User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_aarsmote_2017

Referat FF Årsmøte Krakow

15-03-2017 Informasjon om saker av interesse fra klubbene:

Bergensklubben:

Året 2016 har vært et roligere år på VV med ikke like mange saker som året før. Etter valget høsten 2016 er Haldis leder av Bergenklubben, Martin nestleder og Ole Johan sekretær. Medlemmene i FF har i 2016 vært særlig opptatt av bemanning- og ledersituasjon. Medlemmene er også oppgitt over at det til stadighet blir fjernet vakter uten at gjøremål blir redusert i like stor grad, men flyttet over på andre vakter. Det fører til større press på vakt, som gir bekymring pga. økt arbeidsbelastning. Medlemmene er ikke fornøyde med løsningen om at Bergen mister sin leder over en lengre periode. Det er lite ressurser fra før, og ytterligere reduksjon på ledersiden er ingen god løsning. Medlemmene er fornøyde med en har ansatt en fagansvarlig kjerne i Bergen. Etter fjorårets årsmøte er det et ønske om at resultatet fra årets årsmøte gir en tydeligere konklusjon og mer konkrete saker og oppgaver som beskriver hva FF skal jobbe med fremover. Det er også viktig for medlemmene at FF´s wikisider er oppdaterte. Både med referat fra møter og oversikt over representanter og roller. Vi har fått spørsmål om FF kan jobbe for en bedre seniorpolitikk mtp. nattevakter. F.eks at når man runder 55 skal det være valgfritt om man vil gå nattevakter eller ikke. Velferdsmidlene har vært diskutert og fordelt omtrent slik som tidligere år. Trivselskomitéen får ca halvparten, resten går til frukt. Medlemmene etterlyser fortsatt en klarhet i hva det vil si å være likestilte kontorer. Det er stadige diskusjoner om erstatning av stillinger til folk som går av med permisjon eller slutter. Etter en lang periode med kun nedbemanning er medlemmene fornøyde med at det nå blir to ny stillinger i Bergen. Bergenklubben og FF har deltatt aktivt i dette arbeidet for å få dette til. Det har også vært oppe til diskusjon om hvordan stillingsutlysningene skal formuleres mtp om kvinner fortsatt skal prioriteres før menn dersom de er likt kvalifisert. Andre saker som har krevd oppmerksomhet er lokale lønnsforhandlinger, forberedelse av årsmøtet, lokale IDF-møter, streikemøter og drøfting av virksomhetsplanen. Vi har også vært representert på IA-møter.

Ørlandet:

Bekymret for den felles meteorologturnusen på Ørlandet og Bodø som skal starte 15.mai. Det er ennå ikke helt avklart hva vakt-tidene blir, og meteorologene mangler opplæring i nye arbeidsoppgaver. Vanskelig å få kontorutstyr. Forsvaret har ansvar for kontorrekvisita og det er vanskelig å få nye pulter (som passer til nye skjermer) og annet utstyr som notatbøker.

FoU/IT:

Jo har overtatt som klubbleder Liten oppslutning på medlemsmøte, sist møte var det 1 person utenom klubbstyret som møtte Opptatt av inndelingen i team. En ble lovet en evaluering av ordningen. Dette har ikke blitt gjennomført ennå, Terje Reite sier dette er underveis. Delte meninger om teaminndelingen der hvert team har ansvar for hvert sitt system fra A-Å. Generelt for få IT-ressurser til oppgaver og prosjekter vi har eller ønsker å ta ansvar for.

Metklim:

Klima/Obs:

Diskusjon i METklimklubben om en skal endre inndeling av klubben nå etter omorganiseringen. Når personer går av med pensjon blir de ikke erstattet. Mangler penger til vedlikehold.

ViO:

Nytt navn på avdelingen (ViO) Et problem at det ikke var noen interne søkere på lederstillingen på ViO etter to interne utlysninger. Tredje utlysning var ekstern og ga både interne og eksterne søkere. 3 personer ble så intervjuet til stillingen. Mye sykdom og omdisponeringer.

Tromsøklubben:

Vanskelig å få nye personer inn i klubbstyret. Fikk til slutt Anita, Matilda, Sevim og Signe inn i klubbstyre med Sevim som klubbleder og Anita som nestleder. Flere medarbeidere som får stilling andre steder, gir bekymring for bemanningen fremover: Rafael går over til SUV, Håvard skal være 1 år hos NVE. For stor arbeidsbelastning på MT/M1 vakten. Har måttet satt inn ekstra person nesten hver dag gjennom vinteren. Lav motivasjon til å gå på jobb pga dårlige innførte endringer, for stor belastning på enkelte vakter og liten støtte fra lokal ledelse. Nestleder har personalansvar for alle meteorologene, er det behov for at fagansvarlig får personalansvar? Fornøyd med lønnsforhandlingene Ønsker at en ser på seniorpolitikk og småbarnsforeldre.

Årsberetning Dette året har vært preget av en viss ro etter dramatikken rundt økonomi og nedbemanning i 2015.

