User Tools

Site Tools


forskerforbundet:startegi_2010

Lokallagets Strategi

Historisk har størstedelen av medlemmene i Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt vært statsmeteorologer, og fokus for foreningens aktivitet har i stor grad vært arbeidsforholdene til varslingsmeteorologene. Det har de siste 10-15 årene vært en utvikling av fordelingen til medlemsmassen til en situasjon med et flertall av dagtidsarbeidende akademikere, hovedsakelig forskere. Det viser seg likevel at saker som angår varslingsmeteorologgruppen fremdeles krever en forholdsvis stor del av foreningens ressurser.

Utviklingen går for tiden i retning av mer fri konkurranse og krav om stadig mer effektiv produksjon. Vær og forskning har blitt produkter til salgs på lik linje med andre varer. I takt med denne utviklingen har det blitt stadig mer nødvendig å jobbe med spørsmål om faglig integritet og arbeidsmiljø. Lokallaget tror ikke at fri konkurranse uten videre ivaretar arbeidstakernes interesser og den faglige kvaliteten. Derfor må det søkes å finne løsninger innenfor dette regimet som ivaretar arbeidsmiljø og kvalitetshensyn. Det er fremdeles viktig å stå på for en gunstig lønnsutvikling for våre medlemmer, men en minst like viktig målsetting er å jobbe for økt trivsel i form av godt arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger og yrkesstolthet. Det er dessuten viktig overfor arbeidsgiver å fokusere på den faglige kvaliteten i arbeidet vi gjør. Ikke minst er det i våre medlemmer sin interesse å passe på at det ikke fires på kravene til kvalitet og sikkerhet.

Lokal lønnspolitikk og karriere

 • Være aktiv i utformingen av en lokal lønnspolitikk slik at den i størst mulig grad gjenspeiler lokallagets holdninger og interesser.
 • Arbeide for forutsigbarhet og likebehandling når det gjelder kriterier for lokale lønnsopprykk.
 • Arbeide for at høyere utdanning og kompetanse blir bedre verdsatt lønns- og karrieremessig ved instituttet.
 • Sikre medlemmenes karriere- og utviklingsmuligheter ved instituttet, bl.a. ved å arbeide for lønns- og karriereplaner. Arbeidsmiljø og faglig integritet
 • Jobbe overfor arbeidsgiver for å innarbeide et syn på medlemmene som en ressurs i form av intellektuell kapital.
 • Jobbe for at arbeidsgiver forsøker å holde på intellektuell kapital ved å satse på godt arbeidsmiljø, interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver, konkurransedyktig lønn og en arbeidsstokk som er stolte av sin arbeidsplass.
 • Jobbe for en aksept av at et godt arbeidsmiljø er et konkurransefortrinn i kraft av motiverte og friske arbeidstakere.
 • Bidra til å skape bevissthet om begrepet positivt stress i forbindelse med krav til høy effektivitet.
 • Jobbe for sosiale ordninger som fleksibel arbeidstid, muligheter for hjemmekontor og gode permisjonsordninger når det er ønskelig ut fra familiesituasjon eller for eksterne forskningsopphold mm.
 • Fremme et syn på effektivitet hvor dette betyr å levere optimal kvalitet på kortest mulig tid.
 • Kreve at kvalitet og sikkerhet må gå foran økonomiske hensyn.
 • Jobbe for at instituttet skal ha som målsetting å bruke kvalitet som konkurransefortrinn.
 • Jobbe for at met.no's satsing på kvalitet skal avspeiles i at forskning og utvikling har en sentral plass.
 • Jobbe for at det satses på utvikle meteorologenes kompetanse og rolle med satsingen på modellutvikling, utvikling av teknisk utstyr og formidling. Opplæring og etterutdanning, faglig kommunikasjon.
 • Jobbe for at det for statsmeteorologene defineres et fag som tar sikte på et høyt og tidsriktig kompetansenivå for gruppen.
 • Være pådriver for et helhetlig og godt opplæringsopplegg, både ved nye ansettelser og ved etterutdanning.
 • Stimulere medlemmene til å være faglig aktive.
 • Øve press på arbeidsgiver for å legge forholdene best mulig til rette for faglig aktivitet, deriblant eksterne kurs som for eksempel ECMWF.
 • Være pådriver for faglige møter.
 • Være pådriver for utveksling av kunnskap internt og eksternt.
 • Være pådriver for kontakt mellom ansatte ved ulike tjenestesteder og med eksterne brukere.

Kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig for lokallagets arbeid. Det er et mål at medlemmene skal være mest mulig aktive, og da er det nødvendig å sørge for at medlemmene er mest mulig oppdaterte både på konkrete saker, saksgang og hvilke fora som finnes for å fremme saker. Det viktigste middelet for å nå dette målet framover vil være å utvikle og vedlikeholde en hjemmeside som er oversiktlig og oppdatert og som er godt kjent blant medlemmene.

Det er viktig for lokallaget å kommunisere på en slik måte at man oppnår den ønskelige påvirkning både internt og eksternt. En prioritert sak bør være å arbeide for å synliggjøre overfor myndigheter og samfunnet forøvrig hvor stor samfunnsnytte som instituttets arbeid utgjør.

forskerforbundet/startegi_2010.txt · Last modified: 2011-03-04 10:07:56 by vegark