User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ems_styremoter_2010

Referat fra EMS styremøtene i 2010

Nedenfor kommer en kort sammenfatning av EMS-styremøtene i 2010 (18./19.03.2010 i Budapest og 12.09.2010 i Zürich).

Originalreferatene (på engelsk) ligger her

EMS-medlemskap:

 • Norsk Meteorologforening (NMF) er medlem av det europeiske meteorologiske selskap (“European Meteorological Society” eller EMS, hvor jeg sitter i styre fra høst 2009 til høst 2011.

EMS styremøter:

 • Det ungerske meteorologiske institutt inviterte til EMS-styremøte i Budapest i vår og nå var det på tide igjen med neste EMS-styremøte i Zürich. Disse møtene er svært viktige siden det er den eneste kontakten vi har med hverandre.

EMS kontakt:

 • Kontakten går ellers via EMS-sekretæren Martina Junge i Berlin (ems-sec@met.fu-berlin.de), som jobber heltid med EMS. Man kan godt si at hun er kjernen i EMS og holder trådene sammen. Hun blir sikkert glad hvis dere kontakter henne med spørsmål og/eller forslag angående EMS og NMF.

Annual meeting / ECAC-konferanse:

 • EMS sitt hovedmøte hvert år (”Annual Meeting”) er en konferanse om enten “Applied meteorology” eller “Applied climatology”, vekselvis hvert annet år. I år ble det arrangert ”8th European Conference on Applied Climatology” i Zürich med support fra Swiss Academy of Science (SCNAT). Tema var ”High resolution climatology – towards climate change services”. En del andre EMS-gruppemøter ble også holdt under denne konferansen. Presentasjonene av konferansen vil bli lagt ut på EMS sin hjemmeside under http://www.emetsoc.org/annual_meetings/annual_meetings.php . Noen presentasjoner fra årets konferanse (opening session, silver medal lecture og plenary session on high resolution climate services) kan sees online på http://www.multimedia.ethz.ch/conferences/2010/emsecac/.
 • Konferansen tilretteholder også en monter for alle medlemsforeninger av EMS, der disse kan legge ut reklamebrosjyrer. Dette skal gi informasjon om EMS og medlemsforeningene samt Associate members. Jeg har bedt Martina om å legge ut informasjon om Meteorologforeningen.

International Forum of Meteorological Societies (IFMS):

 • EMS er med i det internasjonale forum av meteorologiske selskaper (“International Forum of Meteorologicl Societies” eller IFMS). IFMS er blitt startet i januar 2010 i Atlanta (USA), hvor det ble avholdt ”IFMS Global Meeting One”. Fra EMS deltok presidenten Fritz Neuwirth og Zoltan Dunkel fra Ungarn. Neste IFMS møte blir holdt i Kina.
 • Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) publiserte en artikkel om IFMS (se http://www.ifms.org/ifmsbamsarticle.pdf). IFMS skal videreutvikle hjemmesiden sin og starte forskjellige aktiviteter. For EMS koster det ingenting å være med i IFMS. Det ble foreslått at IFMS-møte nr. 3 kunne holdes sammen med EMS-årsmøtet/konferansen i 2013 i Reading, UK.
 • I BAMS-artikkelen står det at ”The fundamental goal of the IFMS is (..) to foster and encourage communication and exchange of knowledge, ideas, and resources among the world’s more than 60 meteorological societies.” Fritz Neuwirth pekte ut at halvparten av de meteorologiske selskapene i IFMS er fra Europa.

EUMETNET-samarbeid:

 • EMS er også involvert i samarbeid med EUMETNET. EMS foreslo at EUMETNET skulle bli ”Associate Member” i EMS, men dette ble avslått. I stedet ble det ingått en ”Memorandum of Understanding” mellom EUMETNET og EMS om å starte et samarbeid.

Hjemmesiden og associate members:

 • EMS sitt mål er å bruke hjemmesiden (www.emetsoc.org) mest mulig, men dessverre er ikke hjemmesiden særlig attraktiv. EMS hjemmesiden viser bland annet nyheter om EMS, en meteorologisk konferansekalender og jobbannonser, men hvor mye blir den brukt egentlig? Det ble diskutert at “Associate Members” skal vises mer tydelig på hjemmesiden. (EMS har et stort antall betalende ”Associate Members” og disse er svært viktige for EMS.) EMS prøver også å få større interesse av produsenter av meteorologisk utstyr for å bli ”associate member”. Derfor ble for eksempel “measurement and instrumentation session” re-introdusert i EMS-konferansen.