Styret har hatt følgende sammensetning: Terje Alsvik Walløe (leder) Juergen Schulze (nestleder) Geir Ottar Fagerlid (kasserer) Thomas Lavergne (sekretær) Justyna Wodziczko (styremedlem)

Styret har vært representert på alle IDF-møtene. Vanligvis med 1-3 personer.

Leder og nestleder har vært på medlemsmøter i Tromsø og Bergen. I Tromsø var også sekretær til stede.

Årsmøte og OU-kurs ble arrangert i Stockholm i februar. Tema for OU-kurset var konflikthåndtering ved Vibeke Holtskog.

I tillegg arrangerte styret OU-kurs på høstmøtet ombord på DFDS til København for klubblederne. Temaet var omstilling i nordisk perspektiv med innledning av Marit Berger.

Det ble avholdt valg for 2017 i klubbstyrene i Tromsø og Bergen, mens begge klubbstyrene i Oslo fortsetter uendret pga ingen motkandidater. Lokallagsstyret fortsetter også uendret, da ingen motkandidater meldte seg til valg.

Det har vært vanskelig å samle hele styret samtidig dette året pga permisjoner og annet.

Det lokale lønnsoppgjøret fant sted i november med tilfredsstillende resultat for majoriteten av våre medlemmer. Klubbene gjorde sin prioritering av søknadene før styret satt sammen bidragene fra alle klubbene og overleverte til ledelsen. I selve forhandlingene i november deltok leder, nestleder samt Haldis Berge (forhandlingsdelegasjonen).

Medlemstallet er stabilt eller svakt synkende pga. bl.a. pensjoneringer.

Budsjett og regnskap Litt info om regnskapet.

Ou-kurs/årsmøte Stockholm (prosjektnr 16128): Innvilga 70 000 kr men heile beløpet blei dekka (dvs utgifter som ou-kurs kan dekke), dvs 99691,72 kr.

Ou-kurs “omstilling av værvarsling i eit nordisk perspektiv” (prosjektnummer 16224): Fekk innvilga 19000 kr men fekk dekka 39621 Kr (dvs utgifter som ou-kurs kan dekke)

NMM møte: MET innvilga 50000 kr til FF for å dekke reiseutgifter. 6 personer fekk dekka sine utgifter, totalt 39621 kr. Dette har blitt betalt inn av MET.

Reisemidler/geostøtte: Her fekk vi innvilga 40000 kr i 2016, men vi endte opp med å bruke 21895,34 kr. Dvs vi kunne ha reist for over 18000 kr meir utan å ha belasta eigenkapitalen til FF.

Grunnen til at 2 OU-kurs har fått meir penger enn innvilga, er fordi at regnskapskontoret sentralt fordeler ou-midler slik at mest mulig penger totalt i FF blir brukt opp. Dvs ou-kurs som har brukt forlite midler blir fratatt overskuddet og fordelt til ou-kurs som har brukt for masse. Men det går ikkje an å spekulere i dette, i og med overskuddsmidler ofte blir fordlet i januar året etterpå. Så ein må ta høgde for at overforbruk av ou-midler kan måtte bli dekka av eigenkapitalen til lokallaget. Det samme gjelder reisemidler/geostøtte. Det er kun ubrukte innbetalte (lønns)midler fra medlemmane i lokallaget som evt blir plassert i eigenkapitalen til lokallaget.

For neste år er lokallaget innvilga 55000 kr i reisestøtte (prosjektnummer 17405) og oumidler på 77000 kr (kurs i forhandlingsteknikk, prosjektnummer 17127). Ofte er det ein til runde med søknader til oukurs, så derfor er budsjettposten litt større enn kva vi har fått innvilga for øyeblikket.

Minner om at OU-kurset i Polen har fått strengare krav enn før, dvs at Kurset dekkes etter gjeldende veiledende satser som kostdøgn for 14 personer, samt honorar. Kurset er ikke tildelt reisemidler, da det ikke foreligger faglig forankring på destinasjonen. Det ikke kan ytes diettpenger eller andre ulegitimerte satser i forbindelse med OU-kurs. Kulturelle innslag, reiseeffekter, kennel, store barregninger osv. kan da heller ikke dekkes over OU-midler. Lokallag og foreninger står imidlertid noe friere til å dekke slike kostnader over egne midler..

For geomidler i 2017: Det gjøres oppmerksom på at det i 2017 ikke er anledning til å føre diett eller overnatting på dette prosjektnummeret. Utgifter knyttet til dette må dekkes av lokallaget.

Kommentar frå kasserar om 2016-regnskapet: “2016 var eit regskapsår med forsiktig og fornuftig pengebruk. Overskuddet er litt for stort, så det bør oppmuntrast til meir reising i 2017. Men husk nye retningslinjer. For rask tilbakebetaling av reisepenger, anbefales det ikkje å skrive kostpenger, men heller legg ved kvittering for faktisk forbruk av mat. (kostpenger blir utbetalt som lønn, og det er kun 1 lønnskjøring i måneden)”

Budsjett og regnskap godkjent uten innsigelser.

