User Tools

Site Tools


forskerforbundet:medlemskap

Medlemskap i forskerforbundet ved met.no

Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt organiserer de aller fleste statsmeteorologer og forskere, samt en god del av utviklerne ved instituttet. Kanskje du vil høre hjemme i vår fagforening, Forskerforbundet. Se lenger nede på siden for å finne noen av de hovedpunktenen vi forsøker å jobbe etter.

Brosjyre fra Forskerforbundet, som forklarer fordelene ved å organisere seg i Forskerforbundet: Rekrutteringsbrosjyre på norsk. (& Presentation of The Norwegian Association of Researchers (NAR) in english.) Forskerforbundet er sterke i instituttsektoren: Brosjyre om forskningsinstitutter.

Vi er åpen for spørsmål i forbindelse med medlemskap.

Du kan melde deg inn i . Forskerforbundet på web-skjema

Finn ut hvem din lokale tillitsvalgte ved å lese om lokallagets organisering.

På grunn av at denne siden ligger utenfor brannmuren har i en periode hatt medlemslitene liggende åpne for allmenheten. Dette var en uheldig følge av at forskerforbundet lokallag har lagt over nettsidene til en viki styrt av instituttet. Listene er fjernet og skal ikke lenger være tilgjengelig. Si ifra hvis dette ikke stemmern

I tillegg kan du finne en liste over alle_medlemmer

alle medlemmer (Gammel versjon).

Som medlem i Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt er du også medlem i den fagpolitiske foreningen Norsk Meteorologforening NMF, les mer her:http://www.meteorologforeningen.no/

Organisering gir styrke. Kunnskap gir vekst.

Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt

Hovedlinjer i lokallagets arbeid

Faglig integritet

Utviklingen går i retning av mer fri konkurranse og krav om stadig mer effektiv produksjon. Vi hevder at å ta hensyn til faglig integritet, kvalitet og positivt arbeidsmiljø vil være et konkurransefortrinn for instituttet.

Gunstig lønnsutvikling og gode arbeidsvilkår

Lokallaget vil stå på for en gunstig lønnsutvikling for våre medlemmer, blant annet ved å få på plass en god lønnspolitikk lokalt. En minst like viktig oppgave er å jobbe for økt trivsel, blant annet gjennom en meningsfylt og god arbeidssituasjon, gode arbeidstidsordninger og yrkesstolthet.

Opplæring og selvutvikling

Våre medlemmer skal ha mulighet til å utvikle seg og bruke sitt potensial. Dette er særlig viktig for statsmeteorologgruppen, hvor mulighetene for selvutvikling må bedres betydelig.

Samarbeid og synergi

Vi mener at de fleste av instituttets oppgaver løses best av en offentlig styrt institusjon, og at samarbeid og synergi heller enn konkurranse gir størst mulighet for suksess innenfor et så lite fagmiljø som vårt, ikke minst internasjonalt.

Kvalitet og sikkerhet

Lokallaget jobber kontinuerlig for at instituttet skal satse på kvalitet og ikke fire på kravene til sikkerhet. Det å gi samfunnet stadig bedre værvarsler og god forskning er avgjørende for at instituttet skal ha livets rett. Fokusering på kvalitet og videreutvikling bidrar dessuten til å gjøre arbeidet mer interessant og meningsfylt.

Bedre arbeidsforhold for tillitsvalgte

Vi mener at ledelse og ansatte har gjensidig nytte av at tillitsvalgte blir gitt gode arbeidsforhold og har overskudd til å komme med konstruktive forslag til løsninger.

forskerforbundet/medlemskap.txt · Last modified: 2011-08-15 05:30:39 by vegark