User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_aarsmote_2013-02-04

Årsmøte 2013

Referent sammen med klubbene XX.02.2013
Tilstede Terje Reite (IT), Håkan Mjelstad (VA), Tore Versbø (VNN), Øyvind (VA, vara), Geir Ottar (VV, sekretær, observatør), Berit Hagen (VV, klubbleder), Oddlaug (VV), Ine Therese Pedersen (VNN), Yvonne Gusdal (FoU), Svein Haga (IT), Haldis Berge (VV, nestleder), Heiko Klein (IT, styre, sekretær), Terje Walløe (styreleder)

1. Velkommen / Åpningen

Ref. Heiko Klein

Terje informerer om organisasjoner, permisjoner, velferdsmidler

Presentasjon av deltagerne

Ref. Heiko Klein

Valg av møteleder og referenter

Ref. Heiko Klein

Referenter og møterleder blir satt opp til punkter i rekkefølge - godkjent

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ref.Heiko Klein

Ingen motstemme

Årsberetning 2012

Møteleder. Terje
Ref. Håkon

Terje Walløe orienterte.

 • Streik
  • Det var mye arbeid ifb. streik og streikestrategi våren 2012. Det var ingen som hadde tro på streik og mye av arbeidet ble derfor sett på som hypotetisk.
  • Det ble streik siden ansatte med lang utdanning kom dårlig ut. Høyskole og universitet hadde f.eks. lektorer som trengte lønnsøkning sammenlignet med lektorer i fylkes- og kommunesektoren.
  • Forskerforbundet ønsker dessuten sentrale justeringsoppgjør, som brukes for å heve en gruppe arbeidstakere, f.eks. lektorer. Dette ville staten fjerne. Staten viste heller ikke noen vilje til å gi noe ekstra.
  • Hvis sentrale justeringsoppgjør forsvinner kan derimot potten til lokale lønnsforhandlinger bli større.
  • Det var noe forvirring omkring streikeuttak og dispensasjon. Et tiltak er å rydde opp i medlemslistene.
  • På FOU var det en del som ikke fikk søkt om midler fra EU pga. streiken, noe som skapte frustrasjon.
  • Følgende var et innspill til styret: utarbeide bedre streikeberedskap og bedre streikeinformasjon, som kan være åpent tilgjengelig. Selve streikestrategien holdes derimot intern.
  • Under en streik må dispensasjonssøknader fremmes av lederne, noe de ofte må gjøres oppmerksom på.
  • Forskerforbundets medlemmer ved Meteorologisk institutt var veldig negativ til streiken i fase 2, mer negative enn andre medlemmer i Forskerforbundet. Sett i internasjonalt perspektiv kunne streiken virke smålig med tanke på tilstandene i Europa for øvrig, men i nasjonal sammenheng hadde streiken i starten en oppslutning på ca 70 % i befolkningen.
  • Siden yr.no er oppe under streik blir streiken mindre virkningsfull.
  • Meteorologisk institutts omdømme tok ikke skade av streiken, siden vi vant omdømmekåringen som ble holdt senere på året.
 • Lokale lønnsforhandlinger
  • Det var denne gangen en stor lokal pott.
  • Det ble orientert om gangen i lokale lønnsforhandlinger.
  • Foreningene sto samlet og vi fikk tilnærmet vår del av lønnsmassen.
  • Personer som aldri får lønnsøkning ifb. lokale lønnsforhandlinger må be om møte med sine respektive ledere med fokus på hva de kan gjøre for å bedre sine sjanser.
  • Klubbene trenger felles kriterier for å rangere søkere.
  • Vi må informere og hjelpe våre medlemmer til å skrive gode søknader.
 • 7.3-saken
  • Det er flere meteorologer som har jobbet så få nattevakter at de også kommer inn under regelen om inntil 35,5 klokketimer i uken. Disse bør også få kompensasjon lik de som har hatt bortfall av nattevakter.
  • Personer som har hatt redusert turnusandel i sin stilling (f.eks. 50 % turnus og 50 % utvikler) har jobbet vel så mye utover 35,5 klokketimer i uken som de som har 100 % turnusstilling. Det virker derfor urimelig at redusert turnusandel skal medføre avkorting i kompensasjonen.
 • Det jobbes for øvrig med å få på plass nytt arbeidstidsreglement med tilhørende kompensasjonsordninger. Det satses på å være ferdig før sommeren 2013.

