User Tools

Site Tools


forskerforbundet:nmf_vedtekter_2011

Vedtekter NMF 2011

Vedtekter for Norsk meteorologiforening (NMF)

§ 1 FORMÅL
Forskerforbundets meteorologiforening har som formål å arbeide for fag- og forskningspolitiske interesser av særlig relevans for medlemmene og gjennom et fond støtte deltakelse på møter eller konferanser som er fag- og forskningspolitisk interessante. Foreningen fungerer som en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre.

§ 2 MEDLEMSSKAP
Som medlemmer i foreningen kan opptas medlemmer av Forskerforbundet som har eller har hatt en aktivitet eller stilling med et meteorologifaglig eller annet relevant vitenskapelig innhold.

§ 3 FORENINGENS PLASS INNEN FORSKERFORBUNDET
Foreningens plass innen Forskerforbundet og foreningens myndighet fremgår av Forskerforbundets vedtekter. Foreningen er representert i Forskerforbundets representantskapsmøte. Alle henvendelser fra foreningen til andre fagorganisasjoner eller offentlige myndigheter skal som hovedregel ekspederes gjennom Forskerforbundets sekretariat. Foreningen kan opptre på vegne av Forskerforbundet når hovedstyret har gitt fullmakt til dette.

§ 4 ORGANER
Lokallagsstyret for Forskerforbundet ved met.no er sammenfallende med styret for meteorologiforeningen (NMF), og vedtektene om styresammensetning for lokallagsstyret er gjeldene for NMF-styret.

§ 5 BRUK AV MIDLER
Hjemmesider Foreningen har egne hjemmesider som administreres av en redaktør, med en tilhørende instruks og honoreres med et beløp fastsatt av årsmøte.

Reisestipend Foreningen stiller de årlige rentemidlene fra foreningens formue til disposisjon gjennom et fond der man kan søke om stipend til møter og konferanser som er fag- og forskningspolitisk interessante - etter følgende reglement. Foreningen oppfordrer medlemmer til å søke om reisestipend etter følgende reglement.

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER
Foreningens vedtekter og endringer av disse, vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Vedtektene kan ikke stride mot Forskerforbundets vedtekter eller formål og skal være godkjent av Forskerforbundets hovedstyre før de kan gjøres gjeldende. Unntak fra dette er eventuelle vedtektsendringer som har til hensikt å melde foreningen ut av Forskerforbundet.

§ 7 FORENINGSKONTINGENT
Foreningens årsmøte fastsetter foreningskontingenten og bestemmer hvordan den skal innkreves. Foreningskontingenten kommer i tillegg til kontingenten til Forskerforbundet.

§ 8 INN- OG UTMELDING
Inn- og utmelding gjøres til Forskerforbundet sentralt. Nye medlemmer melder seg aktivt inn, gamle medlemmer er automatisk medlem.

§ 9 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen skjer etter følgende prosedyre: Først må det gjøres vedtak på et ordinært årsmøte med et flertall på 2/3. Deretter må årsmøtets vedtak godkjennes av minst 2/3 av avgitte stemmer ved uravstemning.
  Sist oppdatert og godkjent av Årsmøtet 2010

forskerforbundet/nmf_vedtekter_2011.txt · Last modified: 2012-01-05 09:37:33 by vegark