User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_aarsmote_2015-02-09

Årsmøte 2015

ReferentDelegatene 09.-10.02.2015
Tilstede Håkon Mjelstad (klubbleder VA), Mariann Foss (VA), Berit Hagen (klubbleder VV), Oddlaug Nese (VV), Mette S Skjerdal (VV), Ine-Therese Pedersen (klubbleder VNN), Marit Berger (VNN, styre), Signe Aaboe (VNN), Eivind Støylen (FoU), Terje Reite (IT), Svein Haga (klubbleder FoU/IT), Geir Ottar (VV, styre), Juergen Schulze (IT, styre), Terje Walløe (styreleder), Lars R Hole (FoU, utgående styre)

Velkommen / Åpningen

Leder ved Forskerforbundet ved MET, Terje Alsvik Walløe, ønsket velkommen og informerer om møtet.

Presentasjon av deltagerne

Alle deltagere presenterte seg og sin rolle på årsmøtet.

Valg av møteleder og referenter

Ine-Therese Pedersen ble valg til møteleder. Alle delegatene var referenter.

Årsberetning 2014

Ref.Håkon

Terje A W informerte om årsberetningen

Klubblederne informerer om saker av interesse siste året

Ref.Håkon
Ine-Therese - Tromsøklubben
 • Nordisk meteorologmøte. Sevim hadde regien
 • Streikeforberedelser
 • Vaktplan. Blir endring til to tidligvakter
 • Flyvær. Værtjenestekontor nedlegges
 • Lønnsforhandling
 • Misnøye med lokal ledelse pga. lite tilstedeværelse
 • Kamera ved inngangspartiet, som sikkerhet for enslig nattevakt
 • Teamleder
 • Årsmøte i Tromsøklubben
 • Ansettelsesprosessen
Berit - Bergenklubben
 • 2 medlemsmøter
 • Off-shore nattevakt
 • Forberedelse til lokale lønnsforhandlinger
 • Streikeforberedelser
 • Lite turnussaker
 • Klubbvalg
 • Deltagelse under politisk streik
 • Underbemanning
 • Deler av flyværtjenesten ut på anbud
Svein - Oslo FoU/IT-klubb
 • Bizview, prosessen, måten det ble innført på
 • Flytting av IT, for små kontorer
 • Medlemsmøte, sammen med Observasjonsavdelingen og Klimaavdelingen
 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Feiring av Yvonne
 • Verving av nye medlemmer

Regnskap og budsjett

Ref. Terje Reite

Regnskapet viser et underskudd hovedsakelig på grunn av Nordisk Meteorolog Møte 2014 i Tromsø. Årsmøtet i Paris ble også litt dyrere enn beregnet.

Regnskapet for 2014 ble godtatt enstemmig.

Budsjettet for 2015 ble godtatt enstemmig.

Styrets honorar

Ref.Håkon Mjelstad

Styrets honorar ble vedtatt uendret for 2015: 4000,- NKR til hvert styremedlem.

For 2016 ble det foreslått å øke dette til 5000,- NKR.

Medlemmer i råd og utvalg

Ref.Berit Hagen,

Tilsettingsrådet: Ingen utskiftninger.
Hovedverneombud: Inger Marie Nordin er fortsatt hovedverneombud. Nytt: Martin Lilleeng Sætra er vara.
AMU: Espen Biseth Granan ut, Helen Korsmo inn.
Forhandlingsutvalg: Ingen utskiftning før i 2016

Diskusjonssaker

Ref. Oddlaug Nese, Mette S. Skjerdal

Evaluering av politisk streik

I etterkant av gjennomføringa av den politiske streiken 28. januar 2015, har flere ytret at de synest lokallagsstyret i Forskerforbundets lokallag ved MET var for passive i saken. Forskerforbundet (FF) sentralt oppfordret sterkt sine medlemmer til å delta for å vise motstand mot regjeringen forslag om endringer i arbeidsmiljøloven.

I Bergen deltok syv medlemmer og i Oslo to. I Tromsø deltok flere som hadde fri denne dagen, men disse er ikke registrerte på listene som ble sendt til administasjonen i MET. De andre fagforeningene ved MET ønsket ikke å delta i denne markeringen.