Mine forslag som ny styremedlem:

 • Som ny styremedlem fikk jeg skrive ned noen tanker om EMS. Jeg kom med to forslag:
 1. EMS skal betale for deltakelse i EMS-styremøter for sånne organisasjoner som ellers ikke skulle ha mulighet til å delta i EMS-styremøter.
 2. EMS skal bli mer attraktiv for varslingsmeteorologer.
 • Angående punkt 1 ble styret enig om at support skal bli gitt til styremedlemmer som ikke har finansielle midler for å delta i styremøter. Det kan tenkes at noen foreninger har meget anstrengt økonomi og disse skal også kunne stille opp med et EMS-styremedlem.
 • Angående punkt 2 diskuterte vi hvordan vi skulle gjøre EMS mer attraktiv for varslingsmeteorologer. Jeg kom med et forslag om en separat værvarslingskonferanse, men dette var ikke ønsket. Nå prøver man å gjøre EMS og EMS-konferansene mer interessant for værvarslingsmeteorologer. Vi diskuterte at det var vanskelig for varslingsmeteorologer å bli fristilt for konferanser, men vi var enige om at et bedre samarbeid mellom varslingsmeteorologer og forskere skulle være meget nyttig. Horst Böttger fortalte at man ofte samordner meteorologisk trening for varslingsmeteorologer med konferanser i USA og vi syntes begge at det var en god ide. Kanskje EMS kan prøve å jobbe med dette.

EMS Project Teams:

 • EMS sitt Media Project Team ga ut en DVD i år og en CD i forrige året. Solfrid Agersten var bl.a. med å lage denne CDen. Jeg synes at det hadde vært nyttig å publisere både DVD- og CD-innholdet på hjemmesiden for å få større spredning.
 • Komiteen deler også ut Media Award prisene samt organiserte en “Media workshop on communication for climatologists”. Dessverre var det bare laber interesse for denne workshopen og den måtte derfor stilles inn. Dette temaet anses likevel som meget viktig og derfor vil workshopen bli arrangert igjen. Man synes at dette er et så pass viktig tema at EMS kan gi mer support til denne workshopen samt kontakte EMS-medlemsforeningene og EUMETNET-ECSN for å gjøre “reklame” for denne workshopen.
 • EMS sitt Communication Project Team ble avsluttet, men det blir startet en Editorial Board som skal jobbe med “EMS message” og utviklingen av hjemmesidene.
 • Det ble forsøkt å få startet en ”Accreditation Team” (også kalt for “Professional Practices Team”), men de har dessverre ikke fått til noe hittil. Bedre gikk det med EMS sitt ”Education Project Team” som har startet en hjemmeside om European catalogue of training opportunities in Meteorology – ECTOM2 (se http://meop0.troja.mff.cuni.cz/ectom/). Det ligger imidlertid mer informasjon på den gamle ECTOM-siden http://www.met.fu-berlin.de/dmg/dmg_home/ectom.html.

Code of Ethics:

 • EMS prosjektteamene ”Professional Practices Team” og ”Media Team” kom ut med en ”Code of Ethics” for forskere og for media. Denne vil bli lagt ut på hjemmesiden etter hvert. Man undersøker også hva andre land har gjort, deriblant kan det nevnes en ”Code of Ethics for Meteorological Personnel” fra Frankrike, en ”Integrity in scientific research” fra Sveits og en ”Code of Conduct” fra UK. Man tenker foreslå at EMS-medlemsforeningene kan ta i bruk denne ”Code of Ethics”, men at dette skal være frivillig. De som jobber med det er Tanja Cegnar og Christophe Billard. For mer info se http://www.emetsoc.org/publications/documents/ems_message_09_201006.pdf, side 3.

EMS-sølvmedalje:

 • For årets sølvmedalje var det nominert Dr. David Burridge fra UK (involvert i ECMWF, WMO, Thorpex-prosjektet), Rudolf Czelnai fra Ungarn (WMO, World Weather Watch, Global Observing System, ALPEX-prosjektet, Hungarian Academy of Sciences), Dr. Raino Heino fra Finland (involvert i WMO, ECSN, EMS, IPCC/Baltic IPCC, og som klimaforskningsdirektør på FMI), Prof. Tim Palmer fra UK (Met Office, ECMWF, PROVOST/DEMTER-prosjekter, IPCC, CLIVAR, WCRP, AMIP, RMetS-president) og Dr. Reinhold Steinacker fra Østerrike (ALPEX/Mesoscale Alpine Meteorology-prosjekter, Springer-editor, International Academy of Sciences, …).

Endring av Vedtektene:

 • Styret besluttet også å endre vedtektene slik at EMS-presidenten skal få sitte i tre år i stedet for to. Det ble også diskutert om EMS-presidenten skal være kontaktperson for IFMS, eller om noen annen skal ta over denne rollen. Det ble også besluttet at EMS bare skal ha en visepresident i stedet for tre stykker. Presidenten er dermed fortsatt Fritz Neuwirth fra Østerrike og vise-presidenten blir Bob Riddaway fra UK. Kasserer blir Gerhard Steinhorst fra Tyskland.
 • I vedtektene står bl.a. at ” The objectives of the Society are to advance meteorology (and sciences related to it) at a Euro-pean-wide level, and to assist the development of applications of these subjects for the public wel-fare and benefit of the peoples of Europe and elsewhere.”

