kortest ansiennitet fikk varsel om oppsigelse høsten 2015, men disse ble samtidig tilbudt faste meteorologstillinger på Ørland. Etter to år på Ørland vil de ha rett til å komme tilbake til en av sentralene. Årsmøtet hadde her en diskusjon om i hvilken grad situasjonen kunne vært håndtert annerledes, med tanke på bevaring av konsulenter vs. meteorologer. Styrets oppfatning var at direksjonen ikke var villig til å fire på disse oppsigelsene, fordi de var under press for å få besatt meteorologstillingene på Ørland.
Berit - Bergenklubben
 • Avholdt 6 møter siden forrige årsmøte, oppfordrer til å lese referat på wikisider
 • Mange gjentagende poenger fra VA
 • Fikk ikke erstattet nestleder
 • Føler at Bergen er personalmessig rammet. (Ca 10 mindre 1.jan 2016 vs 1.jan 2015)
 • Dårlig at Anton ikke fikk besøkt VV før høsten, etter at mye av stormen var blåst og ting var blitt bestemt.
 • Pensjonistvilkårsituasjonen; uheldig at man må ta inn ekstrafolk for at ting skal gå rundt når man samtidig sier opp folk
 • Mye overtid
 • Tett program for meteorologene, vanskelig tom å få sjekket mail i arbeidstiden.
 • Årsmøtet diskuterte her hva vi mener om 35% K-vakt andel i forslag til ny plan. Årsmøtet synes ikke økt k-vakt-andel skal gå på bekostning av for eksempel en landsdekkende ettermiddagsvakt.
Ref.Håkon Mjelstad
Ine-Therese - Tromsøklubben
 • Tromsøklubben hadde følgende saker på sitt lokale årsmøte:
  • Arbeidsmiljø
  • Spørreundersøkelse om turnus - fokus på ulempevakter
  • Sikkerheten på VNN - mange har følt seg utrygge på nattevakter
  • Nedbemanning og omstilling - bekymring for tiden framover
  • IDF
  • Endring fra konsulenter til meteorologer på Svalbard og i Bodø

Regnskap og budsjett

Ref. Berit Hagen

Kasserer i lokallagstyre, Geir Ottar, gikk igjennom regnskapet for 2015 og budsjettet for 2016.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
I budsjettet for 2016 diskuterte årsmøte posten om julegaver. Posten ble vedtatt videreført i 2016, se sak referert under Diskusjonssaker. Budsjettet for 2016 ble enstemmig godkjent.

Styrets honorar

Ref.Berit Hagen

Styrets honorar ble enstemmig vedtatt for 2016: 5000,- NKR til hvert styremedlem.

Medlemmer i råd og utvalg

Ref. Martin Granerød

Tilsettingsråd

AMU

Diskusjonssaker

Ref. Terje Reite, Jo Asplin
Bør vi fortsette å gi julegaver til medlemmene?

Argumentet er at ikke alle får brukt kinobillettene eller er like interessert.

Motargumentet mot dette er at:

 • Noen liker faktisk kino
 • Fysiske gaver er tungvinte å distribuere og å gi bort videre til andre ( dersom en ikke vil bruke de selv )
 • En skal være veldig forsiktig med å gi pengene til veldedige organisasjoner og få roper hurra for klimakvoter.
 • gulrot
 • Vi kan ikke gi pengene tilbake som en reduksjon i kontingenten.

Vedtak: Vi fortsetter med kinobilletter

Hvordan forholde oss til informasjonsflyt i fremtiden?

E-post brukes ikke til kjempesensitivt uansett.

Styret svarer på forespørsel fra medlemmet.

Vi ser på det med Google docs om vi kan bruke det til dokumentreferater til neste år. Men vår vanlige wiki vil fortsatt være vår webside og container og administrator for disse dokumentene. Vi ser for oss at vi vil både bruke wiki og Google docs.

Årsmøte etterlyser referat fra styremøter. Styret tar det til etteretning.

Fremover så bør idf-papirene være klare 14 dager før slik at styret kan forberede seg best mulig.

Bør vi slå sammen klubbene i Oslo?
 • På Wiki-siden er det begrunnet hvorfor vi ble splittet i utgangspunktet.
 • Er tiden moden for å revurdere dette?
 • Bør ikke være for store, da det kan gi for mye å gjøre.
 • På den annen side: man trenger ikke å redusere styret, heller delegere oppgaver fornuftig.
 • I vedtektene står det hvordan klubbene skal fordeles, så forslaget ville ha krevd endringer av vedtektene (og det kan tidligst gjøres neste år).
 • Et pragmatisk alternativ til formell sammenslåing er å kalle inn til flere fellesmøter, det er noe vi går inn for i første omgang.
 • Uavhengig av forslaget må vi belage oss på enkelte navneendringer (det nye utviklingssenteret er ikke lenger FoU f.eks.).
 • Klubbene bør følge geografi. I Bergen omfatter klubben både forskere og turnusmeteorologer.
 • Må sørge for å få med en representant for ObsKlim også.
Bør vi ha en mening om hvilket departement MET bør høre inn under?
 • Styret tar rapporten fra Kunnskapsdepartementet til etterretning (jmf. sak på Blest).
 • Det er flere departementer hvor vi kunne ha passet.
 • Årsmøtet foreslo å avvente situasjonen og ikke komme med noen anbefaling nå.
Oppfølging av misnøye ved årsmøtet i fjor: For lite fokus på flyvær
 • Vanskelig for tillitsvalgte ved MET å påvirke politikerne. Må bruke mye tid på lobbyvirksomhet, og usikkert hvor mye det vil hjelpe.
 • Tror bekymringen for flyværtjenesten er overdrevet.
 • Dette bør i så fall formidles bedre til medlemmene eller departementet.
 • Vi har felles interesser med ledelsen i disse spørsmålene.

Konklusjon: Dette virker å være i det beste hender på det nåværende tidspunkt. Ikke direkte en fagforeningssak.

Oppfølging av misnøye ved årsmøtet i fjor: For regionsstyrt/for lite objektivitet
 • Tas det like mye hensyn til alle regioner?
 • Burde man ha innhentet mer info fra de enkelte regioner før IDF-møte?
 • Hva konkret kunne styret ha gjort annerledes?
 • Mye frustrasjon blant mange medlemmer pga. stor arbeidsbelastning og mangel på ressurser.
Ulempevaktene (ULV)

Vi bør lage en spørreundersøkelse hvor medlemmene kan gi uttrykk for ting som:

 • Er du villig til å gå lengre vakter hvis dette kan gi færre ULV?
 • Er du villig til omtrent samme fordeling av ULV som nå selv om dette innebærer mer arbeid per vakt?
 • Ranger ULV etter hva du foretrekker: tidligvakt, ettermiddagsvakt, nattevakt eller helgevakt
 • Hva synes du om beredskapsvakt?
Forslag om å be Susanne Genneper om holde foredrag

Vi ber ledelsen om å la Susanne G reise litt rundt og holde foredrag for å styrke teamfølelse, samhold og arbeidsmiljø på tvers av regionene.

Godkjenning av referat:

Referent:

Leder:

forskerforbundet/ref_aarsmote_2016-02-01.txt · Last modified: 2016-07-08 07:48:38 by beritha