User Tools

Site Tools


forskerforbundet:lonnsoppgjor_2011

Resultat

De lokale lønnsforhandlinger i 2011 var veldig spesielle. En rekordlav pott åpnet for nye framgangsmåter: alle fagforeningene på instituttet gikk sammen. Ideen var god, men sluttresultatet var en løsning som ikke alle var fornøyd med. Ved å dele potten likt i år, legger ledelsen inn en tilsvarende pott ved neste års forhandlinger. Vi håper at medlemmenes tillitt ikke har blitt svekket, og at vi klarer å gjennomføre forhandlinger i 2012 med bedre resultat. For at årets arbeid ikke skal være forgjeves, vil vi ved neste års forhandlinger ta med oss det arbeidet som ble gjort i år.

Oppgjøret ble utbetalt i desember 2011

Lokale forhandlinger 2011

Nok en gang er det lagt til rette for lokal lønnsforhandlinger ved met.no. Siden dette er et justeringsoppgjør er rammene lagt fra fjorårets oppgjør og potten realtivt beskjeden. Etter ønske fra de fire største fagforeningene og siden innsatsen er relativt beskjeden ønsker vi i FF å sammarbeide om en felles strategi. I skrivet som følger vedlagt har vi forsøkt å beskrive situasjonen å hva vi ønsker å oppnå med ved årets oppgjør. Vi har fått klarsignal fra FF sentralt om at det er greit så lenge vi arbeider i trød med de rammene somer lagt av FF.

Vi ønsker å fokusere på skjevheter ved den utvikkligen som har vært ved met.no de siste årene. Så vidt jeg vet har ikke forhandlingene blitt gjennomført på denne måten tidligere. Vi ønsker derfor å få inn tips fra medlemmene dersom dere vet om grupper eller stillingskoder der det har oppstått en skjevhet. Enkelte medlemmer føler kanskje at vi gir bort middler som vi kunne ha vunnet i et tradisjonellt oppgjør, men siden potten var så liten syntes vi det kunne være greit å se om foreningene klarte å sammarbeide. Det vil kanskje gi oss et fortrinn ved senere annledinger.

Når det gjelder innlevering av krav så ønsker vi i år kun digitale krav. Fyll ut skjemaet som er linket til, og send det som et vedlegg til din lokale klubb i Oslo, Bergen eller Tromsø. Klubbene vil da gjøre en forberedende gjennomgang før alle krav blir sortert og gjennomgått. Siden vi skal behandle søknadene digitalt ønsker vi at du leverer kravet i et editerbart format. I motsetning til tidligere er det ikke nødvendig å undertegne kravet, men kravet skal være sendt av medlemmet selv. Man skal ikke rette krav på vegne av andre.

Foreløpig forløp

Vi har satt opp en foreøpig tidsplan som

8 august

Info til alle medlemmer sende ut.

5 september

Klubbene motar krav fra medlemmer

13-15 september

Lokallaget vurderer kravene som er sendt inn fra medlemmene.

09-1309-1409-15
Vegar X X X
Sevim X X
Terje X X
Lars Robert X X X
Matthias - - -

Matthias er i Berlin 10.-19.09. og kan ingen av disse dagene.

19-23 september

Felles vurderinge av alle krav mellom de ulike foreningene

29 september

Utveksling av krav med ledelsen Vegar er ute av landet og trenger en stedfortreder.

29 november

Forhandlinger

Kravskjema

Skjema for innlevering av lønnskrav kan du laste ned som et word dokument:

kravskjema_individuell_233_2011.doc

En beskrivels e av den lokale lønnspolitikken kan du finne her

Felles skriv fra alle foreningene

Lokale forhandlinger 2011

Pottens størrelse Som de fleste kanskje har fått med seg blir det også i høst avviklet lokale lønnsforhandlinger. Alle ansatte i staten ble ved hovedforhandlingene sikret et lønnstillegg på minimum 7000,- kroner. Det ble i tillegg satt av en minimal sum til lokale lønnsforhandlinger (0,25 % mot i fjor 0,90 %). I kroner utgjør dette ca 500,000,-. Virkningsdatoen for resultatet av de lokale forhandlingene er 1.oktober.

Samarbeid mellom organisasjonene Siden det i år er forholdsvis lite penger å forhandle om har samtlige organisasjoner på instituttet blitt enige om å gå sammen i forarbeidet og selve forhandlingene denne gangen. Dette gjør det enklere å fange opp skjevheter som enten har oppstått over tid, eller nye som har oppstått etter omorganiseringen på instituttet. Rent praktisk for deg som tilhører en av organisasjonene er det ingen endringer. Du sender inn ditt lønnskrav til din organisasjon, til den frist som er satt fra din organisasjon. Fristen varierer noe fra organisasjon til organisasjon. Vi presiserer at selv om det blir et felles forhandlingsutvalg på tvers av organisasjonene, vil alle medlemmer bli ivaretatt. Men mindre pott, betyr nødvendigvis og dessverre mindre sjanse for det enkelte medlem enn ved forrige forhandlingsrunde.

Formøte Her møtes foreningene og ledelsen for å diskutere årets forhandlinger og prinsippene for forhandlingene.

Utveksling av krav I slutten av september utveksler partene sine krav. Det er ikke mulig for noen av partene å komme med krav på personer eller grupper senere i prosessen som ikke er med her.

Forhandlingene Disse finner sted på Blindern mellom organisasjonenes felles forhandlingsutvalg og ledelsen. Vi antar årets forhandlinger vil finne sted i månedsskifte november/desember.

Grunnlag for lønnskrav Det er flere mulige begrunnelser for krav ved lokale forhandlinger. Grunnlaget for at vi i har lokale forhandlinger, er at det ved sentrale forhandlinger ikke er mulig å kjenne til, eller ta hensyn til hver enkelt arbeidstaker, eller endringer som skjer lokalt. Skjevheter oppstår, gjerne over tid, og disse må vi prøve å rette opp lokalt. I tillegg endres arbeidssituasjonen vår over tid, ofte raskt, andre ganger gradvis. Det er viktig at slike endringer beskrives tydelig, slik av våre argumenter blir så gode som mulig. Endringer av ansvar og arbeidssituasjon etter siste lønnsendring, enten sentralt eller lokalt, er viktig å få med. Vi anbefaler at Hovedtariffavtalens bestemmelser og vår lokale lønnspolitikk på Instituttet leses, i forbindelse med innsending av krav. Det er også viktig at de opplysninger som gies er korrekte.

Med vennlig hilsen

Tekna Meteorologisk etatsforening (MEF)

Forskerforbundet (FF) Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening (MTL)

forskerforbundet/lonnsoppgjor_2011.txt · Last modified: 2011-12-27 09:45:34 by vegark