EMS Awards:

 • EMS deler også ut tre ”Media Awards”: 1. EMS Outreach & Communication Award, 2. EMS Broadcast Meteorologist Award og 3. EMS TV Weather Forecast Award.
 • Prisene deles ut ved EMS-årsmøtet/konferansen og nomineringen kan skje av alle (så vidt jeg vet).

EMS-styre:

 • EMS-styret har tre faste medlemmer fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike (”permanent members”) og seks roterende medlemmer (”rotating members”). Alle sitter i styret i 2 år. Det er ønskelig med en geografisk spredning av de roterende medlemmene med et styremedlem fra de nordiske land. Det kan også nevnes at EMS gjerne vil ha flere kvinner i styret.

EMS-fotokonkurranse:

 • EMS-fotokonkurransen ble avholdt for første gang i 2010 og ble en stor suksess. Totalt 429 bilder ble sendt inn. EMS-styret og presidentene av medlemsforeningene fikk lov til å stemme. De fantastiske bildene ligger fortsatt på http://europhotometeo-ems.blogspot.com. Det er tenkt å ha denne konkurransen hvert annet år.

Økonomi

 • EMS har god økonomi, men EMS-konferansen utgjør en betydelig risiko. I tillegg til eventuelle innkomster fra EMS-konferansen får EMS inn penger via medlemsforeningene hvor det er satt av omtrent €1 per medlem årlig. Medlemskontingenten øker med inflasjonen og er nå på €1,08. Antallet medlemmer har økt sterkt de siste årene.
 • EMS sine ”associate members” (konsulentbedrifter, produsenter av meteorologisk utstyr, institutter, m.m.) betaler €1000 per år til EMS.
 • Grovt kan sies at en tredjedel hver av inntektene kommer fra medlemskontingenten, fra ”associate members” og fra EMS-konferansen. De totale inntektene var på ca. €100.000 i 2010. Halvparten av dette ble brukt på Martina Junge sin heltidsstilling som EMS-sekretær, mens resten blir brukt for reiser, ”awards”, publikasjoner og prosjektgruppene.
 • EMS har altså ikke mye penger til overs hvilket begrenser EMS sin virksomhet på saker som ikke koster noe eller koster lite. Det kan tenkes at det er mye penger for EMS-sekretæren, men EMS skulle ikke være noe i det hele tatt uten en fast sekretær.

Policy Advisory and Development Group:

 • Denne gruppen ser på hvordan EMS kan videreutvikles videre. Gruppen benyttet seg av en ”Questionnaire” om hva folk forventer seg av EMS. Denne blir brukt for å forbedre EMS sine aktiviteter og synlighet.
 • Gruppen var bl.a. aktiv i samarbeid mellom EMS og EUMETNET, profilering av associate medlemskap, videreutvikling av hjemmesiden, støtte til medlemsmøter av medlemsorganisasjonene samt andre møter som er organisert av medlemsorganisasjonene, ”Code of Ethics”, ”Code of Communication” og et samarbeid med IPCC. Det ble foreslått at EMS kunne bli en ”Observer Organisation” av IPCC, men vi diskuterte at dette kanskje ikke var praktisk gjennomførbart.
 • Det ble også startet en EMS Editorial Board som skal hjelpe å utvikle hjemmesiden, nyhetsbrevet og årsrapporten.

EMS-støtte for møter:

 • EMS gir gjerne støtte for møter som blir organisert av medlemsforeningene. Siden EMS ikke har så mye penger, kan EMS dessverre ikke gi mye finansiell støtte. Men det er alltid verdt å spørre Martina Junge om et finansielt bidrag. EMS ser gjerne at medlemsforeningene bruker EMS-logoen når møtene blir støttet av EMS.
 • Et møte som EMS støttet var dette African Monsoon (AMMA) møtet som var en joint meeting av RMetS og EMS (se http://www.rmets.org/about/press_detail.php?ID=29). Som sagt ovenfor støttet EMS også det Nordiske Meteologmøtet i Helsingfors i 2010 med to stipendier.

Annet:

 • EUFAR-møte: European Facility for Airborne Research (http://www.eufar.net/) har 10års-jubileum og arrangerer konferanse i Toulouse. EMS skal promotere dette møtet.
 • Royal Meteorological Society (RMetS) Weather Club: Bob Riddaway fortalte at RMetS har startet en forening for værinteresserte mennesker (http://www.theweatherclub.org.uk/). De har investert £100.000 og hver medlem betaler en medlemsavgift på £25 per år. Da får medlemmene en tidskrift og tilgang til arrangementer, kan stille spørsmål til meteorologer m.m.

EMS-årsrapport:

Jeg kunne skrive mye mer om EMS, men nå må jeg dessverre slutte. Likevel: Takk for at du leste denne bloggen og informerte deg om EMS. Jeg tar gjerne imot synspunkter og kommentarer.

Beste hilsen

Matthias Mohr

forskerforbundet/ems_styremoter_2010.txt · Last modified: 2011-09-28 09:45:08 by matthiasm