Klubblederne informerer om saker av interesse siste året

Møteleder. Tore
Ref. Øyvind, Geir

Regnskap, budsjett og styrehonorar

Møteleder. Berit
Ref. Oddlaug

Rekneskap og budsjett.
Siden Forskerforbundet sentralt har teke over økonomien, blir det endelege rekneskapet ferdig seinare enn før. Lokallagsleiar Terje gjekk gjennom eit førebels rekneskap og budsjett.
Årsmøtet kommenterte at dei ikkje hadde motteke dette i lag med dei andre årsmøtepapira.

Det er feil i rekneskapet i post 250 Reisestipend, i forbindelse med flybillettar som ikkje blei brukt til Nordisk Meteorologimøte pga streiken. Denne må rettast opp i det endelege rekneskapet, før årsmøtet kan godkjenne.

Det vart fremma forslag om å utsette godkjenning av rekneskap og budsjett til endelig rekneskap er klart.

Vedtak: Ha eit miniårsmøte via e-post når endeleg rekneskap føreligg. Gjennomføre elektronisk avstemming om godkjenning innan 1. mars. Vedtak i e-post årsmøtet skal leggjast ved årsmøtereferatet.

Vedtaktet blei einstemmig vedteke.

Styrehonorar.
Det vart fremma forslag om at styrehonoraret forsatt skulle være 4000 kr for dei som sitt i lokalstyret.

Vedtak: Styrehonoraret skal framleis være 4000 kr pr år for dei som sit i lokalstyret.

Vedtaket blei einstemmig vedteke.

Arbeidsprogram

Møteleder. Ine Therese
Ref. Yvonne

Hva skal lokallaget jobbe med i 2013:

 • Personvern
  • Stempling inn og ut (hvorfor må dette lagres langt tilbake i tid?)
  • Kalenderdeling (Skal man være pålagt å dele?)
  • Web-skyer:
   • Sniker seg inn i IT sine systemer. På denne måten blir ansatte tvunget til å bruke facebook… osv. Vi bør ha noen som godkjenner dem for personvern.
   • Vi må ikke bli tvunget til å bruke noe man ikke vil bruke.
   • Bør ha et medlemsmøte om denne saken.
 • Input om pensjonspoeng for utdannelse til REP-møtet (Vi har mulighet til å komme med innput hver 3.år)
 • OU-kurs for alle medlemmer om pensjon etter sommeren
  • Kan søke penger i Mai.
 • Jobbe videre med kompensasjonsordningen.
 • Jobbe videre med 7.3 saken (part 2)
 • Jobbe videre med Rapporering/beredskapsplan/strategi etter streiken for informasjon til fremtidig streik.

Vedtektsendringer

Møteleder. Svein
Ref. Håkon

Nye vedtekter ligger på Vedtekter

 • Årsmøtet etterlyste gjeldende vedtekter, inkl. vedtatte endringer fra årsmøtet i 2012.
 • Vedtektene ble lagt fram og vedtektsendringene fra 2012 ble lagt inn. Dette ble godkjent av årsmøtet.
 • Forslag til vedtektendring 2013:
  • Følgende setninger ble satt inn i § 4:
   • Delegatene bør ha verv i klubbstyrene.
   • Styremedlemmer i lokallaget kan ikke være delegater for klubbene.
 • Dette ble godkjent av årsmøtet.

Eventuelt

Møteleder.Terje
Ref. Tore
 • Styrets honorar.
  • Vedtatt at det skal være det samme som tidligere.
 • Valg av lokallagets representanter i råd og utvalg som f.eks. AMU, tilsettingsrådene, forhandlingsutvalg og stipendkomite.
  • Vedtatt at de som sitter nå beholdes ut denne valgperioden.
 • Det ble etterlyst bedre kommunikasjon mellom de ulike tillitsvalgte og at vi bør bli flinkere til å ta vare på hverandre.
  • Styret oppfordres til å finne anledninger til å gi oppmerksomhet og takk til tillitsvalgte som har gjort en innsats
  • Styret henstilles til å finne flere møtepunkter mellom tillitsvalgte i løpet av et år.
 • Organisering av tillitsvalgte for IT.
  • Det ble foreslått at IT-valgkretsen også innbefatter Enhet for økonomi og enhet for organisasjon og samfunn.
  • Forslaget ble vedtatt.
forskerforbundet/ref_aarsmote_2013-02-04.txt · Last modified: 2013-02-27 07:57:29 by oddlaugn