User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_9._januar_2012

Medlemsmøte FF, Bergen 9. januar 2012

Tilstede:
Berit (Hagen), Steinar, Geir Ottar, Haldis, Frode, Johanne, Ingmar, Helene, Merete, Tone, Anne Solveig

Til info:
Siden Oddlaug er ute i permisjon;
Leder: Berit Hagen
Nestleder/sekretær: Anne Solveig H. Andersen
Medlem: Steinar Skare

Sak 1) Årsmøte 24. januar
Papirene til årsmøtet ble sendt til klubbstyret i helgen, og tiden har vært knapp for å studere de nøye. Saker, blant andre, som skal tas opp:
NMF legges ned og inn i FF; dette ble diskutert ved tidligere medlemsmøte
endringer av vedtekter; leder sender ut vedtekter med endinger slik at medlemmene eventuelt kan komme med tilbakemelding
resultat av lokalstyre:
Resultat og mer informasjon på https://wiki.met.no/forskerforbundet/valg_2012

- Medlemmene mener at 47% deltagelse på valget var lavt. Flere mente det var meget kort frist til å delta i valget, det kom i tillegg ikke klart fram hvor mange en kunne stemme på. Det kom også ganske brått på oss her i Bergen at vi skulle finne kandidater.
- Til senere valg mener medlemmene at markedsføring og presisering må bli bedre.

Sak 2) Turnus
a)IRA (Individuell tilpasset turnus)
klubbstyret meddeler at det skal sendes ut ny evaluering av den nye turnusplanen, lignende den som ble sendt ut ved forrige runde. Det er viktig at alle medlemmene sier sin mening og grunngir valgene.

Negativt med IRA:
kan være urettferdig fordeling av vakter
det tar mye tid og ressurser å sette opp en slik plan
de som kommer med flest ønsker og gjerne spesifikke ønsker får disse oppfylt mens andre får «restene».
Ulikt hva folk mener er ugunstig arbeidstid. På denne vaktplanen har mange fått lange arbeidsperioder, opp til 10 dager. Noen mener dette er for mange, mens andre gjerne vil ha lange perioder for så å ha lengre friperioder.

Positivt med IRA:
hver enkelt får tilpasset sine ønsker.
med så mange ulike vakttider og ulike turnuser er det vanskelig å få til en grunnturnus.
noen ønsker lange serier for så å ha lengre perioder med fri.
Det er vanskelig å sette opp en grunnturnus som tilfredsstiller alles ønsker om vaktkombinasjoner.

-medlemmene har lenge hatt et mål om å ikke jobbe mer enn hver 3. helg. Dette må det jobbes videre med. Medlemmene har tidligere godtatt å jobbe mer effektivt i helgene mot å få flere frihelger. Dette fungerte i en periode, men nå jobber vi like mye helg, bare med mer arbeidspress.

- det er viktig at medlemmene svarer på evalueringen som sendes ut så en kan få et bilde på hvordan meningene har utviklet seg siden sist. Tromsø og etter hvert Oslo skal starte med IRA snart og vil gjerne ha våre erfaringer.

- medlemmene lurer på hva som skjer med «superprogrammet» ledelsen snakket om tidligere, dette ville gjort jobben med å sette opp turnusplanene enklere.

b)Fordeling av ansatte i ulike turnuser
slik det er nå er det veldig mange nye i kjerne/offshore. Her er det bare en meteorolog i 100% turnusstilling som har mer enn 5 års erfaring.
Det blir lite erfaring på offshore/kjerne, mens fly-turnus får lite nytte av ny kunnskap og motivasjon.
PROFF-kurs skal være mer emnebasert, kan riskere at fly-turnus går glipp av dette dersom vi fortsetter som nå.
Forslag om at fly-meteorologene kan ta kjernevakter igjen?
Det ble diskutert en mulighet for en mer fleksibel turnus og at flere meteorologer kan utføre flere ulike oppgaver.

- Medlemmene mener det må legges bedre til rette på offshore og gjøre arbeidet her mer gunstig. Her er det fortsatt mye belasting for armene siden vaktene består i mye museklikking. Forslag kom inn på touchscreen, dette hadde gjort arbeidet lettere. Vi er IA-bedrift og det er viktig at arbeidstakerne ikke får skader pga arbeidsmåte på vaktene.

c)Ferieplanoppsett
forskjellige oppsett lagt fram. Bolker på 3×3 over 9 uker gir et veldig rigid oppsett og medlemmene som deltok på møtet ønsker ikke et slikt oppsett.
Forrige sommer ble det sendt inn ønsker og mange av ønskene ble oppfylt. Medlemmene var veldig fornøyd med fjorårets ferieoppsett, og også hvordan arbeidsperiodene ble seende ut med færre omdisponeringer.
Ønsker gjerne frihelg før ferie, dette ble for det meste gjennomført i fjor.
Det er ikke mange k-vakter i løpet av sommeren, men dette er forståelig siden disse skal gå med til å dekke ferie.
I fjor var det enkelte som ble satt opp med tre helger etter hverandre (planlagt overtid), dette bør unngås framover.

- Medlemmene mener alle bør få gi sine ferieønsker, men forstår at ikke alle kan få alle ønsker oppfylt. Ønskene bør tas inn av ledelsen så fort som mulig. Forslag om at hver enkelt må komme med flere ønskede feriekombinasjoner.

Sak 3) Eventuelt:
1)“Planlagt” overtid må fordeles
- overtid som en vet om flere dager på forhånd må fordeles så godt som mulig. De som har mulighet bør få tilbudet om overtid, etter en prioritert liste. Berit Ha snakker med Berit Hj.
2)Avtale om utvidet overtidsarbeid.
Ledelsen har sendt ut skriv om utvidet arbeidstid, det er opp til hver enkelt medlem å skrive under på hvilke alternativ de ønsker. Den forrige avtalen gikk ut i fjor sommer.
3)Klubbstyret oppfordrer alle medlemmene til å svare på mail om lønnsstatistikk, sendt med unik link fra Forskerforbundet 3. januar. Svarfrist 15. januar.

forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_9._januar_2012.txt · Last modified: 2012-03-03 14:43:09 by beritha