User Tools

Site Tools


forskerforbundet:vedtakter_2010

Vedtekter for Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt

§1 FORMÅL

Forskerforbundet ved Meteorologisk Institutt (met.no) er lokallag av Forskerforbundet. Lokallaget har til formål å ivareta medlemmenes økonomiske og faglige interesser ved met.no og bistå medlemmene etter lov- og avtaleverk. Lokallaget skal arbeide for å styrke den faglige kommunikasjonen mellom medlemmene.

§2 MEDLEMMER

Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt ved met.no, inngår i lokallaget.

§3 ORGANISASJON

Lokallagets organer er årsmøte, lokallagsstyre, klubber og klubbstyrer. Detaljer om lokallagets organisering.

§4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er lokallagets øverste organ, og avholdes ordinært annet hvert år så tidlig som mulig etter valget, men senest innen 1. april.

Årsmøtet består av delegater fra klubbene. I tillegg møter både det eksisterende og (eventuelt) det nye lokallagsstyret med tale- og forslags­rett, men uten stemmerett.

Det kan også stille observatører. Disse har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett.

Klubbene har representasjon etter følgende skala:

 • Forskerforbundets klubb ved met.no Oslo: 4 delegater.
 • Forskerforbundets klubb ved met.no Bergen: 2 delegater.
 • Forskerforbundets klubb ved met.no Tromsø: 2 delegater.

Valgkretsene kan stille med én observatør hver.

Klubbene har en stemme per yrkesaktivt medlem.

Antall medlemmer beregnes etter siste kvartalsoversikt før innkalling til årsmøtet.

Enkeltmedlemmer der det ikke er en klubb, kan gi en klubb fullmakt til å stemme på sine vegne. Fullmakten må være lokallagsstyret i hende senest 1 uke før ordinært årsmøte, eller til det tidspunkt lokallagsstyret bestemmer for ekstraordinært årsmøte.

§ 5 INNKALLING

Innkalling til årsmøte skal skje med minst 6 ukers varsel. Minst 3 uker før årsmøtet skal lokallagsstyret sende forslag til dagsorden og sakspapirer, og så vidt mulig, en sammen­fattende redegjørelse for de saker som er oppført. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til lokallagsstyret senest 4 uker før møtet.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når lokallagsstyret finner grunn til det, når 1/3 av årsmøterepresentantene skriftlig krever det eller når minst 1/3 av lokallagets medlemmer krever det. Ekstraordinært møte innkalles med minst en ukes varsel.

§ 6 LEDELSE AV ÅRSMØTET

På hvert årsmøte velges en dirigent som leder forhandlingene. To representanter velges for å godkjenne protokollen.

§ 7 SAKER SOM BEHANDLES AV ÅRSMØTET

Årsmøtet treffer avgjørelser i alle saker av prinsipiell betydning og behandler alle saker som er forelagt det av lokallagsstyret. Årsmøtet vedtar retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid. Til utførelse av særskilte oppdrag kan årsmøtet oppnevne andre tillitsvalgte eller utvalg enn dem som er nevnt i disse vedtekter. Slike tillitsvalgte eller utvalg skal gi lokallagsstyret løpende underretning om sitt arbeid.

Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

 1. Rapport om lokallagsstyrets virksomhet.
 2. Revidert regnskap.
 3. Arbeidsprogram.
 4. Budsjett.
 5. Styrets honorar
 6. Valg av valgkomite og revisor, og lokallagets representanter i råd og utvalg, som f.eks. AMU, og tilsettingsrådene.
 7. Behandle eller uttale seg om saker som legges fram for årsmøtet av lokallagsstyret eller medlemmene.
 8. Eventuelt velge delegater til Forskerforbundets representantskap.

§ 8 LOKALLAGSSTYRET

Lokallagsstyret består av 5 medlemmer: leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem, som velges for 2 år av gangen. I tillegg velges 4 varamedlemmer for samme periode. Når lokallagsstyret er sammenfallende med styret for meteorologforeningen (NMF), skal én av styremedlemmene ha et spesielt ansvar for den fagpolitiske foreningen (NMF). Dette innebærer blant annet nær kontakt mot den oppnevnte European Meteorological Society (EMS)-kontakten, som kan innkalles til styremøter ved behov.

