User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_aarsmote_2014-03-11

Årsmøte 2014

ReferentDelegatene 11.03.2014
Tilstede Håkon Mjelstad (klubbleder VA), Øyvind Johnsen (VA), Berit Hagen (klubbleder VV), Oddlaug Nese (VV), Steinar Skare (VV), Ine-Therese Pedersen (klubbleder VNN), Justyna Golabek (VNN), Yvonne Gusdal (klubbleder FoU), Terje Reite (IT), Svein Haga (IT), Geir Ottar (VV, nytt styre), Juergen Schulze (IT, nytt styre), Sevim Muller (VNN, styre), Heiko Klein (IT, styre), Haldis Berge (VV, styre), Terje Walløe (styreleder)

1. Velkommen / Åpningen

Ref. Håkon Mjelstad

Leder ved Forskerforbundet ved MET, Terje Alsvik Walløe, ønsket velkommen og informerer om organisasjoner, permisjoner, velferds- og OU-midler.

Presentasjon av deltagerne

Ref. Håkon Mjelstad

Alle deltagere presenterte seg og sin rolle på årsmøtet.

Valg av møteleder og referenter

Ref. Håkon Mjelstad

Ine-Therese Pedersen ble valg til møteleder. Alle delegatene var referenter. Godkjent

Årsberetning 2013

Klubblederne informerer om saker av interesse siste året

Ref.Øyvind Johnsen, Terje Reite

Yvonne – Fou-/ITklubben: Vara for foreningen har trukket seg grunnet overgang til annen divisjon. FOU-IT klubben har en midlertidig vara frem til sommeren ( Jan Eiof Jonson ) og en annen som blir fast etter det ( Thomas Lavergne ).

Det har vært klubbmøte for medlemmene der Bizview og streik var viktige tema. Vi har hatt klubbmøte for medlemmene både i august og i februar. Det har vært avholdt et OU-kurs om pensjon for medlemmene. Hadde klubbstyre møte i januar. Motto: Flere bør rekrutteres til foreninga. Alternative karriereveier bør utredes. Mangler prosjektleder karrierevei.

Nye medlemmer: Ett nytt medlem IT, ett nytt medlem FOU.

Bizview er et verktøy som alle misliker:

 • er på Windows
 • vanskelig brukergrensesnitt
 • kan ikke slette, mister kontroll
 • tar mye tid

Håkon – Metklimklubben: Få saker, derav få møter. Har hatt drøftingsmøter mht. virksomhetsplanen og IA, dessuten regelmessige tillitsmannsmøter hver måned. I forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsene har det vært mye aktivitet fra vår arbeidsmiljøgruppe. Tiltak har blitt gjennomført.

Starter ønsketurnus fra mai. Alle vakter fordeles fra scratch, noen skjønner ikke hva dette innebærer. Utfordring med å dele opp media TV-turnusen, en får nå to nye ansatte. Har litt for få ansatte.

Flere nyansettelser krever en revidert plan for opplæring. Alle starter ikke i Tromsø, dermed bør dette koordineres, kanskje via Jens. Ønskelig med en form for fadderordning. Mye av opplæringen i dag virker tilfeldig. Opplæringen bør være lik for alle. Når folk kommer tilbake fra forskjellige former for fravær så er det vilkårlig hvordan personen blir tatt vare på. Ta opp på IDF-møte det med manglende opplæring.

Utbetaling i forhold til merarbeid er utført.

Utfordringen er at det er en sammensatt gruppe:

 • TV - ikke-TV
 • de som jobber med prosjekter versus de som ikke gjør det

Konflikter kan gå på både samarbeid og i faglige spørsmål. I stor grad fungerer dette veldig bra.

Det har vært endringer på TV-gruppen. TV gruppen trenger en arena å snakke sammen der NRK ikke er tilstede hele tiden.

Mangler aktivitet i forhold til klimatjenesteavdelingen og Stasjonsnett/fjernmåling i Oslo Metklim klubben.

Berit – Bergenklubben: Etterbetaling i forhold til merarbeid er utført. Flere nyansettelser er ikke medlem av FF.