En e-post med informasjon ble distribuert til alle medlemmer, uten noen spesielle oppfordringer til å delta i denne markeringen. Denne passitiviteten var bevisst fra styret sin side, uten at dette var tilstrekkelig avklart i mellom styremedlemmene i forkant av utsendelsen.

Det har kommet tilbakemeldinger fra både medlemmer og klubber som syntes det var vanskelig å ta noe standpunkt til denne markeringen, når informasjonen var så passiv og lite informativ. Det kom for dårlig fram hvordan kampsakene eventuelt ville påvirke FF medlemmer ved MET. Noen var også usikre på hvor stor effekt en slik markering ville ha.

Har styret i fagforeningen en plikt til å informere om en politisk markering som dette? FF er i utgangspunktet ikke politisk, men som organisert har man en plikt til å være solidarisk og støtte opp om meningen til andre i samme gruppe? Her var det noe uenighet innad i årsmøtet.

Lokalstyret ved MET burde ha oppfordret klubbstyrene til å ta en diskusjon lokalt i klubbene om hva en burde foreta seg, men støtte oppover i organisasjonen. Det burde også blitt sendt ut en påminnelse om fristen til å melde seg på streiken.

Dersom lignende situasjoner oppstår i framtiden bør det arrangeres et møte mellom lokallagsstyret og klubbstyrene i forkant, der man diskuterer og blir enige om hva en videre bør foreta seg.

Ref. Eivind Støylen, Terje Reite

Forhandlingsdelegasjonens rolle og rettigheter

“Er det fortsatt ønskelig å ha en forhandlingsdelegasjon, og bør de som ikke er med i styret bli inkludert i alle saker som omhandler lønnsforhandlingene?”

Den historiske bakgrunnen er at man trengte en forhandlingsdelegasjon på grunn av kontinuitet. Man trenger minst en person med teknisk kompetanse; altså å kunne håndtere et regneark, da det går mye informasjon frem og tilbake.

Det ble diskutert om delegasjonen har utspilt sin rolle da kontinuiteten i større grad bevares innen styret idag. Det ble skapt en forståelse om at forhandlingsdelegasjonen i fremtiden i hovedsak vil bestå av medlemmer av styret, med mulighet for å hente inn ytterligere personell for å sikre seg teknisk kompetanse.

Det er et forslag om at forhandlingsdelegasjonen selv bestemmer når de møtes, og at alle er likestilt i forhandlingsutvalget. Forhandlingsutvalget prøver å finne tidspunkt hvor flest mulig kan stille. Alle skal få lik tilgang til informasjon.

Forslaget er vedtatt.

Eventuelt

Ref. Berit Hagen, Ine-Therese

1) Innmeldt av Svein / FoU&IT-klubben FoU&IT-klubben er stor (rundt 65 medlemmer) og for å sørge for god informasjonsflyt mellom lokallagstyre og medlemmene skal begge tillitsvalgte (pr nå Eivind for FoU og Svein for IT) informeres ved saker. Begge tillitsvalgte skal inviteres til høstmøtet mellom klubbledere og lokallagstyret.

2) Forberedelse til en eventuell nebemanning. Årsmøtet ber lokallagstyret ta kontakt med FF sentralt og gjøre seg kjent med prosessene ved nedbemanning. FOU har overskudd på lønnsmidler pga eksterne finansierte prosjekter.

3) Viktigheten av en sterk IT-avdeling. Det er viktig at IT-avdelingen er sterk på grunn av økende FoU-avdeling, ellers kan man ikke oppfylle kravene som er satt i prosjektene. Årsmøte ber lokallagstyret gjøre MET oppmerksom på det behovet FoU og også MetKlim har til It-tjenester og IT-infrastruktur. Årsmøte ber om at lokallagstyret etterspør denne problemstillingen på IDF

4) Ansettelsesprosesser ved MET. Innmeldt av Ine-Therese Ansettelsesprosessene i MetKlim går tregt. Ine-Therese har laget et skriv med forslag til framdrift og informasjonsflyt underveis i en ansettelsesprosess. Årsmøte ber lokallagstyret legge frem et forslag til IDF med en tidslinje for prosesses og også opprette en felles side der denne informasjonen kan finnes av alle. Ine-Therese deltar på IDF sammen med Terje.

Godkjenning av referat:

Referent:

Leder:

forskerforbundet/ref_aarsmote_2015-02-09.txt · Last modified: 2015-03-11 14:02:02 by inetp