Leder velges ved særskilt valg. Til dette valg kreves absolutt flertall. Oppnåes det ved annen gangs votering fremdeles ikke absolutt flertall for en kandidat, foretaes bundet omvalg mellom de to som ved siste votering fikk flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

Lokallagsstyret og varamedlemmene skal ha en sammensetning som så langt råd er gjenspeiler medlemmenes ulike tilknytninger og settes så langt det er mulig sammen slik at det tas hensyn til representasjon fra ulike stillingsgrupper, fag- og utdanningsretninger, samt kjønn og geografisk spredning. Av de 5 skal det være minst en representant fra hver av klubbene i Bergen, Oslo og Tromsø. Varamedlemmene skal være fra hver av de tre klubbene (hvorav 2 i Oslo, fordelt i ulike valgkretser) og skal tre inn ved forfall av styremedlem fra samme klubb.

Lokallagsstyret kan opprette forskjellige utvalg, herunder arbeidsutvalg. Ved sammensetning av utvalg skal det legges vekt på en rimelig kjønnsfordeling.

Leder er Forskerforbundets øverste tillitsvalgte ved met.no og representerer Forskerforbundet etter avtaleverket med mindre årsmøtet eller lokallagsstyret bestemmer en annen arbeids­deling eller vedtar andre fullmakter.

Lokallaget kan søke OU-midler. Lokallaget kan ikke påføre Forskerforbundet økonomiske forpliktelser utover det som er stilt til disposisjon av Forskerforbundets representantskap eller Hovedstyre.

Lokallagsstyret kan oppnevne delegater i mindre utvalg og godkjenne endringer i lokallagsstyret, råd og utvalg.

Lokallagsstyrets medlemmer honoreres med et beløp fastsatt av årsmøtet. Utbetalingen skjer ved årets slutt fra Forskerforbundet sentralt, med innbetaling fra lokallaget inklusiv arbeidsgiveravgift. Forskerforbundets rutiner for honorering følges.

§ 9 FUNKSJONSTID I LOKALLAGSSTYRET

Sammenhengende funksjonstid som leder må ikke overstige 6 år.

§ 10 LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER

Lokallagsstyret er lokallagets øverste organ mellom årsmøtene, og leder lokallaget i samsvar med vedtektene og etter de vedtak som fattes av Forskerforbundet og lokallagets års­møte.

Lokallagsstyret holder møte så ofte som sakenes behandling tilsier det, eller når minst to av styre­medlemmene krever det. Møtet innkalles av lederen. Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Lokallagsstyret skal:

 1. Stå for den daglige driften av lokallaget
 2. Sammenkalle til lokallagsstyremøte og årsmøte.
 3. Utarbeide årsrapport, arbeidsprogram, regnskap og budsjett.
 4. Representere lokallaget ved henvendelser til met.no sentralt.
 5. Rekruttere nye medlemmer.

Vedtak i lokallagsstyret er gyldig når minst 3 har stemt for det. Ved stemmelikhet har lederen dobbelt­stemme. Ved dissens kan mindretallet skriftlig innanke vedtak for årsmøtet, med mindre det gjelder vedtak truffet i en aktuell forhandlingssituasjon. Referat fra alle møter i lokallagsstyret sendes ut til samtlige klubber snarest mulig etter hvert møte.

Medlemmer eller vara i lokallagsstyret som fratrer sin stilling, går ut i permisjon eller på annen måte er forhindret i å utføre sitt verv i lengre enn 3 uker, skal melde fra til lokallagstyret og sin vara, som har ansvar for at vervet blir skjøttet.

Om sammenhengende fravær overstiger 2 måneder, må valgkommiteen kontaktes, slik at erstatter kan finnes.

§ 11 ORIENTERING TIL KLUBBENE

Lokallagsstyret skal til enhver tid holde alle orientert om sitt arbeid ved å sende melding til alle om at nytt fra styret ligger på hjemmesiden. Større saker skal sendes klubber på høring før endelig vedtak treffes med mindre det i en aktuell forhandlings­situasjon eller av annen grunn ikke kan gjøres innen en gitt tidsfrist.