Det har vært stillere enn i foregående periode. Har hatt medlemsmøter i løpet av året. Endret personer i klubben. Når det gjelder valget har en fått tilbakemelding om at ikke alle har fått mail.

Starter N-vakt i offshore på kommersiell basis. Mange varsler skal være ferdig kl. 24 - 01. De bruker en time glipp på varsler slik at mellom kl. 22 -23 er det ingen på vakt. Det passer dårlig.

Seksjonsleder for samfunnskontakt blir pensjonist. Vanskelig å få nye til den jobben fordi det er en krevende stilling og mye å gjøre. Vanskelig å få søkere til den.

Ine-Therese - Tromsøklubben: Nye vaktplaner – ønsketurnus innføres. Drøftet virksomhetsplanen.

NMM i Tromsø gjennomføres 16. - 20. juni. Programmet ikke klart. Foredragsholdere bes melde seg.

Har ikke faste møter. De som skulle til forsvaret fikk først ikke den lønnen de skulle få. Dette løste seg på IDF møte.

Nytt videoutstyr som settes opp på salene må kunne slås av. På vakt er det nå installert videokonferanseutstyr for å kunne kommunisere med de andre regionene. Videokonferanseutstyret var på hele tiden før. Dette fungerte som overvåking, noe som er belastende. Dette løste seg, nå er det mulighet for å slå det av og på.

En har problemer med bemanning, det er veldig vanskelig å få K-vakter. En respekterer ikke fordelingsnøklene i forhold til K-vakter. Forslag om at folk begynner å registrere nye K-vakter. Er det få K-vakter så tar det bort sikkerhetsmarginer, noe som ender med overtid.

Regnskap og budsjett

Ref.Øyvind Johnsen

Godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Regnskapet viser et mindre underskudd.

Alt ble godtatt enstemmig.

Styrets honorar

Ref.Håkon Mjelstad, Svein Haga

Styrets honorar ble foreslått beholdt på kr 4000. Dette ble godkjent enstemmig.

Medlemmer i råd og utvalg

Ref.Håkon Mjelstad, Svein Haga

Forhandlingsdelegasjon fra 2014

 • Terje Alsvik Walløe (leder) for 2 år
 • Juergen Schulze for 4 år
 • Anne-Mette Olsen for 2 år
 • Haldis Berge 2 år

Enstemmig godkjent.

Det har vært en del utskifting av FFs representanter i tilsettingsrådene som utpekes for den neste 2-årsperioden. Noen medlemmer fortsetter heldigvis, slik at det er en viss kontinuitet.

AMU og AKAN

I AMU og AKAN er det ett år igjen av valgperioden.

Tilsettingsrådet

Det ble utnevn følgende nye kandidater til tilsettingsrådene:

Råd 1

 • Thor Erik Nordeng
 • Bruce Hackett (vara)

Råd 3

 • Anne Mette Olsen (vara)

Råd 4

 • Yvonne Gusdal
 • Hanne Heiberg (vara)
 • Alf Kirkevåg
 • Birgitte Rugaard Furevik (vara)

Oversikt over hvem som besitter de ulike rollene finnes på http://innblikk.dnmi.no/strategi/rad_og_utvalg/index.html

Minimumsstørrelse på klubbstyrene

Ref.Justyna Golabek

Det var Bergen-klubben som kom med forslag om å gå ned på antall personer i klubbstyrene, fra 3 til 2 personer. Det var en diskusjon om det og her kommer noen argumenter:

- vi sliter med å rekruttere folk til klubbstyret - det er viktig å engasjere folk - vara trenger ikke å være aktiv - Fou/IT er fornøyd med 4 personer i klubbstyret

Konklusjon: 3 personer i klubbstyret må vi ha. Klubbstyret bør ha en vara, men det er avhengig av klubben.

Diskusjonssaker

Ref.Oddlaug Nese, Berit Hagen, Steinar Skare og Yvonne Gusdal

Få opp en erfaringsdatabase fra 2012 streiken sammen med en veiledning på hvordan man kan søke dispensasjon
Berit H. og Haldis B. har en erfaringsdatabase på gang, skal inneholde retningslinjer, info om streikeuttak o.l

 • Søknadskjema dispensasjon: ledelsen har skjemaene, og leder søker for arbeidstaker, forskerforbundet (foreningen) skriver bare under.
 • Streikefare aktuelt: skjema må ligge klart, rask prosedyre (oppskrift).
 • Viktig å skrive dispensasjonsøknad tidlig, feks ved brudd i forhandlinger.
 • Henviser til Unio sine sider under streiken, siden streikeregler kan forandre seg fra år til år.

