User Tools

Site Tools


forskerforbundet:arbeidsprogram_2010

Arbeidsprogram for 2009 og 2010

Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt

 • Innføringen av PROFF

o

     Jobbe for at instituttet skal høyne kompetansen til varslingsmeteorologene
    o
     Jobbe for at vi skal formidle mer informasjon om været.
    o
     Jobbe for stillinger som 50% varsler og 50% forsker/utvikler/info-media/opplærings arbeider
    o
     Fortsette arbeidet med å få til én ekstra pr turnus
    o
     Jobbe for at kontorvaktene skal utnyttes bedre
    o Jobbe for at instituttet skal bygge videre på grunntankene bak PROFF inn i et nytt PROFF II –prosjekt.
    o Jobbe for å få til et godt og hensiktsmessig samarbeid mellom varslingsmeteorologene og forskere/utviklere
  Følge med på den nye forskningsmeldingen for å sikre gode arbeidsvilkår og rekruttering til forskningen
   
 *
  Jobbe for å bedre muligheten til å ta doktorgrad ved met.no
   
 *
  Jobbe for gode rutiner og rettferdig fordeling ved lønnsforhandlinger
    o Eventuelt foreslå endringer i lokal lønnspolitikk
      
 * Bistå instituttet med å finne tiltak for å beholde og rekruttere personer innenfor våre grupper.
  o    Ha gruppe med dedikerte personer som kan ha kontakt med studenter
  o    Utarbeide egen strategi for individuelt motiverende tiltak og lønnsutvikling for å beholde personer 

# Jobbe for å få til tariffavtale om arbeidstid i turnus

#

Være aktive i å påvirke utviklingen av instituttet

 • Være føre var med hensyn på mulige endringer
 • Være pådriver for at instituttet skal holde et høyt faglig nivå
 • Fronte betydningen av å ha en god varslingstjeneste
 • Følge med på utviklingen i instituttsektoren

#

Jobbe for at instituttet skal se verdien av en raus linje i håndheving og fastsettelse av kompensasjonsregler

#

Følge opp arbeidet med personalpolitikk og organisasjonsutvikling

 • Karriereplanlegging -følge opp VPL når det gjelder å utnytte de ansattes ressurser og muligheter
 • Følge opp arbeidet med å videreutvikle ansatte mot det met.no trenger i framtiden
 • Jobbe for mer samarbeid på tvers av divisjoner og regioner, være seg hospitering, kollokvier, prosjekter på tvers
 • Fortsette å ha fokus på lederutviklingen ved met.no

#

Jobbe for å innarbeide syn på hovedavtalen som et verktøy til felles nytte

#

Bedre arkiv- og kontorløsningen for foreningen

#

Følge opp arrangering av OU-kurs for lokaltillitsvalgte hver høst

#

Ha fokus på rekruttering til lokallaget

forskerforbundet/arbeidsprogram_2010.txt · Last modified: 2011-03-04 09:54:41 by vegark