User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20130828

IT/FoU-klubbmøte 2013-08-28

Terje ønsket velkommen og presenterte foreningens lokalstyre og klubbstyretfor IT/FoU.

Det ble reist fire saker i tillegg til den rent kontaktskapende samtalen over noen smørbrød.

BizView

Det er nødvendig å synliggjøre de problemene systemet lager for den enkelte.

  1. Heko oppfordret medlemmene å rapportere alle feil ved epost til Anstein med kopi til Heiko. Heiko vil da få en oversikt over problemene.
  2. Heiko leter etter en egnet sentral rapporteringsvei, gjene en intern nettside hvor nyrapporterte feil kan legges til en liste.
  3. Lokalstyret kan presentere dette for Direksjonen

Beredskap

Heiko informerte om IT-divisjonens forslag til beredskapsvakt for IT-personell som et alternativ for den gjeldende “Frivillighetslisten”. Også medarbeidere i FoU inngår i den samlede beredskapen for PriProd-systemene.

  1. I FoU baseres mye av denne beredskapen på muntlige avtaler. Det ble reist spørsmål om hvor sårbare vi er og om konsekvensene av dette er forstått i ledelsen. Det er behov for at instituttet har en holdning til nivå på beredskap som samstemmer med krav til PriProd. Det savnes en ryddig ordning.
  2. Et beslektet problem er den direkte kontakten til 2.linje berdskap fra tungregnesenteret i Trondheim uten at dette registreres. Også dette bør reises som sak overfor ledelsen.

NMM

Nordisk MeteorologiMøte skal avholdes i Tromsø 16-20.juni 2014, med både en faglig og sosial side. Forskere og IT-folk er velkomne i tillegg til meteorologer. Spesielt var ett av de 4 temaene oseanografi. Som et tilleggsforslag kom MetCoOp.

Mer info vil komme på egne nettsider.

Hovedoppgjøret til våren

Til våren vil flere viktige saker reises under forhandlingene og spesielt spørsmålet om offentlig pensjonsrettigheter er under press. Det ble advart mot å tro at streik er uaktuelt til våren. Men samtidig er det kostbart for en forening med to streiker på to år.

Kan vi forberede oss på forhånd og lage bedre rammer for en eventuell streik. Kan vi påvirke streikeuttaket forut for at Unio tar ut grupper og områder over våre hoder. Kan vi finne grupper og mer nyanserte områder som kan inngå (utover kun meteorologene alene). Kan vi påvirke rekkefølgen slik at vi heller inngår i streikens avslutning. Erfaring fra siste år var at det var begrenset hva lokalforeningen kunne utrette i ettertid med dispensasjoner ut fra MET-ledelsens søknader (i motsetning til våre medlemmers behov).

Streik var uventet i fjor og det medførte brått en voldsom belastning på de mest sentrale i Oslo og Bergen, Terje og Haldis som gjorde en stor innsats!

Det ble oppfordret til at forskere engasjerer seg før neste vår og deltar i dette.

forskerforbundet/meetingitfou20130828.txt · Last modified: 2013-10-11 08:08:10 by sveinh