Hva er oppgavene til de tillitsvalgte? Bør stå på en lett tilgjengelig side.

Forslag på 2 websider:

 1. informasjon til hvert enkelt medlem (skjema for disp-søknad, liste over adressater, og framgangsmåte for å søke)
 2. erfaringsdatabase hvor de tillitsvalgte selv er målgruppe

Klubbene og styre må ha diskusjon/møte før mai 2014. Diskutere hvem som evt skal tas ut i streik, bør ta ut slik at arbeidsgiver blir rammet, ikke kun den enkelte arbeidstaker. Frykten for å miste jobben er tilstede hos noen.

Hvordan skal FoU og IT ansatte (de dagansatte) føle at FF er et forbund for dem (det er et potensial for ras av medlemmer).

Streiken i 2012 ga uro blandt FoU/IT ansatte. Frykt for å ikke bli ferdig med prosjekter, miste inntekt, miste jobben. FF må tidlig i streikeuttakfasen ta hensyn til FoU/IT ansatte som bør ha dispensasjon.

FF blir mest lagt merke til av FoU/IT under lønnsforhandlinger.

Styremøter må inneholde saker som omhandler FoU/IT. Oppfordre de ansatte på FoU/IT til å melde inn saker. FoU/IT ansatte må engasjere seg, stiller lite på møter, ref. Bergen. MEN det viser også at Forskerne har det godt som igjen fører til lite saker. Dette er bra.

For spesielle saker kan det være en bisitter fra FoU/IT på IDF møter.

En sak som opptar FoU/IT er Bizview: tids/timeregistrering program på jobb. Er tungvindt. FF er faktisk en forening som fronter saker som BizView. Takna tar opp få saker og er lite engasjert.

Det bør lages en bedre oversikt over hvem som er medlem i FF.

Forsikringsordninger og lånevilkår har en del å si for hva de ulike arbeidstakere velger av forening.

Forskerforbundet bør begynne å rekruttere på studentnivå, rekrutteringskjema/side.

FF bør fortsette å arrangere OU-kurs for medlemmene.

Hvilket fokus har vi på dagansatte i MetKlim-klubben?
De dagansatte medlemmene som tilhører Metklim-klubben er passive. De har sjelden møter og saker de ønsker å ta opp. Det er et ønske å gjøre disse medlemmene mer aktive.

Tiltak: IT/FoU-klubben inviterer dagansatte fra MetKlimklubben til møter for å se om de har noen felles saker. En endring i organisering der dagansatte går over i FoU/IT-klubben er ikke ønskelig fordi det vil gjøre denne klubben altfor stor, men årsmøte ser ingen problem i at Oslo-klubbene holder felles møter.

Bedre rutine for intern kommunikasjon

Det er et ønske fra klubbene at kommunikasjonen mellom klubbene og styret blir bedre. IDF-papirer ligger tilgjengelig på Innblikk, men det er ønske fra de enkelte klubbene at de blir informert av styret når en sak som angår dem skal bli tatt opp. På denne måten er det lettere å komme med innspill. Medlemmene må pushes for å være aktive. Det er også lettere for den/de som stiller i IDF dersom man har synspunkter fra medlemmene i en sak. Klubbene vil også informeres om resultatet i ettertid.

Det kom forslag om et arbeidsmøte mellom klubber og styret for å komme fram til tiltak for å bedre denne kommunikasjonen. En kan da eventuelt invitere noen til å holde en innledning foran møtet.

Det er også et ønske fra klubbene at det informeres om hvem som blir valgt ut til foreningens representant i ulike utvalg.

Godkjenning av referat:

Referent:

Leder:

forskerforbundet/ref_aarsmote_2014-03-11.txt · Last modified: 2014-04-07 14:17:24 by sveinh