User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_arsmote_tromsoklubben_25._november_2014

Referat Årsmøte Tromsøklubben FF 25. november 2014

Tilstede: Signe, Tore, Ola, Trond, Marit, Matilda og Ine-Therese

Agenda:

i) Godkjenning av innkalling og bestemmelse av referent

Innkalling ble godkjent. Referent: Ine-Therese

ii) Hva har skjedd siden sist?

* NMM: 16.-20. juni 2014 i Tromsø. Flere på huset var involvert, men savnet litt støtte fra de andre regionene. Det ble mye et VNN-arrangement. Sevim gjorde en fantastisk jobb som “konferansegeneral”. Det var spennende å være med på å arrangere noe så stort og veldig mye sosialt. Fikk gode kontakter med flere av de andre nordiske meteorologene.

* Forberedte en mulig streik i mai, som heldigvis ikke ble noe av.

* Ansettelser: FF har prøvd å få til en dialog med instituttet angående ansettelser av met. i nye stillinger. Kan FF her gjøre noe generelt for at slike prosesser skal gå smidigere? FF jobber videre med dette.

* Vaktplan-ting: FF tok opp at modellmet. ikke trivdes og foreslo endring i vaktplan til at hovedvakt ble en tidligvakt hver dag. Dette ble positivt for modellemeteorologene og disse har meldt tilbake at det nå går bedre på denne vakten. Litt negativt for alle siden det blir flere ulempevakter, men i løpet av et halv år blir det bare 2 ekstra tidligvakter per person. Det er nå blitt mer likt mellom regionene, slik at alle modellemeteorologene i alle regionene har samme gjøremålsliste.

* Flyvær: FF har samarbeidet med Geir og hans gruppe om hvordan prosessen med Forsvaret sine nedskjæringer skal foregå. FF har kommet med innspill og diskutert løsninger. Ine-Therese informerte litt om Luftfartstilsynets revison av oss og hvordan dette kan påvirke oss.

* Lønnsforhandlinger: Hovedtariffoppgjøret 2014 var på 3,3% hvorav 1,75% ble satt av til lokale lønnsforhandlinger. Disse ble holdt i uke 44. Fra VNN ble det gjennom FF sendt inn 13 søknader og 10 av disse fikk 1 eller 2 lønnstrinn (2 av dem forskere)! Ellers fikk også flere andre ansatte ved VNN lønnstrinn, blant annet 10 meteorologer! Dette har hevet lønnsnivået til meteorologene ved VNN betraktelig.

ii) Hvilke saker jobber vi med?

* FF og verneombud har hatt et møte med Helge Tangen (12. november) hvor flere tema ble berørt. Det vil komme et referat til alle medlemmer en gang før jul. Stikkord fra møtet:

  1. Mangelfull tilstedeværelse av ledere: Det ble diskutert hvordan det bedre kan løses oppgaver og saker når ledelsen er på reise/permisjon (forebyggende tiltak og “nødtiltak”). Det blir også en omlegging av lederrollen på VNN i nærmeste framtid. Gjermund Haugen kommer tilbake i full stilling og skal fra 1. desember ha 65 % dagtid (resten turnus).
  2. Sikkerhet til nattevakta ble diskutert: Det ble avtalt et nytt møte 9. desember (allmøte) som Helge har innkalt til.
  3. Den nye Teamleder rollen: Litt usikkert hva som skjer her, men den 25. november (i dag) holder lederne og nestlederne et møte med metklim-ledelsen hvor saken diskuteres nøye.

* Den 3.-5. desember 2014 skal klubbene og lokalstyret ha et høstmøte på Hurtigruta. De mønstrer på onsdag kveld i Tromsø og ankommer fredag morgen i Kirkenes. Flere aktuelle saker vil bli tatt opp og diskutert.

* Den 9.-11. februar 2015 blir det årsmøtet for FF lokallag i København. Fra VNN stiller noen fra styret, samt Marit Berger som stiller på valg i lokalstyret. Det vil bli arrangert OU- kurs samtidig hvor temaet er: “Presentasjonsteknikk - kunsten å formidle”

iii) Hvilke saker vil dere ta opp?

Ingen saker var kommet inn, men FF ønsker å jobbe videre med flyværsakene, ansettelseproblematikken, løsninger/oppgaver i forbindelse med omstruktureringen av MetKlim. Medlemmene oppfordres til å komme til styret om de har noe de vil ta opp.

iv) Valg av nytt styre

Marit Berger vil stille til valg i Lokallaget for VNN neste år. Disse stilte til valg for Klubbstyret i Tromsø:

Leder: Ine-Therese Pedersen
Medlem: Justyna Wodziczko
Medlem: Signe Aaboe
Vara: Tore Vassbø

Det nye styret ble enstemmig valgt og gjelder fra i dag (25. november 2014).

forskerforbundet/referat_arsmote_tromsoklubben_25._november_2014.txt · Last modified: 2014-11-26 08:10:41 by inetp