User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_1._juni_2015

Medlemsmøte FF, Bergen 1. juni 2015

Tilstede:
Terje A.W, Geir Ottar, Martin, Berit, Oddlaug, Marit B, Steinar, Trond, Anne-Mette, Merete og Mette (ref)

Saker som vi omtalte:

 • Martin (og flere: Terje A.W, Svein H, Sevim) har vært på kurs i regi av FF angående omstillingsprosesser. Martin orienterte kort fra kurset:
  1. Styringsrett i staten
  2. Tjenestemannsloven (tjml.) § 12: Arbeidstaker er forpliktet til å finne seg i endringer av arbeidsoppgaver og omorganisering.
  3. Domspraksis. Høyesterettsdommer er ofte førende for nye saker.
  4. Arbeidsavtalen. Styringsretten begrenses av arbeidsavtalen/arbeidskontrakten.
  5. Rettskrav, definisjon: Rett og plikt til å følge sine arbeidsoppgaver, rettighet til stilling hvis egen stilling gjennfinnes (et annet sted). Det må da være en vesentlig videreføring av arbeidsoppgaver, gjerne opp mot 90 % likt. Strengt krav, vanskelig å oppfylle. Eksempel som hadde fått rettskrav: tannlege.
  6. Tjml. § 9: Oppsigelse de førstse tjenesteår. Fast tilsatt med mindre enn to års tjeneste og midlertidig ansatt med mindre enn fire år tjeneste kan sies opp fra sin stilling når det er saklig grunn i virksomhetens forhold. Omstilling/omorganisering er saklig grunn.
  7. Tjml. § 10: Gjelder for tjenestemenn med lengre ansiennitet.
  8. Arbeidsmiljøloven § 15-7. Oppsigelsesforbud i norsk rett. Unntak: Krav til saklig grunn.
  9. Valg mellom arbeidstakere til oppsigelse: Ansiennitet veier tyngst, men også kompetanse og sosiale forhold skal med i betraktningen. Ansiennitet; Mindre ansiennitetsforskjeller vektlegges lite, permisjoner med lønn medtas. Kompetanse: Formell og realkompetanse teller, ikke bare nøkkelpersonell, men sammensetning av arbeidsstokken. Sosiale forhold: Alder, økonomi, ved evt. flytting, hensyn til barn, handicap/sykdom etc.
  10. Fortrinnsrett: Ved oppsigelse får man et overtallighetsbrev som gir fortrinnsrett til stillinger på samme nivå i staten (får komme på intervju).
  11. Tre hovedutfordringer ved omstilling: De mest attraktive forsvinner, nedbemanning gir lavere produktivitet, økt jobb-usikkerhet.
  12. Menneskelige reaksjoner på omstilling: Benektelsesfase, reaksjonsfase, handlingslammelsesfase, undersøkelsesfase og tilpasningsfase.
  13. Spør Martin for utfyllende detaljer eller se Sevims oppsummering sendt på epost.
 • Kriterier ved oppsigelse av ansatte.
  Hvis ikke nok personer velger sluttpakke, kan det bli aktuelt med oppsigelser. Kriterier her er da ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold. Ansiennitet veier tyngst, men vi må også ha en sammensatt gruppe. Det blir forhandlinger mellom foreningen og ledelsen, men ledelsen bestemmer til slutt. Håper vi unngår oppsigelser, og Anton vil trolig strekke seg langt for å unngå å si opp fagpersoner.
 • Sluttpakker og gavepensjon
  Sluttpakkene ble presentert på allmøte 22.mai, og kan leses om på blest (https://blest.met.no/intranett/tilbud-om-sluttpakke). Søknadsfrist 17.aug. Sluttpakkene for de som kan gå av med pensjon i 2015 eller 2016 kalles gavepensjon, for at det skal kunne kombineres med AFP. Styret anbefaler ikke å takke ja til sluttpakke hvis man ikke har tilbud om en annen jobb. Man har flere rettigheter ved en eventuell oppsigelse. Terje har avtale med jurist i FF neste uke. Det har ikke vært mange spørsmål enda, men greit å være på forskudd. Mye er individuelt, og man bør derfor snakke med forskerforbundets jurister før man eventuelt takker ja til sluttpakke.
  Hvis ikke mange nok velger sluttpakke/gavepensjon, kan man da utvide tidshorisonten for pakkene med et år for å unngå oppsigelser? Vi venter til august for å se hvor mange som har valgt pakke.
 • 85års-regelen:
  Hvis summen av din alder + tjenestetid er minst 85 år, kan man fratre med pensjon inntil tre år før særaldergrensen. Mange kan dermed gå av ved 62 år. Med andre ord, hvis man har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan man fratre med pensjon inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og tjenestetid er minst 85 år.
 • Midlertidige stillinger:
  Det er fire midlertidige stillinger tilsammen; En i Tromsø, en i Bergen og to i Oslo. Har dessverre færre rettigheter i forhold til fast ansatte.
 • Hovedmålet til styret er tre likeverdige regioner og ingen oppsigelser. Terje føler det går i riktig retning.
 • Fremover:
  Meteorologidirektør Jens Sunde besøker VNN og VV i nær fremtid. VV 11.juni.
  Nytt IDF-møte 18.juni.
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_1._juni_2015.txt · Last modified: 2015-06-03 13:09:36 by mettess