Ved behandling av saker som bare berører en enkelt klubb, skal lokallagsstyret alltid holde dette organet underrettet og høre dettes standpunkt før lokallagsstyret treffer sin endelige beslutning.

Alle henvendelser fra lokallagsstyret til de forskjellige virksomheters administrasjon skal sendes berørte klubber i kopi.

§ 12 KLUBBER

Klubber finnes i Oslo, Bergen og Tromsø. Klubbstyrene ivaretar medlemmenes interesser og representerer lokallaget på lokalt nivå.

Klubbene består av tillitsvalgte fra de enkelte valgkretsene. Valgkretsene bestemmes av lokallagsstyret. Klubbstyrene konstituerer seg selv og velger leder, nestleder og sekretær. Klubbstyret i Oslo velger i tillegg styremedlemmer slik at alle valgkretser er representert. Valgkretsene tar selv ansvar for valget av sine lokale tillitsvalgte, med tilhørende varaer, men valgkommiteen kan bistå med å finne kandidater.

Lokaltillitsvalgt eller vara som fratrer sin stilling, går ut i permisjon eller på annen måte er forhindret i å utføre sitt verv i lengre enn 3 uker, skal melde fra til klubbstyret og sin vara, som har ansvar for at vervet blir skjøttet.

Om sammenhengende fravær overstiger 2 måneder, må valgkommiteen kontaktes, slik at erstatter kan finnes.

Klubbene skal holde lokallagsstyret orientert om endringer i klubbstyrene.

Klubbene skal holde lokallagsstyret informert om kommende møter med saksliste og med referat etter møtet. Klubbene plikter å informere lokallagsstyret om viktige saker og legge eventuell strategi i samråd med styret.

§ 13 VALG

Valg av lokalstyre og klubbstyrer/tillitsvalgte skal være avsluttet innen 15 desember i partallsår. Funksjonsperioden strekker seg over 2 år, fra påfølgende årsmøte og avsluttes med gjennomført årsmøte 2 år senere.

Klubbene har ansvar for å gjennomføre valget. Ved årsmøtet skal det legges frem en valgprotokoll.

Medlemmer av lokallagsstyret kan samtidig ikke være med i et klubbstyre/lokal tillitsvalgt. Ledere på met.no kan ha verv i Lokallaget dersom lederfunksjonen var kjent og forutsatt ved valget. Ved permanent inntreden i lederfunksjon som ikke var forutsatt ved valget, må det foretas nyvalg/gjennvalg.

§ 14 VALGKOMMITEÈNS OPPGAVER

 • Finne kandidater til lokallagsstyret innen 15'ende november i alle partalls år.
 • Initiere valg til lokale tillitsvalgte i valgkretsene, innen 15'ende november i alle partalls år.
 • Finne kandidater til råd og utvalg innen 15'ende desember i alle partalls år.
 • Finne nye kandidater til lokallagsstyret, råd og utvalg, samt være behjelpelig med å finne nye kandidater som lokaltillitsvalgte, også når noen fratrer i løpet av perioden.

Forslagene sendes lokallagsstyret.

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER

For å gjøre store endringer i lokallagets vedtekter kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer ved uravstemning, etter forutgående behandling i årsmøtet.

Mindre endringer i lokallagets vedtekter vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

Forslag om endring av lokallagets vedtekter må sendes skriftlig til lokallagsstyret, senest 6 uker før årsmøtet. Lokallagsstyret sender forslaget med eventuelle bemerkninger til klubbene senest 4 uker før årsmøtet.

En vedtektsendring ansees som stor dersom minst en av delegatene krever dette.

Eventuell vedtektsendring må godkjennes av Forskerforbundet med unntak av eventuelle vedtektsendringer som har til hensikt å melde Lokallaget ut av Forskerforbundet.

Vedtektene ble sist oppdatert og godkjent av årsmøtet 2009.

forskerforbundet/vedtakter_2010.txt · Last modified: 2013-01-14 07:41:38 by heikok