Det kom opp et spørsmål ang. pengene fra den fagpolitiske foreningen. Disse står urørt, og er penger som kan brukes som en buffer. Vi kan bruke avkastningen til stipend etc.

Godkjenning av styrets honorar Styrets honorar på 5000 kr pr år ble godkjent.

Medlemmer i råd og utvalg Forskerforbundet har medlemmer i følgende råd og utvalg:

Tilsettingsråd 1: Solfrid Agersten, vara Bruce Hackett

Tilsettingsråd 3: Ingrid Bentsen, vara Unni Nilssen

Tilsettingsråd 4: Lars Robert Hole, vara Hanne Heiberg og Jan Eiof Jonson, vara Birgitte Furevik

Tilsettingsråd 5: Heiko Klein (1. vara for Rune Ringberg, Tekna)

AMU: Helen Korsmo, vara Jan Eiof Jonson

Saker til diskusjon Inndeling av de to Oslo-klubbene Saken ble diskutert, men pga få deltakere ble det ikke fattet noe vedtak. Saken må diskuteres i klubbmøter, og man bør sette opp forslag til endringer som klubbmedlemmene kan stemme på. Dette må gjøres før neste årsmøte. Utlån av leder til en annen avdeling Karen Doublet har vært utlånt til ViO for en 3-månedersperiode. Saken ble diskutert. VV syns dette var uheldig siden man har slitt med bemanningen på avdelingen. Lengden på utlånsperioden var også usikker i starten, og det ble gitt kort varsel. Lederstillingen i Oslo burde vært utlyst eksternt mye tidligere når man så at det var få søkere internt. Vedtektene sier at lokallagsleder kan sitte i 6 år. Bør det endres? Terje har vært leder i ca 5 år, men han mener det ikke er behov for å endre vedtektene som sier at man bare kan sitte i 6 år sammenhengende. Det må derfor velges ny leder før neste årsmøte. Vedtak: Vi lar vedtektene forbli uendret. Sette opp valg av representanter til råd og utvalg (f.eks. Forhandlingsdelegasjonen) Forhandlingsdelegasjonen: Skal ha en virkeperiode på 4 år, der halvparten byttes hvert annet år. Haldis Berge går ut og Anne-Mette Olsen går inn for 4 år. Juergen Schulze og Terje Alsvik Walløe sitter fortsatt. Formulering i stillingsutlysningene FF ønsker egentlig at setningen “Vi oppfordrer kvinner til å søke” skal fjernes fra stillingsutlysningene, men MET ses under ett når det utlyses nye stillinger, og det blir ikke skilt på type stilling. Så lenge MET har overvekt av menn skal setningen brukes. Økende lønnsulikheter ved MET Gjennom de fem hovedoppgjørene i perioden 2008-2016, har lønnsforskjellene ved MET utviklet seg som følger:

År Gj.snitt av 10% høyeste LTR Gj.snitt av 10% laveste LTR Høyest/lavest 2008 63.40 42.23 1.50 2010 64.67 46.52 1.39 2012 68.97 45.98 1.50 2014 73.00 45.00 1.62 2016 76.75 43.60 1.76

(Statistikken omfatter 395 personer blant dem som var ansatt ved oppgjøret i 2016. Toppledelse er ikke tatt med.)

Trenden med økende lønnsulikheter ble diskutert og FF vil følge med fremover. Det kan være interessant å foreta mer spesifikke undersøkelser som å sammenligne innad i FF, på tvers av divisjoner osv. Det ble bemerket at man under oppgjøret i 2016 fikk gjennomslag for at ingen ansatt kunne få en økning på mer enn 3 LTR. Seniorpolitikk og nattevakter Bør det være mulig å få fritak for/færre nattevakter som en del av seniorpolitikk? Det er ønsketurnus, slik at individuelle ønsker vil man prøve å imøtekomme. Hvis det er rom, så kan det være mulig å prioritere seniorene (over 55 år). Samtidig er det ikke ønskelig at belastning flyttes til yngre kollegaer. Uansett bør det være nok folk på vaktplanen slik at det er mange nok å fordele belastningen på. Tidspunkt for valg og årsmøte Forslag om at valg av lokallagstyret og klubbene gjøres i januar, slik at det da kommer nærmere årsmøte. Dette krever endring i vedtektene. Det jobbes med dette videre mot neste årsmøte. Likestilte avdelinger i V-div Gjennom høsten har det vært diskutert hvor store avdelingene i V-div skal være i forhold til hverandre. I IDF er det sagt at “alle tre avdelinger skal være jevnstore, men at VNN ikke skal være minst” og “Varslingsdirektøren vil ikke sette konkret tall (årsverk, hoder eller type stillinger) på hvordan dette skal måles”. FF mener det bør være mange nok i en avdeling til å sikre et faglig forsvarlig miljø. Det bør ikke telles antall hoder (konsulenter + meteorologer), men se større på det. Det kom innspill på om likestilte avdelinger bør innebære at avdelingene kan dekke opp for hverandre.

forskerforbundet/ref_aarsmote_2017.txt · Last modified: 2017-04-18 09:34:54 by terjeaw